Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: вторник от 13:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Иванов Алексиев

Зам.-председатели: 
     Стоян Илиев Александров
     Иван Янчов Таков

Членове:
Назад

Орлин Иванов Алексиев

 

Орлин Иванов Алексиев

Роден е на 19.02.1967 г.

Висшето си образование завършва през 2006 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски" със специалност "Право".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Член на постоянната комисия по икономика и собственост.

Приемно време
Всяка сряда от 14.00 до 16.00 часа в район "Студентски"


Външни експерти:

 • Васил Благовестов Михов
 • Александър Владимиров Спасов
 • Владислав Панчев Панев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

Дневен ред на редовно заседание,

на 23.07.2019 г., /вторник/, 13,00 ч., зала 1, ет. 2, ул. "Московска" 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

   1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5415/05.07.19 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към 31.12. 2018 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5735/15.07.19 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2019 година

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ДИ02-3/6/18.07.19 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ05-2357/17.07.19 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост и обособена част от имуществото на общинско търговско дружество

Николай Стойнев – председател на НС на СОАПИ

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5862/18.07.19 г.относноразпределение на печалбата по годишните финансови отчети на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивидент

Николай Стойнев – председател на ПК по ИС, Д-р Веселин Милев-председател на ПК по ЗСП, Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5863/18.07.19 г.  относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на търговските дружества със сто процента участие на Столична община в капитала

 

Николай Стойнев – председател на ПК по ИС, Д-р Веселин Милев-председател на ПК по ЗСП, Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ05-2156/4/09.07.19 г. относно осигуряване на средства за извършване на превантивни мерки на територията на Столична община

Д-р Веселин Милев-председател на ПК по ЗСП, М. Христова, Ст. Станилов – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-МЦ29-192/3/10.07.19 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р Веселин Милев-председател на ПК по ЗСП, Ст. Станилов, Ив. Петрова – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-МЦ29-259/2/11.07.19 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на обект, находящ се в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години

Д-р Веселин Милев-председател на ПК по ЗСП, В. Серафимова, Ив. Петрова – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-293/2/17.07.2019 г. относно даване на съгласие „Център за психично здраве- проф. Никола Шипковенски“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой линейка

Д-р Веселин Милев-председател на ПК по ЗСП, В. Серафимова, Ив. Петрова – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5812/17.07.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIX-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

Д-р Веселин Милев-председател на ПК по ЗСП, В. Серафимова, Ив. Петрова – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5860/18.07.19 г. относно даване на съгласие „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи

Д-р Веселин Милев-председател на ПК по ЗСП, д-р А. Койчев, В. Серафимова – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-МЦ29-312/2/18.07.19 г. относно даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.

Д-р Веселин Милев-председател на ПК по ЗСП, Ж. Новкова и Ст. Станилов – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОа19-ВК66-5855/18.07.19 г. относно изменение на Решение № 836 от 21.12. 2017 г. на Столичния общински съвет

Д-р Веселин Милев-председател на ПК по ЗСП и Д. Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5858/18.07.19 г. относно одобрение на изменение на Договор за заем от 15 октомври 2018 г. между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и за изменение на Споразумение за общинска подкрепа от 15 октомври 2018 г. между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и ЕБВР

Екатерина Йорданова – общински съветник и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5861/18.07.19 г. относно разширяване на възможностите за заплащане на паркиране в зоните за почасово платено паркиране

Екатерина Йорданова – общински съветник и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-4840/18.06.19 г. относно приемане на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на Столична община, писмо вх. № СОА19-ВК66-4840/2/26.06.19 г. за коригиран проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и туристически обекти на територията на СО;

Становище вх. № СОА19-КЦ01-33679/15.07.2019 г. от Ю. Дацев

Доц. д-р Т. Чобанов – зам. Кмет на СО, А. Илиев, Т. Георгиева, Ив. Петрова, Б. Ботев, А. Григорова – общ. съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-1547/4/16.07.19 г. относно участие на Столична община в I-ва фаза на европейски проект „Достъп до култура за всички граждани (ACCESS to Culture for all Citizens), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ДИ09-1890/18/18.07.19 г. относно предоставяне на съгласие за участие от страна на Столична община в производство по публична продан, респ. за придобиване на ПИ с идентификатор 68134.102,204, находящ се в гр. София, Столична Община, район Средец, ул. „Г, С. Раковски" № 136, заедно с построената в същия триетажна жилищна сграда, с идентификатор 68134.102.204.1, представляваща къща-музей на Пейо Яворов, както и за възлагане на правомощия за представителство на Столична община в производството

