Обратно Заседание № 63 от 25.10.2018 година


ДНЕВЕН РЕД
на 63-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 25 октомври 2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

       

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7731/18.10.2018 г. относно утвърждаване на вътрешни правила за работа на комисията съгласно ЗПКОНПИ към СОС.
Докл. Искра Ангелова, Милка Христова, Ботьо Ботев, Станчо Станков, Иван Велков, Николай Толчев
Решение 722 №  по т. 1, обявено на 01.11.2018 г.
Приложение № 1

 
2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7719/18.10.2018 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2018/2019 г. общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 723 по т. 2, обявено на 01.11.2018 г.

 
3. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-455/1/18.10.2018 г. относно даване разрешение  на „Диагностично-консултативен център II-София“ ЕООД за включване в реализация на проект за основен ремонт, основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите в които е разположен Общински културен институт „Столична библиотека“.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 724 по т. 3, обявено на 01.11.2018 г.

 
4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2775/17.04.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 407 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин – 7 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Индира Ганди“, бул. “Добринова скала“, бул. „Джавахарлал Неру“ и бул. „Царица Йоана“.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 725 по т. 4, обявено на 01.11.2018 г.

 
5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4285/14.06.2018 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. въз основа на подробен устройствен план /ПУП/– план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 07140.8093.439, м. „Лаздор“, гр. Бухово, район „Кремиковци”, попадащ в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 726 по т. 5, обявено на 01.11.2018 г.

 
6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6235/23.08.2018 г. относно разрешаване допускането на по-големи отклонения от установените в чл. 36, ал. 1 от ЗУТ по отношение на съществуващата 3-етажна с идентификатор 68134.100.177.2 сграда във вътрешния двор на УПИ XII-12 (ПИ с идентификатор 68134.100.177), кв. 455, м. „ГГЦ – Зони Г-8 и Г-10“, ул. „Цар Шишман“ № 4, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 727 по т. 6, обявено на 01.11.2018 г.

 
7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7436/09.10.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация между о.т. 548а и о.т. 548в (създаване на тротоар) и Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VI-1025а,2701 с цел разделянето му на нови УПИ VI-3158 “за жс” и УПИ IX-3158 “за ЖС” за имота по кадастрална карта (ПИ с идентификатор 02659.2194.3158 по КККР на гр. Банкя), в следствие на ко-ето се изменя контактен УПИ I-“за лесопарк” от кв. 114, м. „гр. Банкя”, ра-йон „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 728 по т. 7, обявено на 01.11.2018 г.

 
8. Доклад вх.№ СОА18-КИ18-207/1/15.10.2018 г. относно провеждане на 32-то издание на „Киномания“ като част от Календара на културните събития на Столично община за 2018 г. и съфинансиране на фестивала от реализирана икономия от Календара на културните събития за 2018 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 729 по т. 8, обявено на 01.11.2018 г.

 
9. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-3369/3/18.10.2018 г. относно определяне на условия, ред и минимални изисквания за сключване на договори за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Столична община за отпадъчни материали от облекла и текстил.
Докл. Валя Чилова, Венетка Серафимова, Иван Таков, Радослав Абрашев, Йоана Христова
Решение № 730 по т. 9, обявено на 01.11.2018 г.
Приложение № 1

 
10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7733/18.10.2018 г. относно определяне на условия, ред и минимални изисквания за сключване на договори за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Столична община.
Докл. Валя Чилова, Венетка Серафимова, Иван Таков, Радослав Абрашев, Йоана Христова
Решение № 731 по т. 10, обявено на 01.11.2018 г.
Приложение № 1 и 2

 
11. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10204/1/16.10.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот, публична общинска собственост, представляващ пешеходен подлез „Ситняково“ с идентификатор 68134.108.211.1, находящ се  на булевард „Михай Еминеску“, ул. „Цар Иван Асен II“ и бул. „Шипченски проход“ в Район „Средец“, заедно с поставените върху тях 17 броя самостоятелни преместваеми обекти по одобрена схема от главния архитект на общината.
Докл. Мария Ачкова
Решение № 732 по т. 11, обявено на 01.11.2018 г.

 
12. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6678/5/16.10.2018 г. относно сключване на съдебно-спогодителен протокол по гражданско дело № 14431/2011 г. на II ГО, по описа на Софийски районен съд за възлагане в дял на Столична община на апартамент на I-ви етаж /над магазините/, със застроена плащ от 130.75 кв.м., ведно с мазе от 9.20 кв.м., таван от 10.20 кв.м. и ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и мястото,  с административен адрес гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 21, като Столична община уравнени парично дяловете на останалите съсобственици.
Докл. Савина Савова
Решение № 733 по т. 12, обявено на 01.11.2018 г.

 
13. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12772/1/17.10.2018 г. относно определяне предназначението на общински апартамент № 7 на ул. „Петра“ № 13 и включването му във фонд „резервен“ на Столична община.
Докл. Васил Цолов
Решение № 734 по т. 13, обявено на 29.10.2018 г.

 
14. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10510/1/15.10.2018 г.  относно продажба на общински имот, по реда на чл.35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 735 по т. 14, обявено на 01.11.2018 г.

 
15. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10309/1/16.10.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем имот-публична общинска собственост, представляващ част  от тротоар, находящ се на улица „Тодорини кукли“ срещу блок № 22 на територията на Район „Подуяне“, върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект по одобрена схема от главния архитект на СО.
Докл. Ева Митова
Решение № 736 по т. 15, обявено на 01.11.2018 г.

