Комисия по финанси и бюджет

Председател:

 • Димитър Вучев

Зам.-председатели: 

 • Иван Таков
 • Пламен Данаилов

Членове:

 • Бойко Димитров
 • Емилия Ангелова
 • Андрей Зографски
 • Благовеста Кенарова
 • Росица Николова
 • Драгомир Драгомиров
 • Ваня Тагарева
 • Прошко Прошков
 • Екатерина Йорданова
 • Войслав Тодоров
 • Красимир Гълъбов
 • Севделина Петрова
 • Вили Лилков
 • Карлос Контрера

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Емилия Даскалова, тел.: 02/9377 338


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по финанси и бюджет – мандат 2023 – 2027 г., приети на заседание на комисията, състояло се на 27.02.2024 г.


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на Постоянната комисия по финанси и бюджет

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия по финанси и бюджет, което ще се

проведе на  25.06.2024 г., вторник, 12,00 часа, зала I, ет.2, ул. „Московска” № 33, и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-5014/10.06.2024 г. относно промяна на приетия с Решение № 49 от 28.03.2024г. на Столичен общински съвет бюджет на Столична община за 2024 г.

Васил Терзиев – кмет на Столична община

Доклад вх.№ СОА23-ДИ04-3784/2/23.05.2024 г. относно приемане на решение за създаване на нова социална услуга в общността като държавно делегирана дейност – Център за обществена подкрепа „Хоризонти“ с основни дейности: „Информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга)“; „Общностна работа“; „Застъпничество и посредничество“; „Терапия и рехабилитация (само стандартите за терапия)“; „Обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга)“,  с адрес: гр. София, район „Слатина“, кв. „Христо Ботев“, ул. „514“ с капацитет 50 места, писмо вх. № СОА23-ДИ04-3784/3/19.06.24 г. с приложена допълнителна информация

Васил Терзиев – кмет на Столична община

Доклад вх. № СОА24-ДИ05-1665/1/20.06.24 г. относно създаване на нова социална услуга – делегирана от държавата дейност - Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (с приоритет непридружени деца мигранти и бежанци) с основни дейности: „Резидентна грижа“, „Информиране и консултиране (като специализирана услуга)“; „Застъпничество и посредничество“; „Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга)“ с адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 78, ет.2 (първи над магазини), ап.2 с капацитет 12 места

Васил Терзиев – кмет на Столична община

Доклад вх.№ СОА24-ДИ05-1172/2/18.06.2024 г. относно приемане на решение за промяна на броя на потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)- гр. София, район „Оборище“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №78 от 20 на 30, считано от 01.07.2024 г.

Васил Терзиев – кмет на Столична община

Доклад вх. № СОА24-ВК08-6071/22.04. 24 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, становище вх. № СОА24-ВК08-6071/2/05.06.24 г.

Татяна Георгиева – общински съветник и Димитър Димов – кмет на район Надежда

Доклад вх. № СОА24-ВК08-4589/26.03.24 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построената върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1382.2191, УПИ X (КОО), кв. 12, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б“, СО – район „Надежда“, становище вх. № СОА24-ВК08-4845/5/05.06.24 г.

Татяна Георгиева – общински съветник и Димитър Димов – кмет на район Надежда

Доклад вх. № СОА24-ВК08-7089/15.05.2024г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на част от поземлен имот с идентификатор 02659.2195.742, находящ се гр. Банкя, становище вх. № СОА24-ВК08-7089/1/03.06.24 г.

Рангел Марков – кмет на район Банкя

Доклад вх. № СОА24-ВК08-6593/1/17.05.2024 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията и прехвърляне правото на собственост върху поземлени имоти – общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, становище вх. № СОА24-ВК08-6593/2/05.06.24 г.; становище вх. № СОА24-ВК08-6593/3/14.06.24 г.

Лилия Донкова – кмет на район Кремиковци и Драгомир Иванов – общински съветник

Доклад № СОА23-МЦ29-401/2/17.06.2024 г. относно даване разрешение на „Диагностично – консултативен център V - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 3 (три) години

Д-р Антон Койчев – зам. председател на ПК по ЗСП и Иван Василев – зам. кмет на СО

Доклад № СОА23-МЦ29-453/2/17.06.2024 г. относно даване разрешение на „Диагностично – консултативен център V - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 3 (три) години

Д-р Антон Койчев – зам. председател на ПК по ЗСП и Иван Василев – зам. кмет на СО

Доклад № СОА24-МЦ29-179/2/17.06.2024 г. относно предоставяне на целева субсидия на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД, която се отпуска за придобиване на дълготраен материален актив – абонатна станция за нуждите на лечебното заведение

Ваня Григорова – председател на ПК по ЗСП, д-р Антон Койчев – зам. председател на ПК по ЗСП и Иван Василев – зам. кмет на СО

Доклад № СОА24-МЦ29-138/4/17.06.2024 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД, необходими за извършване на основен ремонт на сградата на лечебното заведение

Ваня Григорова – председател на ПК по ЗСП, д-р Антон Койчев – зам. председател на ПК по ЗСП и Иван Василев – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА23-ГР94-6057/3/19.06.2024 г. относно освобождаване и избор на ликвидатор на „Медицински център ХVІ-София” ЕООД – в ликвидация и продължаване срока на ликвидация на „Медицински център ХVІ-София” ЕООД – в ликвидация

Ваня Григорова – председател на ПК по ЗСП, д-р Антон Койчев – зам. председател на ПК по ЗСП, Прошко Прошков – общински съветник

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-5135/13.06.2024 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа" на Столична община за 2023 г.

