Решение № 641 от 12.07.2007 година

За разкриване на 50 допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли, функциониращи на територията на град София.


Решение № 642 от 12.07.2007 година

За откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти и реални части от поземлени имоти – частна собственост, засягащи се от реализацията на етап от обект „Канализационен колектор Банкя”, включен за финансиране по програма „ИСПА”, по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.


Решение № 643 от 12.07.2007 година

За подробен устройствен план – изменение на план за регулация на обект: „Трасе на Втори Метродиаметър” в участъка от надлез „Надежда”, бул. „Мария Луиза”, бул. „Витоша”, НДК, бул. „Черни връх”, бул. „Никола Вапцаров”.


Решение № 644 от 12.07.2007 година

За членство в Асоциацията за култура на европейските градове и региони.


Решение № 645 от 12.07.2007 година

За изменение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.


Решение № 646 от 12.07.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ реконструкцията на стари и изграждане на нови детски площадки на територията на столицата.


Решение № 647 от 12.07.2007 година

За предоставяне на средства от СОПФ за подмяна на дограмата на ОДЗ № 59, район “Младост”.


Решение № 648 от 12.07.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за основен ремонт на сграда на народно читалище “Ромска звезда”, район “Красна поляна”.


Решение № 649 от 12.07.2007 година

За предоставяне на средства от СОПФ във връзка с неотложна необходимост от частична подмяна на дограма на 128-мо СОУ “Алберт Айнщайн”, район “Младост”.


Решение № 650 от 12.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 651 от 12.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 652 от 12.07.2007 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване без конкурс върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящо се в район “Красна поляна”, ЖК “Илинден”, ул. “Найчо Цанов”, бл. 114, партер.


Решение № 653 от 12.07.2007 година

За учредяване безвъзмездно право на строеж на Частно езиково училище „ЕСПА” за израждане на училищен комплекс в поземлен имот пл. № 5598, попадащ в УПИ VІ, отреден „За училище”, в кв. 9, м. „Горубляне – 2”, район „Младост”.


Решение № 654 от 12.07.2007 година

За отмяна на Решение № 95 по Протокол № 54/16.06.2003 г. на Столичния общински съвет и продажба на общински поземлен имот № 1315, кв. 1, м. „Цариградско шосе – Караулката”.


Решение № 655 от 12.07.2007 година

За даване на съгласие за извършване на продажба чрез търг на дълготрайни активи, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД.


Решение № 656 от 12.07.2007 година

За откриване на процедура за обособяване на урегулиран поземлен имот.


Решение № 657 от 12.07.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна и доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлени имоти І, отреден за “жилищно строителство и трафопост” и ІІ, отреден за “озеленяване” от квартал № 07 в местност “Жилищна група – Южен парк”  по план на град София, находящ се в град София, район “Триадица”.


Решение № 658 от 12.07.2007 година

За провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Столичната община.


Решение № 659 от 12.07.2007 година

За конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения публична общинска собственост в 10 СОУ “Теодор Траянов”, ЖК “Младост 1”, район “Младост”.


Решение № 660 от 12.07.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Христо Белчев” № 36, представляващ стая на партерния етаж – дясно на сградата.