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5820/17.07.19 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за наем на помещение и част от дворно място, представляващо обособен търговски обект, работещ като кафене – бюфет, находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Столична община на ул. „Москова“ № 33

Светозар Ерменков – секретар на Столична община

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ПП00-154/152/16.07.19 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаващ авансово плащане на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, район „Илинден“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Ирина Савина – зам. кмет на СО

 1.  

Докладвх.№СОА19-ВК66-5876/18.07.19 г.относнозаемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0001-С01 от 28.06.2018 г.

Ирина Савина – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-3857/3/04.07.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на физически лица

 

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК08-16392/8/04.07.2019 г. относно продажба на общински имот с идентификатор 68134.900.269 с площ от 690 кв.м., находящ се на ул. „Козяк“ № 3, представляващ УПИ X-269, кв. 284, м. „Лозенец – I част“ на собствениците на законно построена жилищна сграда, заедно с правото на строеж върху общинската земя

 

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6882/1/11.07.2019 г. относно придобиване на Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на ул. „Филип Кутев“, собственост на физическо лице

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-7184/1/16.07.19 г. относно взаимно прехвърляне на поземлени имоти – собственост на физически лица и на Столична община

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-8015/1/18.07.19 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот – реална част с площ 105 кв. м., попадащ в улична регулация на улица „Слав Караславов“, между квартали 82 и 73, м. „Витоша – ВЕЦ - Симеоново“, собственост на физическо лице.

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-6990/1/04.07.2019 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на идеална част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.85, с площ от 575 кв.м., съставляващ УПИ II-85, кв.245, м. „ж.к. Надежда 1а и 1б“, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ул. „Любородие“ № 20

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ГР94-1172/6/04.07.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПРЗ на съществуващ УПИ XI-1376 и образуване на нов УПИ XI-1376,2144 – „за ЖС“, кв.8, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии-част север“, район „Надежда“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-6595/1/04.07.2019 г. относно процедура за прекратяване на съсобственост върху ПИ № 68134.1368.2041, с местонахождение: гр. София, район „Надежда“, ул. „Рожен“ № 95, съставляващ УПИ II-2041, кв.14, м. „Илиянци“

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-7907/1/18.07.19 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост – продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-6239/1/04.07.2019 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-6737/1/04.07.2019 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

Димитър Сичанов – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-1574/6/04.07.2019 г. относно продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VIII-289, кв.17, с площ от 601 кв. м., представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6708.289, с площ 594 кв.м., находящ се в с. Панчарево, в.з. „Беликата“, върху който има законно построена вилна сграда

Димитър Сичанов – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6762/1/04.07.2019 г. относно продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, на собственика на законно построена в имота сграда

Димитър Сичанов – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-1575/6/04.07.2019 г. относно продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, на собственика на законно построена в имота сграда

Димитър Сичанов – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ВК08-7085/15/18.07.19 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6707.1321, с площ от 571 кв. м., находящ се в с. Панчарево, район „Панчарево“, ул. „Дебело гуно“ № 16

Димитър Сичанов – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-5468/1/11.07.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ обособен обект с площ 265,35 кв. м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.202.116.1.2, находящ се на втория етаж в сградата на улица „Генерал Скобелев“ № 58, район „Красно село“

Христо Апостолов – кмет на район Красно село

 1.  

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14709/5/11.07.2019 г. относно отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на общински имот, частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Красно село“, в полза на сдружение с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза „Съюз на инвалидите в България“, за нуждите на Дружеството на инвалидите „Бели брези“

Христо Апостолов – кмет на район Красно село

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-5094/5/11.07.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем част от имот, публична общинска собственост, находящ ес в район „Кремиковци“, кв. „Кремиковци“, ул. „Кирил и Методий“ № 2 в сградата на 156-то ОУ „Васил Левски“

Ивайло Панев – кмет на район Кремиковци

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-3356/8/11.07.2019 г. относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-7995/3/19.07.19 г. процедура по реда на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ VIII-7456 от кв. 224, местност „Гърдова глава“, по плана на гр. София.