Екатерина Йорданова,Цветелина Симеонова – Заркин и Станислав Младенов – общински съветници

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-5136/13.06.2024 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на фондация „Асоциация за развитие на София“ за 2023г. и финансов отчет за дейността на организациите с нестопанска цел през 2023г. на Асоциация за развитие на София

Екатерина Йорданова,Цветелина Симеонова – Заркин и Войслав Тодоров – общински съветници

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-5133/13.06.2024 г. относно приемане на Приоритети и насоки за работата на Асоциация за развитие на София за 2024 г. и Бюджет на Асоциация за развитие на София за 2024 г.

Екатерина Йорданова,Цветелина Симеонова – Заркин и Войслав Тодоров – общински съветници

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4795/04.06.2024 г. относно предоставяне средства от бюджета на Столична община за закупуване на знамена на Столична община на общинските, държавните и частните училища, градини и ясли на територията на Столична община по случай 17-ти септември – Денят на София

Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ и Диян Стаматов – общински съветник

Доклад вх.№ СОА24-ВК08-7087/15.05.2024 г. относно отпускане на средства за продължаване изграждането на Православен Храм „Св. Пимен Зографски“, местност „Дианабад – изток“, район „Изгрев“

Димитър Вучев

 Иван Таков

 Диян Стаматов

 Росица Николова

 Делян Георгиев

 Драгомир Младенов – общински съветници

Доклад вх. № СОА24-ВК66-5239/17.06.24 г. относно Изменение на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на СО в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух, приет с Решение №21 по Протокол № 46/25.01.2018 г. , допълнен с Решение № 855 по Протокол №66 от 6.12.2018 г. на СОС

Емилия Ангелова, Пламена Терзирадева-Велкова, Симеон Ставрев, Димитър Петров, Цветелина Симеонова – Заркин, Димитър Димитров – общински съветници, Надежда Бобчева – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-5158/1/19.06.2024 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на „Диагностично – консултативен център XI - София“ ЕООД за основен ремонт на покрив и подпокривно пространство на сградата на лечебното заведение, намираща се на ул. „Цар Симеон“ № 145, гр. София.

Бойко Димитров – общински съветник и председател на СУСОПФ

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-5350/19.06.2024 г. относно утвърждаване на бюджет на раздели „Открити сцени- логистична и/или финансова подкрепа“ и „Лятна програма“ с приложени списъци на одобрени от експертните комисии проекти по програма „Календар на културните събития на Столична община“ за 2024 г.

Яна Генова – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3453/4/19.06.2024 г. относно утвърждаване включването и финансирането на 1-ви Международен фестивал и Челиндж Гимнастика за всички София, България в Годишен план на Подпрограма „Спортна столица“ за 2024 г. в изпълнение на Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет за приемане на Програми за изпълнение на Общинска стратегия „София спортува“ и Решение № 136 по Протокол № 9 от 25.04.2024 г. на Столичния общински съвет.

Яна Генова – зам. кмет на СО

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3455/11/19.06.2024 г. относно финансиране на проекти по Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт за 2024 г. към Програма „Спорт за високи постижения“, в изпълнение на Решение №  138 по Протокол № 9 от 25.04.2024 г. на Столичен общински съвет.

Яна Генова – зам. кмет на СО и Димитър Шалъфов – председател на ПК за ДМС

Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3452/10/19.06.2024 г. относно финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2024 г. по Програма „София спортува“ в изпълнение Решение № 135 по Протокол № 9 от 25.04.2024  г. на Столичен общински съвет

Яна Генова – зам. кмет на СО и Димитър Шалъфов – председател на ПК за ДМС

Писмо изх. № СОА24-ВК66-5374/20.06.24 г. от Д. Вучев – председател на ПК по финанси и бюджет относно представяне на отчет в ПКФБ за изпълнението на бюджета на СО към 31.05.24 г.

Информация за постъпила поща:

Отчет, вх. № СОА24-ВК66-4514/23.05.24 г.;

-писмо вх. № СОА24-ТД26-6536/1/27.05.24 г. за изпълнение на показателите в икономическата рамка за периода януари-април 2024 г.; писмо вх. № СОА24-ТД26-8540/19.06.24 г.

/за сведение/

 1.  

Разни

 

                                                                                                              Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА24-ВК66-5442/21.06.24 г. относно Приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2023 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите, членовете на съветите на директорите, членовете на Управителен и Надзорен съвет

Прошко Прошков, Бойко Димитров, Пламен Данаилов, Грети Стефанова – общински съветници

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА24-ВК66-5440/21.06.24 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2023 г. на общински дружества в ликвидация

Прошко Прошков, Бойко Димитров, Пламен Данаилов, Грети Стефанова – общински съветници

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА24-УЗ21-2029/5/21.06.24 г. относно дарение на финансови средства за обучение на Димитър Миленов Димитров, ученик в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ в гр. София

Надежда Бачева – зам. кмет на СО, Димитър Петров, Диана Тонова, Драгомир Младенов, Станислав Младенов, Николай Велчев – общински съветници

Доп. т. 4

Доклад вх. № СОА24-ВК66-5418/21.06.24 г. относно даване на съгласие за откриване на процедура за закупуването на десет броя употребявани туристически автобуси на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Илиян Павлов – зам. кмет на СО, Андрей Зографски, Симеон Ставрев – общински съветници