Решение № 841 от 26.07.2007 година

За отстъпване безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – общинска собственост за срок от десет години на Обединен спортен клуб „Левски - Драгалевци”.

Договор


Решение № 842 от 26.07.2007 година

За даване на съгласие за  ползване на платен годишен отпуск от председателя на Столичния общински съвет – г-н Владимир Кисьов.


Решение № 843 от 26.07.2007 година

За сключване на споразумения за изплащане на дължими суми, опрощаване на законни лихви и отказ от адвокатски възнаграждения по неизплатени концесионни възнаграждения за изпълнени дейности за “Зимно улично почистване” през 2005г. на фирмите “ВОЛФ 96” ООД, “ДИТЦ” АД и “ЧИСТОТА СОФИЯ” АД.


Решение № 844 от 26.07.2007 година

За повторно искане за отстраняване на назначения то СГС – фирмено отделение ликвидатор на “Столичен медицински холдинг” ЕАД в ликвидация.


Решение № 845 от 13.09.2007 година

За подробен устройствен план – план-извадка и план за регулация и застрояване на местност НПЗ „Искър-Север” III част, кв. 1, УПИ: I и II, кв. 2 и 4а и кв. 4, УПИ: VI, VII и VIII.


Решение № 846 от 13.09.2007 година

За подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на разпределителен газопровод от ГРС-София 1 от м. "Казичене" до кв. Горубляне.


Решение № 847 от 13.09.2007 година

За членство на Столичната община в Европейската организация на големите метрополии METREX.


Решение № 848 от 13.09.2007 година

За увеличаване на капитала на „Столичен Електротранспорт” ЕАД със стойността на 2 броя експериментални единични тролейбуси с частично нисък под.


Решение № 849 от 13.09.2007 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 850 от 13.09.2007 година

За промяна в Учредителните актове на „Стоматологичен център I – София” ЕООД, „Стоматологичен център II – София” ЕООД, „Стоматологичен център V – София” ЕООД, „Стоматологичен център XII – София” ЕООД, „Стоматологичен център XV – София” ЕООД, „Стоматологичен център XXVI – София” ЕООД.


Решение № 851 от 13.09.2007 година

За поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 696 от 19.07.2007 г. на Столичен общински съвет, с което е одобрен ПРЗ за м. "Малинова долина части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та".


Решение № 852 от 13.09.2007 година

За изменение на Решение № 755 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 853 от 13.09.2007 година

За определяне на средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средства за заплати в дейностите, финансирани от бюджета на Столична община и тези диференцирани от министъра на финансите и съответните отраслови министерства в съответствие с Постановление № 175 от 24.07.2007 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности.


Решение № 854 от 13.09.2007 година

За приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през първото полугодие на 2007 г.


Решение № 855 от 13.09.2007 година

За осигуряване на целеви средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на покрива и на вътрешна ел. инсталация на сграда, находяща се на ул. „Гео Милев” № 37, предоставена за Приемна на Първо РПУ - СДВР, район „Слатина”.


Решение № 856 от 13.09.2007 година

За предоставяне на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за капиталови разходи (закупуване на медицинска апаратура и основни ремонти) на лечебните заведения за болнична помощ.


Решение № 857 от 13.09.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 969 по Протокол № 94 от 11.12.2006 г. на Столичен общински съвет за отпускане на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за капиталови разходи (закупуване на медицинска апаратура и основни ремонти) на лечебните заведения за болнична помощ на Столична община.


Решение № 858 от 13.09.2007 година

За обявяване на търг за продажба на общински имот – парцел 104, кад. лист 734, м. „Под лифта” с площ 771 кв.м.


Решение № 859 от 13.09.2007 година

За отпускане на целеви средства  за 45 годишния юбилей на Камерен ансамбъл „Софийски солисти”.


Решение № 860 от 13.09.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ ХV-779, кв.50, местност „Орландовци - Малашевци” от съсобствениците Мария Гърмидолова и Катерина Стефанова.