Комисия по финанси и бюджет

Председател:

 • Димитър Вучев

Зам.-председатели: 

 • Иван Таков
 • Пламен Данаилов

Членове:

 • Бойко Димитров
 • Емилия Ангелова
 • Андрей Зографски
 • Благовеста Кенарова
 • Росица Николова
 • Драгомир Драгомиров
 • Ваня Тагарева
 • Прошко Прошков
 • Екатерина Йорданова
 • Войслав Тодоров
 • Красимир Гълъбов
 • Севделина Петрова
 • Вили Лилков
 • Карлос Контрера

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”:

 • Емилия Даскалова, тел.: 02/9377 338


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по финаси и бюджет - мандат 2019-2023 г. на Столичен общински съвет, на основание решение № 280 и Приложение № 1 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по финанси и бюджет

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия по финанси и комисия, което ще се

проведе на  05.03.2024 г., вторник, 12,00 часа, зала I, ет.2, ул. „Московска” № 33, и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл. 56а, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се отправят на имейл адрес: edaskalova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доклад вх. № СОА23-ВК66-761/28.01.24 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2024 г.

-Протокол от публичното обсъждане на Проекта за бюджет на СО за 2024 г., с вх. № СОА24-ВК66-761/1/08.02.24 г.;

- писмо вх. № СОА24-КЦ01-16382/28.02.24 г. относно въпроси, становища и предложения по повод на представения Проект на бюджет на СО за 2024 г.;

-писмо вх. № СОА24-КЦ01-5718/23.01.24 г. от Любомир Секулов, относно предложения във връзка с проекта на бюджет на СО за 2024 г.

-писмо вх. № СОА24-ГР94-288/23.01.24 г. от Жоро Ангелов, относно становище във връзка с публично обсъждане на проекта за бюджет на СО за 2024 г.

Васил Терзиев – кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-11351/19.12.23 г. относно даване на съгласие да се удължи през 2024 и 2025 г. изпълнението от районни администрации на проектните дейности по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд

Васил Терзиев – кмет на СО

Доклад № СОА24-ВК66-1261/2/29.02.2024 г. относно одобряване на годишен финансов и технически отчет на Програма „Зелена София” за 2023 г.

Васил Терзиев – кмет на СО

Доклад № СОА24-ВК66-1508/20.02.2024 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект   BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община”

Надежда Бачева – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-601/19.01.24 г. относно продължаване на психологическа помощ като форма на палиативна грижа и грижа за тежкоболни пациенти и техните близки в общински многопрофилни болници за активно лечение

Георги Георгиев, Д-р Антон Койчев, Екатерина Йорданова – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ВК66-11001/07.12.23 г. относно отпускане на финансови средства за дейности на клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Столичната община

Георги Георгиев, Татяна Георгиева, Прошко Прошков, д-р Антон Койчев, Мирослав Боршош  – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ВК66-10995/1/07.12.23 г. относно извършване на СМР и доставяне на обзавеждане в недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.1500.2430.5.108, находящ се в гр. София, район "Искър", ж.к. „Дружба-1 баст“, бл. 2, вх. „А“, ет. 1, обект 5, във връзка със осъществяването на дейностите на „българска Хънтингтън Асоциация“ в подкрепа на хората с редки диагнози и техните семейства, придружен с писмо вх. № СОА23-ВК66-10995/1/08.12.23 г.

Георги Георгиев, Прошко Прошков, д-р Антон Койчев, Екатерина Йорданова  – общински съветници

Доклад № СОА24-ВК66-298/11.01.2024 г. относно предоставяне на „Топъл обяд“ в район „Надежда“, район „Оборище и район „Подуяне“

Георги Георгиев, Диян Стаматов, Екатерина Йорданова, Лорита Радева, Димитър Вучев   – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ВК66-11625/29.12.23 г. относно продължаване на пилотен проект "Хей ръчички" за подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез осъществяване на мероприятия в 20 детски градини и реализиране на инициативата "Литература в жестове" в 5 училища на територията на Столична община.

