Решение № 961 от 11.10.2007 година

За откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица, засягащи се от обект „Реконструкция на ул. „Опълченска”.


Решение № 962 от 11.10.2007 година

За откриване производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 295, кв. 24, м. „Дианабад” – частна собственост на физически лица, засягащи се от изграждането на обект – улица от о.т. 32А до о.т. 31Д, между кв.14 и кв.24, м. „Дианабад” по реда и условията на Закона за общинската собственост.


Решение № 963 от 11.10.2007 година

За откриване производство по отчуждаване на реални части – частна собственост от ПИ №№ 6, 15 и 16, кв. 60, м. "Зона В-15",  гр. София, засягащи се от обект „Пробив за бул. „Данаил Николаев”, по реда и условията на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.


Решение № 964 от 11.10.2007 година

За откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост, засягащи се от реализацията на етап от обект „Улици по плана на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, по реда и условията на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.


Решение № 965 от 11.10.2007 година

За представяне безвъзмездно за управление на Агенция по заетостта, за нуждите на Дирекция "Бюро по труда - Люлин", част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в административната сграда на СО - район „Връбница”, бул. "Хан Кубрат" бл. 328, вх. Б.


Решение № 966 от 11.10.2007 година

За безвъзмездно прехвърляне право на собственост на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ параклис „Успение на Пресвета Богородица”, находящ се в урегулиран поземлен имот отреден за озеленяване и параклис във в.з. „Китката-Кокаляне”, кв. 10, с. Кокаляне.


Решение № 967 от 11.10.2007 година

За продължаване на договор за отдаване под наем за срок от две години, съобразно § 78, ал. 2 от ЗОС, на част от публична общинска собственост, намираща се в район „Красна поляна”, АОС № 17/26.02.1997 г., филиал на ЦДГ № 128, II-ри етаж, дясно крило, площ 222 кв. м., състояща се от 3 класни стаи, 1 офис, 1 методичен кабинет и 1 тоалетна на ЧСОУ „Орфей”.


Решение № 968 от 11.10.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 468 по Протокол № 110/31.05.2007 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 969 от 11.10.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 856 по Протокол № 117/13.09.07 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 970 от 11.10.2007 година

За промяна на Решение № 658 по Протокол № 61 от 13.10.2005 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 971 от 11.10.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 972 от 11.10.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 973 от 11.10.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 974 от 11.10.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 975 от 11.10.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 976 от 11.10.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 977 от 11.10.2007 година

За изваждане на основна автобусна линия № 72 от пакет № 1 на Приложение № 1 по Протокол № 112, точка 35 от 28.06.2007 г. на Решение № 610 на Столичния общински съвет и провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по основна автобусна линия № 72.


Решение № 978 от 11.10.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 483 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 979 от 11.10.2007 година

За продължаване на договори за наем в ОКИ „Искър”.


Решение № 980 от 11.10.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, находящ се в сградата на 34 ОУ „Стою Шишков”, район "Красно село".