Решение № 801 от 26.07.2007 година

За запазване културно-историческото наследство и опазване на зелената система на гр. София.


Решение № 802 от 26.07.2007 година

За Статут на Софийски фестивал „Кръстопът на музите” и отпускане на средства за провеждането му на 17 септември.


Решение № 803 от 26.07.2007 година

За отбелязване на 130-ата годишнина от освобождението на София от турско робство (04.01.2008 г.) и 130-ата годишнина от обявяване на града за столица на България (03.04.2009 г.).


Решение № 804 от 26.07.2007 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на собствените на Столична община две сгради, находящи се в град Москва, улица „Ленинградский проспект”, д. 20, стр. 1 и 2.


Решение № 805 от 26.07.2007 година

За продажба на таванско помещение – общинска собственост в сградата на ул. „Цар Симеон” № 45-47, на Димитър Сарачев и  Теодора Белопитова – собственици на апартамент на същия адрес.


Решение № 806 от 26.07.2007 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, район „Сердика”, съставляващ урегулиран поземлен имот ІV-4, с площ от 470 кв.м., кв. 27, м. „Банишора”, ул. „Охрид” № 19, чрез изкупуване на 5/6 идеални части от съсобственика Нира Николова Бешкова.


Решение № 807 от 26.07.2007 година

За изкупуване на поземлен имот № 933, кв. 59, м.”Бенковски”, гр. София, район „Сердика” – частна собственост, за изграждане на спортен комплекс и запазване на съществуващо футболно игрище.


Решение № 808 от 26.07.2007 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на „Интерпасифик груп” ЕООД.


Решение № 809 от 26.07.2007 година

За замяна на имот – частна общинска собственост, намиращ се на улица „Васил Кънчев” № 22 в район „Подуяне” срещу жилища – собственост на граждани.


Решение № 810 от 26.07.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, м. ж. к. „Левски - зона В”, кв. 5, представляващ УПИ XI-868, с площ на имота 595 кв. м., срещу жилища - частна собственост.


Решение № 811 от 26.07.2007 година

За замяна на реална част от общински поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, ул. ”Тодорини кукли”, срещу жилищни имоти, собственост на „ММК-97” ООД.


Решение № 812 от 26.07.2007 година

За прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на подробен устройствен план между Столичната община и съсобственици, чрез замяна на общинската част, представляваща: двуетажна масивна жилищна сграда – западна половина от къща-близнак, заедно с дворното място, съставляващо поземлен имот с планоснимачен № 878 (осемстотин седемдесет и осем), квартал 5 (пет), м. „Левски – зона В”, срещу реална част от поземлен имот планоснимачен № 877 (осемстотин седемдесет и седем), включена в улица – общинска собственост и равностойни жлиищни имоти.


Решение № 813 от 26.07.2007 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройството на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот ХІІ-206, кв. 34, м. ж.к. „Левски – Зона В”, район „Подуяне”.


Решение № 814 от 26.07.2007 година

За прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в град София, район „Подуяне”, съставляващ урегулиран поземлени имот ІV-165, 166,общ., целият с площ от 640 кв.м., кв. 346а, м. „Левски – бул. Ботевградско шосе - рамка”, ул. „Кап. Райчо Николов” № 6 и 6 а, чрез изкупуване на общинската част с площ от 242 кв.м. от съсобствениците Мария Митева Вутова и Иван Николов Нецов.


Решение № 815 от 26.07.2007 година

За придобиване на имот от Столична община за прилагане на план за регулация и изграждане на обект „Околовръстен път”, чрез замяна.


Решение № 816 от 26.07.2007 година

За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на два общински имота, попадащи в УПИ І снс Автотранспорт, от кв. 12, по плана на гр. София, м. „НПЗ „Х. Димитър – Малашевци”, представляващи: ПИ с пл. № 500 с площ 300 кв.м., на ул. „Батак” № 26 и ПИ с пл. № 504 с площ 580 кв.м., на ул. „Вл. Вазов” № 17.


Решение № 817 от 26.07.2007 година

За отдаване под наем на общински имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда”.


Решение № 818 от 26.07.2007 година

За отмяна на Решение № 342 по Протокол № 106, т. 38 от 19.04.2007 г. и процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.18 А, местност ж.к.„ Дружба – І част” в частта за УПИ VІ-879 и УПИ І-общ.


Решение № 819 от 26.07.2007 година

За промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен” и включването му във фонд „Настаняване под наем”.


Решение № 820 от 26.07.2007 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІХ-719, в. кв. 14, по плана на м. „Люлин – 9 м.р.”, чрез продажба на придаваемия общински имот.