Обратно Заседание № 21 от 08.10.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 21 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

08 октомври 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 

ДНЕВЕН РЕД
 

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4667/12.06.2020 г. относно приемане на нова Наредба за организиране на ученическото столово хранене и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и отмяна на Глава четвърта Конкурси за организиране на ученическото столово хранене и приложенията № № 1, 2, 3, 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичен общински съвет.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 463 по т. 1, обявено на 15.10.2020 г.
  Приложение № 1

 2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5888/20.07.2020 г. относно одобряване на проект изменение на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ II-1364, кв. 120, м. "с. Лозен" за създаване на нови УПИ II-1364 "за ЖС" и УПИ XXIX-1364 "за ЖС" и свързаното с това изменение на плана за регулация на контактни УПИ I-1365, УПИ VI-1361 и УПИ XXVIII-3493, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между улица от о.т. 118 до о.т. 119 за създаване на задънена улица от о.т. 118а (нова) до о.т. 118б (нова), м. "с. Лозен", район "Панчарево".
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 464 по т. 2, обявено на 15.10.2020 г.

 3. Доклад вх.№ СОА20-ТД26-5619/5/01.10.2020 г. и писмо № СОА20-ТД26-5619/6/06.10.2020 г. относно даване на съгласие „Пазари Възраждане“ ЕАД да разходват собствени средства за реорганизация и модернизация на системата за видеонаблюдение на пазарна площадка „Димитър Петков“.
  Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Борислав Иванов
  Решение № 465 по т. 3, обявено на 15.10.2020 г.

 4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5037/2/01.10.2020 г. относно избор на обществени посредници на „Топлофикация“ ЕАД.
  Докл. Георги Георгиев, Прошко Прошков, Ботьо Ботев, Иван Таков, Владислав Панев, Карлос Контрера
  Решение № 466 по т. 4, обявено на 15.10.2020 г.

 5. Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-2457/2/01.10.2020 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2020 г.
  Докл. Стефан Марков, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 467 по т. 5, обявено на 15.10.2020 г.
  Приложение № 1

 6. Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-264/2/17.09.2020 г. относно удължаване на гратисния период по договори за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXIX-София“ ЕООД.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 468 по т. 6, обявено на 15.10.2020 г.
  Приложение № 1

 7. Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-93/2/17.09.2020 г. относно даване на съгласие на „Диагностично-консултативен център  XI-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив и определяне на нов гратисен период по договор за отпускане на заем от Столична община на лечебното заведение.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 469 по т. 7, обявено на 15.10.2020 г.
  Приложение № 1

 8. Доклад вх.№СОА20-МЦ29-262/2/23.09.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 470 по т. 8, обявено на 15.10.2020 г.
  Приложение № 1

 9. Доклад вх.№СОА20-ВК66-7753/23.09.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център III – София“ ЕООД чрез непарична вноска.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 471 по т. 9, обявено на 15.10.2020 г.

 10. Доклад вх.№СОА20-ВК66-5578/1/23.09.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“ ЕООД чрез непарична вноска.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 472 по т. 10, обявено на 15.10.2020 г.

 11. Доклад вх.№СОА20-ВК66-5482/1/23.09.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център V – София“ ЕООД чрез непарична вноска.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 473 по т. 11, обявено на 15.10.2020 г.

 12. Доклад вх.№СОА20-ВК66-7752/23.09.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
  Докл. д-р Антон Койчев, д. м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
  Решение № 474 по т. 12, обявено на 15.10.2020 г.
  Приложение № 1

 13. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9356/2/21.09.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Асоциация детско сърце“ върху общинска двуетажна сграда с административен адрес , ул. „Яков Крайков“ № 3, м. „Крива река“, район „Красно село“, град София за срок от 10 (десет) години.
  Докл. Росина Станиславова
  Решение № 475 по т. 13, обявено на 15.10.2020 г.

 14. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-6972/7/01.10.2020 г. относно учредяване на допълнително право на строеж, във връзка с вътрешно преустройство на съществуващ самостоятелен обект в сграда, на собственика на законно построената сграда, върху  УПИ – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Красна поляна“.
  Докл. Иван Чакъров
  Решение № 476 по т. 14, обявено на 15.10.2020 г.

 15. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8065/5/29.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар, стоматологичен кабинет и лекарски кабинет за очни болести, находящи се в сградата на здравна служба с. Лозен, район „Панчарево“ за здравно обслужване на населението.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 477 по т. 15, обявено на 15.10.2020 г.

