Решение № 1082 от 18.12.2006 година

За промяна характера на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.


Решение № 1083 от 18.12.2006 година

За включване на 1 бр. общинско жилище от фонд „Резервен” и настаняване домакинството на Александър Ненов Алексиев по молба вх. № 94-А-323/01.09.2006 г. и предложение на кмета на район „Изгрев” – господин П. Колев с изх. № ЖН 07-02-12/20.11.2006 г.


Решение № 1084 от 18.12.2006 година

За продължаване на договор за наем относно Център за хора с физически увреждания „Благовещение” към район „Триадица”.


Решение № 1085 от 18.12.2006 година

За продължаване на срока на Договор за наем № 167 от 27.03.2004 г. и Анекс № 1 към него от 19.11.2004 г.


Решение № 1086 от 18.12.2006 година

За продължаване на Договор за наем на Частна немска гимназия „Ерих Кестнер” в сградата на 27 СОУ в 6 м.р. „Люлин”.

Анекс към договор за отдаване под наем № РД-566-9/15.02.2007 г.


Решение № 1087 от 18.12.2006 година

За откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти №№ 813, 916, 917, 1028, 1841, 1935, 1962 и 2114, кв. 2, м. Гробищен парк „Бакърена фабрика – разширение” – частна собственост, засягащи се от реализацията на обект Гробищен парк „Бакърена фабрика – разширение”.

Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-8/10.01.2007 г.; РД-40-9/10.01.2007 г.; РД-40-10/10.01.2007 г.; РД-40-11/10.01.2007 г.; РД-40-12/10.01.2007 г.; РД-40-13/10.01.2007 г.; РД-40-14/10.01.2007 г.; РД-40-15/10.01.2007 г.


Решение № 1088 от 18.12.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на части от поземлени имоти №№ 1606 и 1444, кв. 1; №№ 3278, 1706, 3311, кв. 13Б и №№ 1892 и 2138, кв. 20 и 13Б, м. “Младост – 2” – частна собственост, засягащи се от обект – “Пътна връзка” между бул. “А. Ляпчев” и ул. “Св. Киприян” (продължение на бул. “А. Сахаров” от о.т. 53 през о.т.1, о.т. 5, о.т. 6 до о.т. 7а, включена в инвестиционната програма на Столична община, по реда и условията на Закона за общинската собственост.

Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-1/04.01.2007 г.; РД-40-2/04.01.2007 г.; РД-40-3/04.01.2007 г.; РД-40-4/04.01.2007 г.; РД-40-5/04.01.2007 г.; РД-40-6/04.01.2007 г.; РД-40-7/04.01.2007 г.


Решение № 1089 от 18.12.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица засягащи се от обект “Реконструкция на ул. “Опълченска”.

Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-40-16/11.01.2007 г.; РД-40-17/11.01.2007 г.; РД-40-18/11.01.2007 г.; РД-40-19/11.01.2007 г.; РД-40-20/11.01.2007 г.


Решение № 1090 от 18.12.2006 година

За промяна на текста в т. 2 от Решение № 724 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г. на Столичния общински съвет за допусната грешка.


Решение № 1091 от 18.12.2006 година

За изработване на предварителни проучвания за развитие на Северен парк и задание за проектиране на подробен устройствен план за Спортно-атракционен комплекс с многофункционална зала.


Решение № 1092 от 18.12.2006 година

За изработване на предварителни проучвания и задание за проектиране на подробен устройствен план за създаване на Екоиндустриален парк на територията на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води, прилежащите речни корита на р. Искър, р. Владайска, манастир “Св. Мина”.


Решение № 1093 от 18.12.2006 година

За предложение за отпускане на единадесет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 1094 от 18.12.2006 година

За съществуване на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в общинските училища на територията на район “Кремиковци” за учебната 2006/2007 година.


Решение № 1095 от 18.12.2006 година

За обявяване на 2007 г. за “Година на Европа за Столична община”.


Решение № 1096 от 18.12.2006 година

За наименуване на безименни улици в район “Овча купел” с имената “Арх. Франк Лойд Райт”, “Прохладен кът”, “Пъстроцветна”, “Хармония”, “Черешово дърво”.


Решение № 1097 от 18.12.2006 година

За поставяне на паметна плоча на Христо Ковачев.


Решение № 1098 от 18.12.2006 година

За поставяне на паметна плоча на инж. Флора Кънева.


Решение № 1099 от 18.12.2006 година

За провеждане на конкурси за отдаване под наем на места за разполагане на рекламни елементи на територията на Столична община.


Решение № 1100 от 18.12.2006 година

За въвеждане на входен билет на стойност 1,00 лв. за изложбата “Леонардо – учен и изобретател”, организирана от Софийска градска художествена галерия, за времето 11 януари – 31 март 2007 г.


Решение № 1101 от 18.12.2006 година

За сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Договор за продажба № РД-561-191/30.03.2007 г.