Решение № 682 от 27.07.2006 година

За продължаване на договор за наем на ЕТ “Сивема” в сградата на ДЯ № 66 за срок от една година.

Анекс към договор за отдаване под наем № РД-566-81/15.12.2006 г.


Решение № 683 от 27.07.2006 година

За даване на съгласие за извършване на продажба на активи на “Галатея 2002” ЕАД чрез търг.


Решение № 684 от 27.07.2006 година

За даване на съгласие за извършване на продажба чрез търг на недвижими имоти, включени в капитала на “Спортна София 2000” ЕАД.


Решение № 685 от 27.07.2006 година

За изменение и допълнение на чл. 43 от Наредба от 26.01.1998 г. за базисните цени на недвижимите имоти на Столична община.


Решение № 686 от 27.07.2006 година

За извършена проверка от работна комисия създадена с Решение № 361 по Протокол № 79 от 25.05.2006 г. на Столичен общински съвет, със задача – в срок до 45 дни от назначаването да извърши анализ на щетите и действията на компетентните органи, свързани с наводненията в София през 2005 г.; да установи степента на сигурност на живота, здравето и имуществото на жителите на София при кризисни ситуации; да оповести публично резултатите от дейността си в едноседмичен срок след приключване на проверката.


Решение № 687 от 27.07.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд подмяната на дограмата на 117-то СОУ гр. Бухово.


Решение № 688 от 27.07.2006 година

За отмяна на Решение № 79 по Протокол № 62/15.09.1999 г. на СОС в частта му за имот пл. № 1433, кв. “Дървеница – І част” и откриване производство по отчуждаване на: реална част от ПИ № 3022, кв. 24 и 25А, м. “ЖК Младост – 1”, засягаща се от изграждането на Метростанция 13 и прилежаща улична мрежа – етап от обект “Трасе на І-ви метродиаметър”; реална част от ПИ № 1226, кв. 46А, м. “Младост – 1”; реална част от ПИ № 3133, кв. 6, м. “Югоизточен район”; реална част от ПИ № 1304, кв. 47, м. “Младост – 1”; реална част от ПИ № 1540, кв. 14 и кв. 47, м. “Дървеница” и м. “Младост – 1”; реална част от ПИ № 1436, кв. 47, м. “Младост 1”; ПИ № 1433, кв. 1 и кв. 14, м. “Дървеница” и ПИ № 3328, кв. 1, м. “Дървеница”, засягащи се от изграждането на Метростанция 12 и участък между Метростанция 11 и Метростанция 12 – етап от обект “Трасе на І-ви метродиаметър” по реда и условията на Закона за общинската собственост.


Решение № 689 от 27.07.2006 година

За даване на съгласие за ползване на платен годишен отпуск от председателя на Столичния общински съвет – г-н Владимир Кисьов.


Решение № 690 от 14.09.2006 година

За провеждане на преговори с JASPERS.


Решение № 691 от 14.09.2006 година

За промяна по бюджета на Столичната община.


Решение № 692 от 14.09.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 693 от 14.09.2006 година

За продължаване договора за наем на ЧОУ “Св. Климент Охридски” за срок от 2 (две) години в ОДЗ № 78 в район “Студентски”.

Анекс към договор за отдаване под наем № РД 566-4/16.01.2007 г.


Решение № 694 от 14.09.2006 година

За продажба на дълготрайни материални активи на „Софийски имоти” ЕАД чрез търг.


Решение № 695 от 14.09.2006 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 83 с площ от 280 кв. м., включен в УПИ ХХІ-82, 83, 86, кв. 720, м. “ГГЦ.Зона-Г-13”, ул. “Панайот Волов” № 35, район “Оборище”, срещу жилищни имоти – собственост на фирма “ОМИКРОН” АД, по преписка № 26-00-10/03 г.

Договор за замяна № РД-562-134/04.06.2007 г.


Решение № 696 от 14.09.2006 година

За даване на съгласие за апортиране в капитала на “Столичен автотранспорт” ЕАД на обект “Газопроводно отклонение от съществуващ газопровод на ТЕЦ “София” до поделение “Малашевци” на “Столичен автотранспорт” ЕАД и вътрешна газова инсталация с газорегулиращ и замерен пункт до консуматорите на територията на поделение “Малашевци” на “Столичен автотранспорт” ЕАД.


Решение № 697 от 14.09.2006 година

За предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение – частна общинска собственост, находящо се в район „Илинден”, ЖК „Св. Троица”, бл. 379, маг. 8 до вх. Г, за Бюро за социални услуги „Възраждане – Красна поляна – Илинден” – Дирекция „Социални дейности”.


Решение № 698 от 14.09.2006 година

За придобиване правото на собственост върху нива, съставляваща имот № 13 4002 с площ 36 499 кв. м, находяща се в град София, район „Кремиковци”, землище село Горни Богров, собственост на физически лица, с цел изграждане на съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на ТБО, по преписка вх. № 94-П-31/2006 г. на Столичната община.


Решение № 699 от 14.09.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА от кмета на Столичната община на Решение № 624 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 700 от 14.09.2006 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на “Галатея 2002” ЕАД.


Решение № 701 от 14.09.2006 година

За изкупуване на имот пл. № 004002, м. “При Църквата”, находящ се в землището на с. Световрачане, във връзка с разширяване гробищния парк на селото.