Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: 

Председател:

 • Георги Георгиев

Зам.-председатели: 

 • Стефан Марков
 • Иван Таков

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Екатерина Йорданова
 • Радослав Абрашев
 • Христиан Петров
 • Борислав Иванов
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Любомир Георгиев
 • Петко Димитров
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

Дневен ред на заседание на 21.01.2020 г.,

/вторник/, 13,00 ч., зала 1, ул. "Московска" 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-338/14.01.20 г. относно създаване на работна група за изготвяне на Правила за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на физически лица и определяне на състава й

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ и д-р Антон Койчев – председател на ПК по ЗСП

 

т. 2

Доклад вх. № СОА16-ПП00-7/195/06.01.20 г. относно изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.007-C01 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

т. 3

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/485/31.12.19 г. относно кандидатстване  на Столична община с проектно предложение „Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част“, гр. София по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Йоана Христова – зам. кмет на СО

т. 4

Доклад вх. № СОА19-ДИ04-3279/2/30.12.19 г. относно даване на съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землища на Столична община за стопанската 2019/2020 г.

Йоана Христова – зам. кмет на СО

Т. 5

Доклад вх. № СОА19-ГР94-6019/3/23.12.19 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител от Столична община

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 

Т. 6

Отчет вх. № СФИ19-МЦ29-5/303/21.11.19 г. от контрольора на ДКЦ XXIX-София ЕООД

/за сведение/

 

Допълнителни точки към Дневния ред на  заседание на Постоянната комисия по финанси и бюджет

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-490/16.01.20 г. относно допълнение на Решение № 5 по Протокол № 2 от 19.11.2019 г. на Столичен общински съвет

Елен Герджиков – председател на СОС

Доп. т. 2

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-190/09.01.2020 г. относно в изпълнение на Решение № 79/14.02.2019 г. и Решение № 222/18.04.2019 г. на СОС – отчет за изпълнение на финансирани проекти по Програма за развитие на детско – юношеския спорт за 2019 година.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад вх.№ СОА19-ДИ05-2788/3/09.01.2020 г. относно годишен отчет за изпълнение на Годишен план Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2019 г. изпълнение на Решение № 70/14.02.2019 г. и Решение № 200/18.04.2019 г. на СОС.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

Доп. т. 4

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-620/9/09.01.2020 г. относно в изпълнение на Решение № 160/28.03.2019 г. – отчет за изпълнение на програмно финансиране през 2019 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

Доп. т. 5

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-620/10/09.01.2020 г. относно изпълнение на Решение 101/28.02.2019 г. на СОС – отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2019 година

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

Доп. т. 6

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-15567/1/18.12.2019 г. относно предоставяне на еднократна финансова помощ на служител на Столична община – район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район Връбница

Доп. т. 7

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/500/17.01.2020г.  относно: Кандидатстване на Столична община с проектно предложение '' Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър '' София '' , район '' Оборище '' по процедура  BG16RFOP001-1.001-039 '' Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 по ОП '' Региони в растеж '' 2014-2020

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО