Решение № 1062 от 18.12.2006 година

За замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ сграда-ресторант със сладкарница, находяща се в гр. София, район „Витоша”, срещу готови жилищни обекти, собственост на „САНТЕМО” ООД.


Решение № 1063 от 18.12.2006 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, район „Витоша”, съставляващ поземлен имот пл. № 687, целият с площ от 1671 кв.м., кв. 3, м. в.з. „Панорамен път – Специални нужди – Беловодски път”, чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобственика „Калисто Мати” ЕООД.


Решение № 1064 от 18.12.2006 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, район „Подуяне”, съставляващ поземлен имот пл. № 243, целият с площ от 690 кв.м., кв. 35, м. „Левски – Зона В”, ул. „565”, чрез изкупуване на 290/690 идеални части от съсобственика Васил Николов Младенов.


Решение № 1065 от 18.12.2006 година

За процедура по прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба.

Заповед на кмета на Столична община № РД-563-2/09.02.2007 г.


Решение № 1066 от 18.12.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на имот – общинска собственост, находящ се на бул. „Добринова скала”, район „Люлин”, за жилищни имоти – собственост на фирма ЕТ „БОНИ – Богдана Баталова”.


Решение № 1067 от 18.12.2006 година

За учредяване право на строеж върху общински УПИ ІХ-ОБНС, кв. 74, м. „Бенковски” на гражданин с установени жилищни нужди.


Решение № 1068 от 18.12.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ Х-1, кв. 21, местност „Зона Г-14” от съсобствениците Жана Христова Коларова и Георги Панов Коларов.


Решение № 1069 от 18.12.2006 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 1070 от 18.12.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за урегулиран поземлен имот ІV-160 от кв. 22а, местност ЖК “Карпузица”.


Решение № 1071 от 18.12.2006 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот ХV-106, кв. 17, м. кв. “Михайлово”, район “Банкя”.


Решение № 1072 от 18.12.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила  план за регулация за УПИ І, кв. 33, местност “Люлин 2”.

Договор за продажба № РД-561-59/20.02.2007 г.


Решение № 1073 от 18.12.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЧЗРКП за УПИ І-1525, 2788, кв. 270А, местност “Студентски град”.


Решение № 1074 от 18.12.2006 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 1075 от 18.12.2006 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 1076 от 18.12.2006 година

За отмяна на Решение № 432 по Протокол № 50, т. 22 от 30.06.2005 г. на Столичен общински съвет и процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за квартал 31а – за урегулиран поземлен имот УПИ Х-131 – отреден за хотел, местност „Суха река – Ботевградско шосе - рамка”, район „Подуяне”.

Договор


Решение № 1077 от 18.12.2006 година

За провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, находящ се на улица „Баница” – район „Красно село”, представляващ УПИ VІІ-128, квартал 9, местност „Крива река” по плана на град София, одобрен със заповед № РД-50-09-255/08.10.1992 г.


Решение № 1078 от 18.12.2006 година

За търг за продажба на общински имот – УПИ - ІV-652, СГО, квартал 14, местност бул. „Сливница”,  по плана на град София,  район „Връбница”.


Решение № 1079 от 18.12.2006 година

За търг за учредяване право на строеж върху общински УПИ І, кв. 219, м. „Надежда – едропанелно”, целият с площ 5700 кв.м., за изграждане на 19 бр. гаражи, ситуирани срещу жил. бл. № 216, ЖК „Надежда – ІІ ч.”.


Решение № 1080 от 18.12.2006 година

За обявяване на двуетажна сграда, находяща се в ЖК „Света Троица”, бул. „Сливница” № 45 (бивше Военно окръжие), от публична в частна общинска собственост, и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Регионална занаятчийска камара - София.


Решение № 1081 от 18.12.2006 година

За предоставяне на Сдружение „Европейска перспектива” на неизползваема сграда от закритото училище в с. Житен, район „Нови Искър”.