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-349/6/10.07.2019 г. относно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VI-1964, 1979, кв. 14 а, НПЗ Изток, м. „Къро“

 

Арх. Румен Русев – вр. и. д. кмет на район Младост

 1.  

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2062/14/11.07.2019 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VI-4544,455,456,457, кв. 81, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1949/3/11.07.2019 г. относно процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения за здравни дейности в сграда – филиал на V-то ДКЦ (Студентска поликлиника), в кв. 43, ж.к. „Младост 1“ – публична общинска собственост, със срок от 5 /пет/ години

Димитър Дилчев – кмет на район Студентски

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-7825/2/19.07.19 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“.

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5244/02.07.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на м. "ж.к. Бъкстон-Север", район Красно село, в частта му относно УПИ VII-503, 520 от кв. 255., който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 17 по Протокол № 33 от 24.01.2013 г. на Столичен общински съвет

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5288/03.07.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 44063.6221.106, 44063.6221.107, 44063.6221.109, 44063.6221.178, 44063.6221.187, 44063.6221.188, 44063.6221.203, 44063.6221.204, 44063.6221.205, 44063.6221.206, 44063.6221.207, 44063.6221.211, 44063.6221.213 и 44063.6221.230 за образуване на кв. 153, кв. 155 (нов), кв. 156 (нов), кв. 157 (нов), кв. 158 (нов), м. „с. Лозен”, район „Панчарево”, план за улична регулация /ПУР/ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ

 

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5290/03.07.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПРЗ), нов УПИ I-16 "за жс" за поземлен имот с идентификатор 68134.4377.16, нов кв. 5б, м. "Манилов дол", изменение на улична регулация от о.т. 35 до о.т. 35а и от о.т.35а до о.т.35б и нова улица от о.т. 35а до о.т. 35г, район „Овча купел“

 

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5315/03.07.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация, план за улична регулация и парцеларен план, надлъжни профили за осигуряване на трасе за велоалея, свързваща гр. София с гр. Банкя, район "Люлин" и район "Банкя"

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-6337/4/03.07.2019 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за пътна връзка и питейно-битов водопровод за поземлен имот с идентификатор 68134.1322.1, предоставен на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци", в землищата на с. Мрамор, район „Връбница“ и с. Требич, район Надежда

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5335/04.07.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VII-2001,2030, кв. 2, м. „ж.к. Свобода”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация на м. „ж.к. Свобода”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 587 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5359/04.07.2019 г. относно одобряване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване за УПИ I-„за гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП“ (нов) от кв. 65(нов), нова улица от о.т.68 до о.т.68ж, изменение на план за регулация за УПИ IV-”за озеленяване и църква” от кв. 18, изменение на плана за улична регулация между о.т.72-о.т.71а-о.т.70а и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, м. „с. Пасарел”, район ,,Панчарево”

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5389/05.07.2019 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация (ИПР) на м. НПЗ „Илиенци-запад”, УПИ I-„за озеленяване“ в кв.4, УПИ I-„за озеленяване“ в кв.4а, УПИ III-11 „за производство, складове и т.п.“ в кв.5, изменение на плана за улична регулация в кръстовището при о.т.78а и кръстовището при о.т.103 и създаване на нова улица от о.т.103 до о.т.78а, район „Надежда”

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5392/05.07.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ VI-87,95 „за паркинг“ (проектен УПИ VI-472б, общ.-„за паркинг“), кв. 288б, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово” в граници: бул. „България“, бул. „Тодор Каблешков“, бул. „ген. Стефан Тошев“, ул. „Дойран“ и бул. „Гоце Делчев“, район „Красно село”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5492/09.07.2019 г. относно oдобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 35-о.т. 43- о.т. 44-о.т. 55 и план за регулация и застрояване на (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39791.6013.1215 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Кривина за образуване на нов УПИ III-1215 „за оо“, кв. 46, м. „с. Кривина”, район „Панчарево”