 
16. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-7957/7/12.10.2018 г.  относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен“ във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 737 по т. 16, обявено на 01.11.2018 г.

 
17. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10640/2/18.10.2018 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на ул. „Филип Кутев“, собственост на физически лица.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 738 по т. 17, обявено на 01.11.2018 г.

 
18. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10634/1/08.10.2018 г. относно даване на съгласие за премахване на съществуваща едноетажна постройка в 104 ОУ „Захари Стоянов“.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 739 по т. 18, обявено на
 01.11.2018 г.
 
19. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-3739/5/09.10.2018 г. относно прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице, чрез продажба на общинския дял от ателие /преустроено магазинно помещение/, находящ се на партерния етаж в жилищната сграда на улица „Княз Борис I“ № 75, Район „Триадица“ и представляващо самостоятелен обект в сградата с идентификатор 68134.1001.90.1.15.
Докл. Николай Терзиев
Решение №  740 по т. 19, обявено на 01.11.2018 г.

 
20. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-12855/7/18.10.2018 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс на помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Илинден“, на „Български пощи“ ЕАД, за извършване на универсалната пощенска услуга.
Докл. Иван Божилов
Решение № 741 по т. 20, обявено на 01.11.2018 г.

 
21. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5006/2/05.10.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти, публична и частна общинска собственост, находящи се на различни места на територията на Район „Витоша“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрени схеми от главния архитект на СО.
Докл. Теодор Петков
Решение № 742 по т. 21, обявено на 01.11.2018 г.

 
22. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10699/3/18.10.2018 г. относно процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет в сградата на кметство Мърчаево, с. Мърчаево, на ул. „Черешова градина“ № 1 публично общинска собственост, със срок 3 години.
Докл. Теодор Петков
Решение № 743 по т. 22, обявено на 01.11.2018 г.

 
23. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2694/4/16.10.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за ведомствено заведение на обособена група от функционално свързани помещения с площ 104 кв.м., представляващи част от административната сграда на района – публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Младост“, ж.к. „Младост - 3“, улица „Свето Преображение“ № 1.
Докл. Румен Русев
Решение № 744 по т. 23, обявено на 01.11.2018 г.

 
24. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3777/13.07.2018 г. от г-жа Марта Георгиева и г-н Иво Божков – общински съветници, относно липса на информация и прозрачност по проектите за изграждане на центрове за компетентност и върхови постижения в науката в баните в „Овча купел“ и „Горна баня“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и по отношение на възможностите за използването им за лечение, рехабилитация и профилактика.
Отговор по т. 24
 
25. Питане вх.№ СОА18-ГР94-5267/09.10.2018 г. от г-н Карлос Контрера – общински съветник, относно почистване на вертикалните дъждоприемни шахти по уличните платна за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.
Отговор по т. 25
 
26.  Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7796/19.10.2018 г. относно кандидатстване на Столична община с проект „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община – етап 1, за обект Кризисен център „Вяра, надежда и любов“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- София“,. Приоритетна ос 1; „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР).
Докл. Албена Атанасова
Решение № 745 по т. 26, обявено на 01.11.2018 г.

 
27.   Доклад вх.№ СОА16-ПП00-7/155/19.10.2018 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.007-0001-С01 от 18.11.2016 г. между Столична община и Министерството на околната среда  и водите (МОСВ).
Докл. Ирина Савина
Решение № 746 по т. 27, обявено на 01.11.2018 г.

 
28.  Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7797/19.10.2018 г. относно участие на Столична община в Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE 2014-2020 г. на Европейския съюз (ЕС).
Докл. Йоана Христова
Решение № 747 по т. 28, обявено на 01.11.2018 г.

 
29.  Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7620/1/19.10.2018 г. относно осигуряване на финансови средства от СОПФ за саниране на сграда след реконструкция и преустрояване на старо училище за читалище в с. Казичене, район Панчарево.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 748 по т. 29, обявено на 01.11.2018 г.

 
30.    Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7745/1/19.10.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на оборудване и вътрешни ремонтни работи в салона на НЧ „Светлина – 1928”, с. Лозен, р. Панчарево.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 749 по т. 30, обявено на 01.11.2018 г.

 
31.  Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6583/1/19.10.2018 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане и обзавеждане на обект: „Детска градина” в УПИ II – за детска градина, кв. 35, м. „Кръстова вада” по плана на гр. София, район „Лозенец”, Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 750 по т. 31, обявено на 01.11.2018 г.

 
32. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3677/2/19.10.18 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за финансиране изграждането на ДГ за осем групи в УПИ I, кв. 40, м. „Манастирски ливади-изток”, по плана на гр. София, р-н „Триадица”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 751 по т. 32, обявено на 01.11.2018 г.

 
33.  Доклад вх. № СОА18-МЦ29-451/23.10.2018 г. относно даване на съгласие „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Йоанна Драгнева, Дончо Барбалов
Решение № 752 по т. 33, обявено на 01.11.2018 г.

 
34.  Доклад вх. № СОА18-МЦ29-314/2/23.10.2018 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VIII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.
Докл. д-р Веселин Милев, Симеон Славчев, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 753 по т. 34, обявено на 01.11.2018 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)