Решение № 341 от 19.04.2007 година

За уреждане взаимоотношенията между Столичната община и ЖСК „Здравец-82”, чрез заплащане пазарната стойност на правото на собственост на допълнително застроените 320,63/3112,63 идеални части от сградата, находяща се на ул. „Крум Попов” № 51-55, извън обема на учреденото им с договора от 19.07.1988 г., правото на строеж, след приспадане пазарната стойност на инвестицията.


Решение № 342 от 19.04.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 18А, местност ЖК „Дружба – І-ва част” в частта му за УПИ VІ-879 и УПИ І-общ.


Решение № 343 от 19.04.2007 година

За процедура по § 6, във връзка с  § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 344 от 19.04.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 3, местност НПЗ „Искър – север” в частта му за УПИ ІІІ-97, 143, 144.


Решение № 345 от 19.04.2007 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ VІІІ-1605, в кв. 1, по плана на м. “ЖК Младост – 2”, чрез продажба на придаваемите общински имоти на “РЕАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.


Решение № 346 от 19.04.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот – ПИ 3281, квартал 112, местност “Студентски град”, район “Студентски”.


Решение № 347 от 19.04.2007 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІІ, кв. 173, м. “Студентски град”.


Решение № 348 от 19.04.2007 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІІ-379 в кв. 18 по плана на м. „Дървеница”, чрез продажба на придаваемите общински имоти на „БЕЛА – Л.В.” ООД.


Решение № 349 от 19.04.2007 година

За отмяна на Решение № 289 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на СОС и замяна при условията на чл. 71, т. 4 от НРПУРОИ на общински имот – застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-86, квартал № 116, местност ЖК „Овча купел – І”, ведно с построената в мястото едноетажна сграда и пристройки, срещу жилища – собственост на граждани.


Решение № 350 от 19.04.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VІ-705 и УПИ ХІ-общ., кв. 25Б, м. “Овча купел”.


Решение № 351 от 19.04.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 1 /едно/ по регулационния план на град София, местност “Люлин-Център”, район “Люлин”.

Предварителен договор за продажба № РД-561-321/06.06.2007 г.


Решение № 352 от 19.04.2007 година

За отмяна на Решение № 118 по Протокол № 41 от 02.03.2005 г. и прекратяване на съсобственост чрез извършване на замяна на имоти – частна общинска собственост, реални части от УПИ І-256,256а и УПИ ІІ-256Б, квартал 85, местност „бул. Сливница”, срещу жилища – собственост на фирма „АЛАДИН БИЛДИНГ” ООД .


Решение № 353 от 19.04.2007 година

За отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район “Връбница”, ЖК “Обеля - 2”, 140 СОУ “Иван Богоров”.


Решение № 354 от 19.04.2007 година

За отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район “Връбница”, ЖК “Връбница – 1”, 74 СОУ “Гоце Делчев”.


Решение № 355 от 19.04.2007 година

За отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район “Връбница”, кв. “Обеля”, ул. “1-ва”, № 26, 62 ОУ “Христо Ботев”.


Решение № 356 от 19.04.2007 година

За отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район “Връбница”, с. Волуяк, в сградата на кметството.


Решение № 357 от 19.04.2007 година

За определяне предназначението на общинско жилище “за настаняване под наем” и предоставянето му за настаняване семейството на Надка Йорданова Вътова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано обучение.


Решение № 358 от 19.04.2007 година

За отмяна на Решение № 125/22.02.2007 г. по Протокол № 100, точка 35 от дневния ред на заседанието на Столичен общински съвет и взимане на решение за придобиване правото на собственост върху две реални части, съответно с площ 164 кв.м. и 20 кв.м. от поземлени имоти на частни лица за изграждане на “Четириклонно кръстовище за връзка на село Долни Богров с път І – 6, София – Бургас, около км. 131+000”.

Договор за продажба № РД-561-315/04.06.2007 г.
Договор за продажба № РД-561-316/04.06.2007 г.


Решение № 359 от 19.04.2007 година

За конкретизиране на задачите на представителите на Столична община в извънредното общо събрание на акционерите на „Топлофикация – София” АД, насрочено за 23.04.2007 г.


Решение № 360 от 19.04.2007 година

За приемане на Годишна програма на Специализирания  общински приватизационен фонд за 2007 г.