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5496/09.07.2019 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ V-20,21 „за жил. стр. и подз. гаражи“, кв.238, м. „Надежда част 2б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 2а и 2б”, одобрен с Решение № 409 по Протокол №43/19.07.2013 г. на СОС

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5519/09.07.2019 г. относно одобряване проект за ПУП – (ИПРЗ) на м. „Територии, прилежащи на пътен възел-Околовръстен път-бул. Сливница“, кв. 1, образуване на нови УПИ XIII-„за озел.“, УПИ XV-2687 „за ТП и КОО“, УПИ XVII-2251 „за общ. обсл.“, УПИ XVIII-„за техн. инфраструктура“ и алея, ПИ с идентификатори 68134.2808.2251, 68134.2808.2687 и част от ПИ 68134.2808.2234 по КККР на район „Връбница“

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5651/12.07.2019 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ I-283, 2092, 1078, 1167, 1408, 1609, 1641, 1642 – „за офиси, търговия, складове, ко, подземни гаражи, бизнес- хотел и жили-ща”, кв. 4, м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, част юг, изключен от обхвата на одобряване с т.4.2. от решение № 254 по протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет за одобряване на план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, части север и юг, заедно с план – схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта, както и прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация относно УПИ II-281 „за жс и ко“, УПИ III-282 – „за жс и ко“, УПИ VI-527 – „за ко и производство“, кв. 4, м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, изключен от обхвата на одобряване с т.5.1. от решение № 254 по протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5802/17.07.19 г. относно одобряване проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XX-2569,2572,9574 „за хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и ТП“ за създаване на нов УПИ XX-2569 „за ЖС, обсл. обекти и ТП“ в нов кв. 1а и нов УПИ XXIII „за озеленяване и техническа инфраструктура” в нов кв. 1 и пешеходна алея, поземлени имоти с идентификатори 68134.1504.2569 и 68134.4081.9572, 68134.4081.9574 м. „Цариградско шосе-Караулката“, район „Искър“ и район „Младост“ и изменение на улична регулация.

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5737/15.07.19 г. относно одобряване на план – схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за „Водоснабдяванеи канализация“, „Електроснабдяване“, „Телекомуникация“,„Газоснабдяване“и „Топлоснабдяване“ на м. „ж.к. Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, район „Студентски”, неразделна част от ПУП, одобрен с решение № 696 по Протокол № 114/19.07.2007 г. на СОС

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5761/16.07.19 Г. относно oдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване за УПИ І-„за гробищен парк“ и УПИ ІІ-„за инженерна инфраструктура и озеленяване“ (нови) от кв. 60 (нов) и план за улична регулация за нова улица с улични паркинги от о.т.301 до о.т.310 (нови), с план-схеми по чл.108, ал. 2 от ЗУТ на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура към него, м. „с. Волуяк-Гробищен парк”, район ,,Връбница”.

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-5284/5/17.07.19 г. относно одобряване на задание и разрешаване на изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на местности "ж.к. Горубляне 2", НПЗ "Изток-подзона Горубляне", "ж.к. Горубляне 3" и кв. "Горубляне", район Младост

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5827/17.07.19 г. относно допускане на устройството и застрояване преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32216.2315.51, 32216.2315.52, 32216.2315.33 и 32216.2317.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Иваняне, район ,,Банкя”, попадащи в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение на министерския съвет № 960/16.12.2009 г.

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5851/18.07.19 г. относно подробен устройствен план – План за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на м. „ж.к. Дружба 1 - III част“, район „Искър“, в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, бул. „Капитан Димитър Списаревски“ и м. „ж.к. дружба 2 - I част“ в граници: бул. „проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, заедно с план – схеми на инженерната инфраструктура.

