Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: вторник от 13:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Иванов Алексиев

Зам.-председатели: 
     Стоян Илиев Александров
     Иван Янчов Таков

Членове:
Назад

Орлин Иванов Алексиев

 

Орлин Иванов Алексиев

Роден е на 19.02.1967 г.

Висшето си образование завършва през 2006 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски" със специалност "Право".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Член на постоянната комисия по икономика и собственост.

Приемно време
Всяка сряда от 14.00 до 16.00 часа в район "Студентски"


Външни експерти:

  • Васил Благовестов Михов
  • Александър Владимиров Спасов
  • Владислав Панчев Панев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

Дневен ред на заседание, на 17.09.2019 г.,

/вторник/, 9,30 ч., ул. "Москова" 33, зала 3, ет. 1

№ по ред

Наименование

                       Вносител

  1

2

3

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-7333/12.09.19 г. относно предложение за изменение и допълнение на договор с рег. Индекс СО-РД-56-1007/05.12.2013 г. между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД

Екатерина Йорданова – председател на ПК по транспорт и туризъм

  1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7238/09.09.2019 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на пострадалите от възникнал пожар на 4 септември 2019 г.  в бл. 9, град Бухово, бул. Никола Бонев, район „Кремиковци“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-7291/11.09.19 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05М9ОР001-2.040-0102-С01 „Патронажна грижа – София“, финансиран по процедура № BG05М9ОР001-2.040 „Патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-11784/2/11.09.19 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в обхвата на обект „Кръгово кръстовище на бул. „Св. Климент Охридски“ – бул. „Андрей Ляпчев“, собственост на физически лица

Димитър Дилчев – кмет на район Студентски

  1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-8891/1/12.06.2019 г.   относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения в обособен самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.9139.1.1 в сграда с идентификатор 49206.2633.9139.1 – публична общинска собственост, намираща се на територията на район „Връбница“, с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 40 за здравни услуги

Младен Младенов – кмет на район Връбница