Решение № 281 от 12.04.2007 година

За отмяна на Решение № 49 по Протокол № 27 от 27.01.2001 г. на Столичния общински съвет, промяна предназначението на общински имот от жилищен в нежилищен и учредяване на безвъзмезно право на ползване върху него на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София”.


Решение № 282 от 12.04.2007 година

За промяна предназначението на общински имот от жилищен в нежилищен и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху него на Фондация „Деца със зрителни и множествени увреждания”.


Решение № 283 от 12.04.2007 година

За продължаване на договор за наем на основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.


Решение № 284 от 12.04.2007 година

За продължаване на договор за наем на основание § 78, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.


Решение № 285 от 12.04.2007 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ І-1058, в кв. 32, по плана на м. „Кръстова вада”, чрез продажба на придаваемия общински имот.


Решение № 286 от 12.04.2007 година

За промяна в характера на общинската собственост от публична в частна за имот, находящ се в ЖК “Красна поляна”, бул. “Вардар”, бл. 34, представляващ занималня.


Решение № 287 от 12.04.2007 година

За откриване на процедура за продължаване срока на договор за наем на терен – частна общинска собственост на територията на район “Илинден”.


Решение № 288 от 12.04.2007 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост – на територията на район “Илинден”.


Решение № 289 от 12.04.2007 година

За обявяване от публична в частна общинска собственост на общински имот, придаден по регулация, отмяна на Решение № 528/28.07.2005 г. по Протокол № 54, точка 25 на Столичния общински съвет и прилагане на процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот VІ – 1220, целия с площ 960 кв.м., от квартал № 64 в местност “Дружба – І част” по плана на град София, находящ се в град София, район “Искър”, собственост на наследниците на Кръстана Владимирова (Николова) Николова.


Решение № 290 от 12.04.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 18А, местност ЖК „Дружба-І-ва част” в частта му за УПИ ІV-1626 и УПИ І-общ.


Решение № 291 от 12.04.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 4 от НРПУРОИ, на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Искър”, м. „Дружба-2”, кв. 9, представляващ ПИ 168, срещу жилища, частна собственост.


Решение № 292 от 12.04.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУОРИ на имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Надежда” на улица “Жорж Дантон” № 41, урегулиран поземлен имот ІV-493, квартал 130, местност “бул. “Ломско шосе” срещу жилища – собственост на граждани.


Решение № 293 от 12.04.2007 година

За прекратяване на съсобственост между Столичната община и Даниела Емилова Цветкова чрез изкупуване от молителката дела на Столичната община в недвижим имот, находящ се в град София, район „Студентски”, местност „Витоша – ВЕЦ – Симеоново”.


Решение № 294 от 12.04.2007 година

За учредяване право на строеж на „Електроразпределение-Столично” ЕАД, за изграждане на КТП с площ от 15 кв.м. върху общински недвижим имот, УПИ ІІІ (трети) – отреден за КОО и трафопост, от квартал 112, местност „Студентски град”.


Решение № 295 от 12.04.2007 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот І-348, кв. 250, м. „Павлово – Бъкстон”, район „Витоша”.


Решение № 296 от 12.04.2007 година

За замяна на имоти във връзка с процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ХІ-241 и УПИ ХХ-общ., кв. 86, м. “Овча купел” и приспадане от цената на общинските имоти на пазарната стойност на част от частния имот, с който е извършено разпореждане от Столичния общински съвет.


Решение № 297 от 12.04.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ І и УПИ ІІ, кв. 64-а, и УПИ ХІ, кв. 64, м. “Люлин-разширение”.


Решение № 298 от 12.04.2007 година

За замяна на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се на ул. “Димитър Талев” в ЖК “Люлин – Х-ти микрорайон”, ПИ 311 и ПИ 312, квартал 10, местност “ЖК “Люлин – Х-ти микрорайон”, за жилища – собственост на “ИДРА – България” ООД.


Решение № 299 от 12.04.2007 година

За отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район “Връбница”, ЖК “Обеля 2”, 140 СОУ “Иван Богоров”.


Решение № 300 от 12.04.2007 година

За отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница”, с. Волуяк, в сградата на кметството.