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

Доп. 1

Доклад вх. № СОА18-ВК08-11380/83/22.07.19 г. относно поправка на явна фактическа грешка на Решение № 448 от 11.07.19 г. на Столичния общински съвет по Протокол № 79, точка 38 от дневния ред

Д. Барбалов – зам. кмет и управител на СОПФ и О.Алексиев – общински съветник и председател на СУСОПФ

Доп. 2

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5864/18.07.19 г. относно отпускане на заеми от Столична община на лечебни заведения – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала

Д-р В. Милев – председател на ПК по ЗСП, М. Христова, д-р А. Койчев, Ст. Станилов – общински съветници

Доп. 3

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5869/18.07.2019 г. относно допълнение към Програмата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет и промяна в правилата за работа

Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, Д-р В. Милев – председател на ПК по ЗСП, М. Христова, д-р А. Койчев – общински съветници

Доп. 4

Доклад вх. № СОА19-ВК08-6789/4/19.07.19 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем част от имот, публична общинска собственост, находящ се в район „Нови Искър“, град „Нови Искър“, ул. „Искърско дефиле“ № 277 в сградата на 170-то СУ „Васил Левски“.

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

доп. 5

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5803/17.07.19 г. относно допускане на устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6951.41 и 04234.6951.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица, район ,,Панчарево”, попадащи в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение Министерския съвет № 960/16.12.2009 г. и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план-изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 2 и о.т. 552 (нова), прилежаща на м. ,,в.з. Косанин дол”; между о.т. 103 и о.т. 104, прилежаща на м. ,,в.з. Беликата”; между о.т. 372 – о.т. 376а, прилежаща на кв. 34, м. „беликата“; план за улична регулация (пур) от о.т. 103 до о.т. 552 (нова) и план за регулация и застрояване (прз) за нови квартали 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 и 66 и прилежащите им улици и пи с идентификатори 4234.6948.310, 4234.6948.674, 4234.6948.12, попадащи в кв. 3 (стар), м. ,,в.з. Косанин дол”, район ,,Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

Доп. 6

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5958/22.07.19 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител на Столична община

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

Доп. 7

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-9753/22.07.2019 г. относно процедура по чл. 17, ал. 5 от ЗУТ процедура по чл. 199, ал. 1 от ЗУТ, за придобиване от Столична община на реална част, собственост на физическо лице, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“

 

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец и Прошко Прошков – общински съветник

Доп. 8

Доклад вх. № СОА19-ВК08-7958/1/19.07.19 г. относно продажба на 5.75% от 85.30% идеални части от общински имот с идентификатор 68134.407.46 с площ от 703 кв. м., находящ се на бул. „Янко Сакъзов“ № 42, съставляващ УПИ VI-13, кв. 538, м. „ГГЦ. Зона Г-12“ на собственик на жилище с идентификатор 68134.407.46.1.5 с учредено право на строеж върху имота.

Васил Цолов – кмет на район Оборище

Доп. 9

Доклад вх. № СОА19-ВК08-3174/4/19.07.19 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение плана за регулация за кв. 20, местност „Красна поляна“, район „Красна поляна“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

Доп. 10

Доклад вх. № СОА16-ГР94-382/16/19.07.19 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улица, обслужваща кв. 132 и кв. 133, м. „Факултета“, собственост на физическо лица

Иван Чакъров – кмет на район Красна поляна

Доп. 11

Доклад вх. №СОА19-ВК66-5867/18.07.2019 г. относно резултатите от дейността на работната група за технологично обновление на „Топлофикация - София“ ЕАД

Група общински съветници

Доп. 12

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5868/18.07.19 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД

Група общински съветници

Доп. 13

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5874/18.07.2019 г. относно изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД

Николай Стойнев и Силвия Христова – общински съветници, Ева Митова – кмет на район Подуяне

Доп. 14

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5865/18.07.19 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на 7 /седем/ броя недвижими имоти

Николай Стойнев и Ботьо Ботев – общински съветници

Доп. 15

Доклад вх. № СОА19-ВК66-5866/18.07.19 г. относно увеличаване капитала на „Пазари Север“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Николай Стойнев – общински съветник и Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. 16

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4434/22.07.2019 г. относно изкупуване от Столична община на имоти, и части от имоти – частна общинска собственост, попадащи в улици между о.т. 149- о.т.149а – о.т.150 – о.т.136 – о.т.137 – о.т. 137а – о.т. 153 – о.т. 140 – о.т. 141 – о.т. 142 – о. т. 145а – о.т. 145 – о.т. 11 и о.т. 140 – о.т. 140а, и в имоти-частна общинска собственост, представляващи: УПИ I-за минерална баня, кв. 21 и УПИ V – общ., кв. 37, по действащия регулационен план на с. Световрачане

