Решение № 602 от 20.07.2006 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, район “Надежда”, съставляващ урегулиран поземлен имот VІІ-1328 с площ от 850 кв. м., кв. 7, м. “Свобода”, чрез изкупуване на 45,658 % идеални части от съсобственика “Престиж - Ряпони” ЕООД, по преписка № 94-К-271/02/2005 г.

Договор за продажба № РД-561-895/27.12.2006 г.


Решение № 603 от 20.07.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, находящ се на ул. “Зайчар” № 124, район “Възраждане”.


Решение № 604 от 20.07.2006 година

За ликвидиране на съсобственост по отношение на Столичната община в УПИ І-за обществено обслужване, кв. 33, местност “бул. Ломско шосе”, чрез продажба на имоти без пл. №№ - общинска собственост, на съсобственика “СТИВИ 2000” ООД.


Решение № 605 от 20.07.2006 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на “Българска асоциация Диабет” върху общински нежилищни недвижими имоти, находящи се в ЖК “Банишора”, бл. 20.


Решение № 606 от 20.07.2006 година

За разкриване на Дневен център за хора с психични разстройства, ул. “Екзарх Йосиф” № 59 – VІІ етаж, с обща площ 300 кв. м. – делегирана от държавата дейност.


Решение № 607 от 20.07.2006 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на СДП – ІІ РПУ част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. “Странджа” 168, представляващ сграда от две тела – едноетажно и двуетажно със застроена площ от 311,70 кв. м., по преписка № 6600-1811/2004 г.


Решение № 608 от 20.07.2006 година

За отпускане на целева финансова подкрепа за представяне на резултати от социологическо проучване с представители на местната власт на международна конференция през месец юли в гр. Страсбург.


Решение № 609 от 20.07.2006 година

За членство на Столичната община в Международната асоциация на градовете и регионите за рециклиране на отпадъци.


Решение № 610 от 20.07.2006 година

За подготовка за провеждане на допитване (референдум) до гражданите на Столичната община по проблема с гаражните клетки.


Решение № 611 от 20.07.2006 година

За приключване ликвидацията на “Медико-техническа лаборатория ХVІІІ-София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 612 от 20.07.2006 година

За наименуване на улица в район “Студентски”.


Решение № 613 от 20.07.2006 година

За поставяне на бронзов барелеф на Луи Айер.


Решение № 614 от 20.07.2006 година

За възстановяване постоянната експозиция от скулптура, акварели, рисунки и живопис – дарени от Васка Емануилова на СГХГ през 1985 г.


Решение № 615 от 27.07.2006 година

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община.


Решение № 616 от 27.07.2006 година

За одобряване на Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост, по прилагане на Раздел Іа, Глава трета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приет от Столичния общински съвет с Решение № 279 по протокол № 76 от 27.04.2006 г.


Решение № 617 от 27.07.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на поземлени имоти №№ 928, 973, 981, 1801, 1822, 1852, 1865, 1875, 1890 и 1863, кв. 2, м. Гробищен парк “Бакърена фабрика – разширение” – частна собственост, засягащи се от обект Гробищен парк “Бакърена фабрика – разширение”, по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.


Решение № 618 от 27.07.2006 година

За откриване на производство по отчуждаване на поземлен имот № 1292 и части от поземлени имоти №№ 1121, 1412, 1473, 1324, 1490, 1450, 1384, кв. 84 и 52, м. “Горубляне”, частна собственост, засягащи се от изграждането на обект “Главен канализационен колектор ІV – кв. Горубляне от главен колектор ІІІ при р. Шиндра от о.т. 66 до о.т. 35 с помпена станция за отпадъчни води” по реда и условията на Закона за общинската собственост.

Заповед на кмета на Столична община № РД-40-98/20.10.2006 г.
Заповед на кмета на Столична община за отчуждаване № РД-40-101/23.11.2006 г.


Решение № 619 от 27.07.2006 година

За осигуряване на средства за провеждане на Международен фестивал – биенале „Панаир на куклите” за 2006 г.


Решение № 620 от 27.07.2006 година

За осигуряване на недостигащите средства в размер на 7900 лв. за реализиране на 6-ото издание на филмовия фестивал “Хербет фон Караян” от 7 до 13 август 2006 г.


Решение № 621 от 27.07.2006 година

За осигуряване на средства в размер на 50 000 лв. за реализиране на Програмата за Празника на София.