Решение № 741 от 19.07.2007 година

За замяна на имот – общинска собственост, находящ се в район „Връбница”, УПИ V-отреден за ОЖС, квартал 4, местност бул. „Сливница”, за жилища – собственост на фирма „КИК ДИЗАЙН” ООД.


Решение № 742 от 19.07.2007 година

За поставяне на бюст-паметник на Васил Левски в с. Войняговци, район „Нови Искър”.


Решение № 743 от 19.07.2007 година

За изграждане на “Паметник на българските опълченци” в гр. София.


Решение № 744 от 19.07.2007 година

За предприемане на конкретни мерки във връзка със събраната информация за опасните сгради на територията на Столична община.


Решение № 745 от 19.07.2007 година

За промени в състава на управителните тела на общински дружества.


Решение № 746 от 24.07.2007 година

За награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.


Решение № 747 от 26.07.2007 година

За приемане на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”.


Решение № 748 от 26.07.2007 година

За отмяна на Решение № 121 от 22.02.2007 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 749 от 26.07.2007 година

За приемане на Програма за закрила на детето на Столична община за 2007 г. и мерки за насърчаване на талантливите деца и техните семейства.


Решение № 750 от 26.07.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на Район „Връбница”.


Решение № 751 от 26.07.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 131 от 22.02.2007 г. на СОС за приемане на Годишен план за ползване от горите и дейностите по възпроизводство, защита и други лесовъдски мероприятия в Общинския горски фонд през 2007 г.


Решение № 752 от 26.07.2007 година

За отпускане на финансови средства за преодоляване щетите от наводненията през месец май на 2007 г.


Решение № 754 от 26.07.2007 година

За промяна в организационната структура на район „Оборище”.


Решение № 755 от 26.07.2007 година

За промяна в  структурата на Столична община.


Решение № 756 от 26.07.2007 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 757 от 26.07.2007 година

За предложения за отпускане на персонални пенсии на седем деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 758 от 26.07.2007 година

За откриване на производство по отчуждаване на реална част от поземлен имот № 2, кв. 135, м. „Зона Б-3” – частна собственост на физически лица, засягаща се от обект „Реконструкция на ул. „Опълченска”.


Решение № 759 от 26.07.2007 година

За откриване на производство по отчуждаване на реални части от ПИ № 1330, № 2233, кв. 24, 25, ПИ № 2552, кв. 28, 30, ПИ № 1277, кв. 25, ПИ № 1347, кв. 27, 13, ПИ № 1315, кв. 12, ПИ № 1281, ПИ № 1581, кв. 31 и ПИ № 3613, кв. 35, м. „Малинова долина” – частна собственост за изграждането на етап от обект „Улична мрежа в м. „Малинова долина” по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.


Решение № 760 от 26.07.2007 година

За откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти №№  949, 984, 1820, 1825, 1835, 1836, 1837, 1838, 1847, 1848, 1849, 1850, 1891, 1892 и 1893, кв. 2, м. Гробищен парк „Бакърена фабрика – разширение”, частна собственост, засягащи се от реализацията на обект Гробищен парк „Бакърена фабрика – разширение”.