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

Доп. 17

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5896/7/19.07.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 ат Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

 

Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър

Доп. 18

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6283/1/19.07.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващ административната сграда на Район „Младост“, находяща се в град София, ж.к. „Младост - 3“, ул. „Свето Преображение“ № 1, върху който части е предвидено разполагането на банкомат, кафе-машина и автомат за пакетирани храни и напитки

Арх. Румен Русев – кмет на район Младост

Доп. 19

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6301/1/19.07.2019 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж с площ от 92,3 кв. м. върху поземлен имот с идентификатор 02659.2196.4, съставляващ УПИ II – 45, кв. 32, м. „Вердикал“, СО – район „Банкя“, за надстрояване на съществуваща двуетажна сграда

Рангел Марков – кмет на район Банкя

Доп. 20

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-16351/7/19.07.2019 г. относно изменение на Решение № 336 по Протокол № 76/30.05.2019 г. на Столичен общински съвет

Рангел Марков – кмет на район Банкя

Доп. 21

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-7173/1/19.07.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в административната сграда на район „Слатина“, върху който е предвидено разполагане на две самостоятелни машини – за топли напитки и кафе за студени напитки и закуски

Наталия Стоянова – кмет на район Слатина

Доп. 22

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-8009/1/19.07.2019 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс на помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Витоша“, на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, за разполагане на електронни съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа  инфраструктура

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доп. 23

Доклад вх.№ СОА17-ВК08-1059/9/19.07.2019 г. относно отдаване под наем на сгради и помещения в сгради – частна общинска собственост, без търг или конкурс, за задоволяване на здравни нужди на населението, находящи се в кв. Бояна, ул. „Александър Пушкин“ № 114, р. „Витоша“

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доп. 24

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-5213/4/19.07.2019 г. относно прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1 от ЗОС, доброволно прилагане на влязъл в сила план по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ и изкупуване на имот, попадащ в улица по чл. 199, ал. 1 от ЗУТ

Теодор Петков – кмет на район Витоша

Доп. 25

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2163/1/19.07.2019 г. относно прилагане на процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доп. 26

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1661/4/19.07.2019 г. относно продажба на поземлен имот с идентификатор 55419.6708.299, с площ 634 кв. м. и реална част, с площ 10 кв. м., от поземлен имот  с идентификатор 55419.6708.670 – частна общинска собственост, съставляващ УПИ XIX – 299, кв. 17, находящ се във в.з. „Беликата“, район „Панчарево“, на собственика на законно построена сграда

Димитър Сичанов – кмет на район Панчарево

Доп. 27

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-8145/1/19.07.2019 г. относно прехвърляне правото на собственост върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ V-158, кв. 14, м. в.з. „Беликата“, с. Панчарево, на собственика на законно построена върху него сграда.

 

Димитър Сичанов – кмет на район Панчарево

Доп. 28

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6808/1/19.07.2019 г. относно продажба на поземлен имот с идентификатор 46721.3852.928 – частна общинска собственост, съставляващ УПИ VIII – 588, кв. 18, в.з. „Мало Бучино“, район „Овча купел“, на собственика на законно построена върху него сграда

Христина Семерджиева – кмет на район Овча купел

Доп. 29

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6828/2/19.07.2019 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 46721.3851.326, за който е отреден УПИ VI-снс, кв. 18 по регулационния план на местност „с. Мало Бучино“, район „Овча купел“ на собственика на законно построената върху имота сграда

Христина Семерджиева – кмет на район Овча купел

Доп. 30

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2731/4/19.07.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ VI-105, 120, 1401, 557, кв. 13, м. „ж.к. Овча купел - 2“

Христина Семерджиева – кмет на район Овча купел

Доп. 31

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6541/1/19.07.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на обособена част, с площ от 386 кв. м., от имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.8360.513, находящ се в кв. „Ботунец“, ул. „Зорница“ за складова база

Ивайло Панев – кмет на район Кремиковци