Решение № 582 от 20.07.2006 година

За отмяна на точки 1.2, 2 и 3 от Решение № 13 по Протокол № 10 от 26.02.2004 г. на Столичния общински съвет, отмяна на точка 3.18 от Решение № 227 по протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет, отмяна на Решение № 323 по Протокол № 28 от 28.09.2004 г. на Столичния общински съвет, отмяна на Решение № 616 по Протокол № 35 от 16.12.2004 г. на Столичния общински съвет, отмяна на Решение № 159 по Протокол № 42 от 17.03.2005 г. на Столичния общински съвет и отмяна на Решение № 231 по Протокол № 45 от 14.04.2005 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 583 от 20.07.2006 година

За даване съгласие на “Спортна София-2000” ЕАД за целево разходване за спортно строителство на средства от продажба на имот.


Решение № 584 от 20.07.2006 година

За отпускане на целева финансова подкрепа на Фондация “А’Аскеер” за награди в областта на театралното творчество.


Решение № 585 от 20.07.2006 година

За определяне на общински поземлени имоти за колективно и индивидуално строителство на жилища за правоимащи лица по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и учредяване право на строеж.

Договор


Решение № 586 от 20.07.2006 година

За съорганизиране и съфинансиране на проект “КРЪШНА РЪЧЕНИЦА – най-многобройният танц на света” – София – 24 май 2006 г.


Решение № 587 от 20.07.2006 година

За замяна на общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Сердика”, м. “Централни гробища”, кв. 1, представляващ УПИ ХІІ-1135, за бензиностанция, газостанция, автомивка и търг. к-с с площ на имота 934 кв. м., срещу жилища, частна собственост, по преписка № 08-05-23/2004 г.


Решение № 588 от 20.07.2006 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот – ПИ с пл. № 1343, квартал 23, местност “бул. Станке Димитров”, район “Връбница”, срещу жилищни имоти – собственост на Стоил Стойнев Лазаров, по преписка № 08-20-134/2005 г.


Решение № 589 от 20.07.2006 година

За замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ ХІV-общ. с площ 3 230 кв. м. от квартал 42, местност “Овча купел” по плана на град София, срещу урегулиран поземлен имот VІІ (седми), предвиден за ОДЗ, от квартал 92 (деветдесет и две) по плана на град София, местност “Овча купел”, с площ от 1960 (хиляда деветстотин и шестдесет) кв. м., ведно с построената в мястото сграда със ЗП от 320 кв. м. – собственост на фирма “ДЖЕЙ и ЕЛ ЦЕНТЪР” АД, по пазарни цени – преписка № 0818-247/2005 г.


Решение № 590 от 20.07.2006 година

За замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 12, вх. Г, ет. 3, ап. 5, по преписка № 0801-92/2005 г.


Решение № 591 от 20.07.2006 година

За обявяване на поземлен имот 1769, съставляващ част от урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 2, м. “Гробищен парк – Бакърена фабрика – разширение”, от публична в частна собственост и безвъзмездно учредяване право на строеж за изграждане на православен храм.


Решение № 592 от 20.07.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулирани поземлени имоти ІV-1390 и ХІ-1390 от квартал № 11, местност “Орландовци” по плана на град София, находящ се в град София, район “Сердика”, собственост на наследниците на Парашкева Маринкова (Рангелова) и Рангел Мишев, по преписка вх. № 05-05-85/05 г./2006 г. на СО.


Решение № 593 от 20.07.2006 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ V-249 и ІХ-249, кв. 7, по плана на м. “Люлин – център”, чрез замяна.


Решение № 594 от 20.07.2006 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 595 от 20.07.2006 година

За продажба на таван с площ 31,19 кв. м., находящ се на ул. “Солунска” № 3, район “Средец”, на собственик на обекти в сградата – етажна собственост.


Решение № 596 от 20.07.2006 година

За учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху урегулиран поземлен имот ІІ – за трафопост, кв. 2, м. “Детски град”.

Заповед на кмета на Столична община № РД-564-133/09.11.2006 г.


Решение № 597 от 20.07.2006 година

За продажба на складово помещение – таван с площ 12,96 (дванадесет цяло и деветдесет и шест стотни) кв. м., принадлежащ към общински апартамент, находящ се на ул. “Уилям Гладстон” № 7, район “Триадица”, на собственик на обекти в сградата – етажна собственост.


Решение № 598 от 20.07.2006 година

За изменение на Решение № 103 по Протокол № 52/12.05.2003 г. на Столичния общински съвет.

Договор № РД-564-21/06.04.2007 г.


Решение № 599 от 20.07.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинските 60 % идеални части от реалната част в поземлен имот с планоснимачен № 643, попадаща в урегулиран поземлен имот І, отреден за “обществено строителство и трафопост”, срещу собствените на Войдана Димитрова Петрова 40 % идеални части от реалната част в същия имот, попадаща в трасето на бул. “Дондуков”, както и отмяна на Решение за продажба № 154 по Протокол № 27/27.07.2001 г. на Столичния общински съвет, по преписка вх. № 08-04-136/00 г./2006 г. на Столичната община.


Решение № 600 от 20.07.2006 година

За приемане на дарение на равностойно жилище – апартамент № 26 в бл. 16 на ЖК “Стрелбище”, вместо апартамент № 49 в бл. 139 на ЖК “Хиподрума”, който следва да бъде придобит от Столичната община по силата на чл. 5 от Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ и др.


Решение № 601 от 20.07.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, съставляващ УПИ ІІ-1053, общ., квартал 14, местност “Левски зона-В”, район “Подуяне”.