Анна Стойкова и Мирослав Боршош – общински съветници

Доклад вх. № СОА24-ВК66-65/04.01.24 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ за възстановяване на щетите от пожара на покрив, възникнал на 28.12.2023г., гр. Нови Искър  , вк. Курило , бл. 5 на територията на Столична община, придружен си писмо вх. № СОА24-ВК08-191/04.01.24 г. от г-н Владислав Владимиров – кмет на район Курило

Антон Хекимян, Анна Стойкова, Лорита Радева, Димитър Вучев – общински съветници

Доклад вх. № СОА23-ВК66-10681/22.11.23 г. относно необходимите финансови средства за реализацията на Програма на Столична община за финансови подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки през 2024 г.

Д-р Антон Койчев – общински съветник

Доклад вх. № СОА23-ВК66-10737/24.11.23 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет - София

Д-р Антон Койчев – общински съветник

Доклад вх. № СОА23-ВК66-10738/24.11.23 г. относно осигуряване на финансови средства за реализация на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на студенти по професионално направление „Здравни грижи“, обучаващи се в Медицински колеж ''Йорданка Филаретова'' към Медицински университет - София 

Д-р Антон Койчев – общински съветник

Доклад № СОА24-МЦ29-61/2/29.02.2024 г. относно определяне на представител на Столична община в общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център ХХІ-София“ ООД и даване на мандат за участие в общото събрание на съдружниците на дружеството, насрочено за 14.03.2024 г.

Ваня Григорова, Саад Алуани, д-р Антон Койчев – общински съветници

Доклад № СОА23-ДИ04-1567/6/21.02.2024 г. относно изразяване на становище по преписка за опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Иван Василев – зам. кмет на СО

Доклад № СОА23-ДИ02-27/8/21.02.2024 г. относно изразяване на становище по преписка за опрощаване на несъбираеми държавни вземания

Иван Василев – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА24-ВК66-1655/23.02.24 г. относно приемане на документ “Цели, приоритети и процедури за 2024 г. на програма „Календар на културните събития на Столична община“, придружен с писмо вх. № СОА24-ВК66-1655/1/01.03.24 г. с приложен нов проект за решение

Яна Генова – зам. кмет на СО и Веселин Калановски – общински съветник

Доклад вх. № СОА24-ВК66-293/11.01.24 г. относно Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за удължаване срока на изпълнение на 8 (осем) договора през 2024 година на финансирани проектни предложения по Програмата за 2023 г.

Яна Генова – зам. кмет на СО

Доклад № СОА24-ВК66-293/1/21.02.2024 г. относно Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения през 2024 г.

Яна Генова – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА22-ВК66-3605/4/30.01.24 г. относно Отчет за изпълнение на Годишен план на Подпрограма „Спортна столица“ за 2023 г. в изпълнение на Решение № 289 по Протокол № 75 от 27.04.2023 г.

Яна Генова – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-2361/19/30.01.24 г. относно Отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2023 г. по Програми „Спорт в района“, „Спорт за деца и ученици“, „Спорт за всички“, в изпълнение на Решение № 366 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г.

Яна Генова – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-3079/20/30.01.24 г. относно отчет за изпълнение на финансирани дейности на 113 спортни клуба по Програма „Спорт за високи постижения“, Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт за 2023 година, в изпълнение на Решение № 234 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. и Решение № 552 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г.  на СОС

Яна Генова – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ВК66-4017/27/30.01.24 г. относно Отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2023 г. по Програма „София – град на младите и активните“ в изпълнение на Решение № 632 по Протокол №80 от 13.07.2023 г. на Столичен общински съвет

Яна Генова – зам. кмет на СО

Доклад вх. № СОА23-ДИ05-3265/1/08.12.23 г. относно Допускане на паралелки от І до ХІІ клас под минималния брой ученици за   учебната 2023/2024 г. в общинските училища на територията на Столична община

