Решение № 761 от 26.07.2007 година

За утвърждаване на жилища в сгради до три етажа - общинска собственост за продажба и такива с отказ за продажба.


Решение № 762 от 26.07.2007 година

За приемане на Второ допълнително споразумение към Договор за концесия във връзка с доставката на водоснабдителни канализационни услуги за Столична община, подписан между Столичната община и „Софийска вода” АД на 23.12.1999 г.


Решение № 763 от 26.07.2007 година

За определяне на метода за приватизация на 333 841броя поименни акции, общинска собственост, представляващи 100 % от капитала на „Слатина Булгарплод” ЕАД.


Решение № 764 от 26.07.2007 година

За определяне на метода за приватизация на акционерното участие на Столична община, „Софийски имоти” ЕАД и „Паркинги и гаражи” ЕАД в капитала на „Общинска застрахователна компания” АД в размер на 3 933 016 (три милиона деветстотин тридесет и три хиляди и шестнадесет) броя поименни безналични акции, общинска собственост, представляващи 65,55 % от капитала на „Общинска застрахователна компания” АД.


Решение № 765 от 26.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 766 от 26.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 767 от 26.07.2007 година

За утвърждаване на Проект за изменение и допълнение на ГОПРП за 2007 г.


Решение № 768 от 26.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 769 от 26.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 770 от 26.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 771 от 26.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 772 от 26.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 773 от 26.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 774 от 26.07.2007 година

За изпълнение на Решение № 478 по Протокол № 110/31.05.2007 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 775 от 26.07.2007 година

За въвеждане на Система за качеството на управлението в Столичната община – разработена и внедрена, съгласно изискванията на БДС и ISO 9001 : 2000.


Решение № 776 от 26.07.2007 година

За приемане на Стратегия за подпомагане на малкия и среден бизнес в Столична община до 2011 г.


Решение № 777 от 26.07.2007 година

За предприемане на действия за подобряване поддържането и условията за отдих в Западния и Северния парк и проучване за нови форми на управление и стопанисване.


Решение № 778 от 26.07.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град София, на ул. „Драгоман”, съставляващ УПИ ІІІ, от квартал 24А, местност „Овча купел”, район „Овча купел”, за жилища – собственост на фирма ЕТ „Светослав Митов – Смит”.


Решение № 779 от 26.07.2007 година

За замяна на правото на пристрояване на съществуваща сграда – обществена баня, върху общински имот, съставляващ УПИ ІV-за баня, кв. 52, местност с. Панчарево, с площ от 1420,00 кв.м., срещу правото на собственост върху готови жилища.


Решение № 780 от 26.07.2007 година

За корекция на Решение № 326/27.04.2006 г., Решене № 573/13.07.2006 г., Решение № 660/27.07.2006 г., Решение № 781/12.10.2006 г. и Решение № 418/15.05.2007 г. на Столичен общински съвет.