Комисия по финанси и бюджет

Председател:

 • Димитър Вучев

Зам.-председатели: 

 • Иван Таков
 • Пламен Данаилов

Членове:

 • Бойко Димитров
 • Емилия Ангелова
 • Андрей Зографски
 • Благовеста Кенарова
 • Росица Николова
 • Драгомир Драгомиров
 • Ваня Тагарева
 • Прошко Прошков
 • Екатерина Йорданова
 • Войслав Тодоров
 • Красимир Гълъбов
 • Севделина Петрова
 • Вили Лилков
 • Карлос Контрера

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Емилия Даскалова, тел.: 02/9377 338


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по финанси и бюджет – мандат 2023 – 2027 г., приети на заседание на комисията, състояло се на 27.02.2024 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по финанси и бюджет

Дневен ред

на  извънредно заседание на Постоянната комисия по финанси и бюджет, което ще се проведе на  16.05.2024 г.,

четвъртък, 9,30 часа, зала I, ет.2, ул. „Московска” № 33, и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4156/13.05.24 г. относно приемане на Годишен бюджет и план-график за 2024 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации“

Васил Терзиев – кмет на Столична община

2.

Доклад вх. №СОА24-ВК66-4162/13.05.24 г. относно утвърждаване на финансиране за проекти, разгледани и оценени от Експертни комисии по програма „Календар на културните събития на Столична община“ за 2024 г.

Яна Генова – зам. кмет на Столична община

3.

Доклад вх.№ СОА24-ВК08-5878/18.04.2024 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо хранене – ученически бюфет в общинско училище на територията на Столична община /СО/ - район „Средец“, находящ се в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”, с идентификатор 68134.108.196.1, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, кв. 17-а, парцел I, м. „Трета извънградска част”, АПОС № 939/ 23.11.2012г., придружен с нов проект за решение с вх. № СОА24-ВК08-5878/3/13.05.24 г.

Трайчо Трайков – кмет на район Средец

 

                                                                                                                                         Допълнителна точка

 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА24-ВК66-4208/14.05.24 г. относно отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите от Екипите за организация и управление на Проект BG16RFOP001-1.001-0008-C05 „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ район „Оборище“, Проект BG16RFOP001-1.001-0007-C05 „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 2 училища на територията на Столична община“ и по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0002-С07, проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на централна градска част в гр. София“, изпълнявани от Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Иван Василев – заместник кмет на Столична община