Яна Генова – зам. кмет на СО

Доклад № СОА24-ВК08-2795/20.02.2024 г. относно откриване на нова детска градина, находяща се в УПИ І – за ОДЗ, кв. 49, м. „ж. к. Малинова долина” по плана на гр. София, район „Студентски“

Петко Горанов – кмет на район Студентски

Информация за постъпила поща:

Отчети с вх. № СОА23-ГР94-5801/31.10.23 г.; вх. №СОА21-ГР94-2435/12/02.11.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-2313/2/25.10.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-5790/30.10.23 г.; вх. № СОА24-ГР94-558/08.02.24 г.; вх. №СОА23-ГР94-478/6/05.02.24 г.; вх. № СОА23-ГР94-2313/4/02.02.24 г.; вх. № СОА23-ГР94-2313/3/31.01.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-32/29.01.24 г.; вх. № СФИ23-МЦ29-81/1/29.01.24 г.; вх. № СОА23-МЦ29-568/1/29.01.24 г.; вх. № СОА23-МЦ29-413/2/30.01.24 г.; вх. № СОА23-МЦ29-230/3/30.01.24 г.; вх. № СОА23-МЦ29-233/2/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-572/1/31.10.23 г.; вх. № СОА21-ТД26-1021/12/31.01.24 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/512/15.11.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/462/30.10.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/489/31.10.23 г.; вх. № СОА21-ТД26-1021/11/27.10.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/485/31.10.23 г.; СФИ23-ТД26-118/482/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-230/2/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-570/30.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-568/30.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-235/2/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-273/2/31.10.23 г.; вх. №СОА23-МЦ29-575/31.10.23 г.; вх. № СФИ23-МЦ29-81/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-413/1/26.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-576/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-413/3/05.02.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-44/01.02.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-42/31.01.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-40/31.01.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-39/31.01.24 г.; вх. № СОА24-МЦ29-36/30.01.24 г.; вх. № СОА23-МЦ29-416/2/31.01.24 г.; вх. № СФИ23-МЦ29-77/31.10.23 г.;вх. № СОА23-МЦ29-223/2/26.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-571/30.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-573/31.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-416/1/31.10.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-113/13/19.10.23 г.; вх. № СОА23-МЦ29-584/09.11.23 г.; вх. № СОА22-МЦ29-238/11/07.11.23 г.; вх. № СОА23-ГР94-478/4/06.11.23 г.; вх. № СОА23-ВК66-9903/25.10.23 г.; вх. № СОА23-ТД26-15730/25.10.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/477/31.10.23 г.; вх. № СОА24-ТД26-1627/31.01.24г.;вх. № СФИ23-ТД26-118/434/19.10.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/427/18.10.23 г.; вх. №СОА17-ТД26-10917/56/30.10.23 г.; вх. №СОА23-ТД26-16002/31.10.2023 г.; вх. № СФИ23-ТД26-2366/30.10.23 г.; СФИ23-ТД26-118/478/31.10.23 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/648/12.02.24 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/649/12.02.24 г.; вх. № СФИ23-ТД26-118/655/19.02.24 г.; вх. № СФИ24-ТД26-44/1/31.01.24 г.   -        /за сведение/

 Разни

 

                                                                                                               Допълнителни точки

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доп. т. 1

Доклад вх. № СКК24-КИ18-10/5/01.03.24 г. относно кандидатстване с проектно предложение „Творческа дебютна сцена „Хиподрума“ в Общински културен институт Дом на културата „Красно село“ за безвъзмездна финансова помощ по Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

Яна Генова – зам. кмет на СО и Никола Барбутов – зам. кмет на СО

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА24-ВК66-709/4/01.03.24 г. относно даване на съгласие за  кандидатстване за финансиране от Фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“

Надежда Бачева – зам. кмет на СО