 16. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11210/02.09.2020 г. относно именуване на пространството, образувано от пресичането на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Шипка“ и ул. „проф. Асен Златаров“ на територията на район „Средец“ с името „Площад „Вацлав Хавел“.
  Докл. Трайчо Трайков
  Решение № 478 по т. 16, обявено на 15.10.2020 г.

 17. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5624/30.04.2020 г. относно преименуване на ул. № „157“ в СО район „Изгрев“ с името ул. „Инж. Панайот Бончев“.
  Докл. Делян Георгиев
  Решение № 479 по т. 17, обявено на 15.10.2020 г.

 18. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11291/03.09.2020 г. относно именуване на безимени улици в район „Триадица“, с имена „Йордан Вълчев“, „Стефан Дичев“.
  Докл. Димитър Божилов
  Решение № 480 по т. 18, обявено на 15.10.2020 г.

 19. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6005/13.05.2020 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски“ с името „Иван Славейков“.
  Докл. Петко Горанов
  Решение № 481 по т. 19, обявено на 15.10.2020 г.

 20. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6006/13.05.2020 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски“ с името „Атанас Шопов“.
  Докл. Петко Горанов
  Решение № 482 по т. 20, обявено на 15.10.2020 г.

 21. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6011/13.05.2020 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски“ с името „Георги Маджаров“.
  Докл. Петко Горанов
  Решение № 483 по т. 21, обявено на 15.10.2020 г.

 22. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6012/13.05.2020 г. относно именуване на безименна улица в район „Студентски“ с името „Тодор Недков“.
  Докл. Петко Горанов
  Решение № 484 по т. 22, обявено на 15.10.2020 г.

 23. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5148/15.04.2020 г. относно именуване на безименни улици в с. Подгумер, в.з. "Хумни дол" с имената "Червен мак", "Горски кът", "Хумни дол", "Горска ягода", "Горска иглика", "Крайселска" и "Акация".
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 485 по т. 23, обявено на 15.10.2020 г.

 24. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7951/25.06.2020 г. относно именуване на безименни улици и площад на територията на район „Кремиковци“ с имената ул. „Сладък звън“, ул. „Кремиковско шосе“, ул. „Сеславско шосе“, площад "Св. вмчк Георги Победоносец", ул. “Св. Петър и Павел“.
  Докл. Лилия Донкова
  Решение № 486 по т. 24, обявено на 15.10.2020 г.

 25. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3244/02.03.2020 г. относно именуване на безименни улици в с. Герман и с. Казичене, район „Панчарево“ с имената „Шишарка“ и „Отец Атанасий“.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 487 по т. 25, обявено на 15.10.2020 г.

 26. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-15910/3/11.09.2020 г. относно именуване на безименни улици в с. Панчарево, с. Бистрица и с. Казичене – район „Панчарево“ – с имената „Гургулица“, „Ледниците“, „Аполона“, „Царски Парк“, „Милан Турмачки“, „Медна скала“, „Метлето“, „Калугерско въврище“, „Мечито“, „Желепска китка“, „Манушков камък“, „Коте Тодоров“, „Планщица“, „Марчин камък“, „Сливата“, „Бял Бор“, „Гарваница“, „Равен рид“, „Йордан Бурнаски“, „Календеров път“, „Скалата“, „Дуролея“ „Велин Попов“, „Тодор Масов“, „Паунова поляна“, „Коле Календеров“.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 488 по т. 26, обявено на 15.10.2020 г.

 27. Питане вх.№СОА20-ВК66-3266/27.04.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно новата гора на София.
  Отговор по т. 27

 28. Питане вх.№ СОА20-ВК66-2960/10.04.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно ремонт и реконструкция на бул. „Константин Величков“ през 2018 и 2019 г.
  Отговор по т. 28

 29. Питане вх.№ СОА20-ГР94-908/19.02.2020 г. от г-н Методи Лалов – общински съветник относно брой застрахователни събития, заведени застрахователни претенции и искове и изплатени застрахователни обезщетения във връзка с повредена или унищожена общинска инфраструктура или обекти, общинска собственост.
  Отговор по т. 29

 30. Питане вх.№ СОА20-ВК66-6524/10.08.2020 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно информация относно обществените тоалетни в София.
  Отговор по т. 30

 31. Питане вх.№ СОА20-ВК66-5577/10.07.2020 г. от г-н Симеон Ставрев – общински съветник относно информация относно завода за отпадъци на София.
  Отговор по т. 31

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)