Решение № 748 от 28.10.2021 година

За утвърждаване на второ издание на подкрепящ финансов инструмент „Акселератор Стартъп София” за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.

Приложение №1


Решение № 747 от 28.10.2021 година

За упълномощаване на представител на Столична община в Организация за управление на Софийски туристически район.


Решение № 746 от 28.10.2021 година

За продажба на общински недвижими имоти, находящи се в Столична община, Район „Банкя”, гр. Банкя, Иваняне, м. „Страната”, представляващи ПИ с идентификатор 32216.2337.1 с площ 480 кв.м., съгласно скица с № 15-1084545-19.11.2020 г. на СГКК - гр. София, актуван с АОС № 1667/20.12.2019 г. на Столична община - Район „Банкя” (вписан в Агенцията по вписванията); ПИ с идентификатор 32216.2337.2 с площ 203 кв.м., съгласно скица с № 15-1084548-19.11.2020 г. на СГКК - гр. София, актуван с АОС № 1668/20.12.2019 г. на Столична община - Район „Банкя” (вписан в Агенцията по вписванията) и ПИ с идентификатор 32216.2337.84 с площ 398 кв.м., съгласно скица с № 15-1084551-19.11.2020 г. на СГКК - гр. София, актуван с АОС № 1668/20.12.2019 г. на Столична община - Район „Банкя” (вписан в Агенцията по вписванията) чрез провеждане на публичен търг.


Решение № 745 от 28.10.2021 година

За продажба на общински недвижим имот, находящ се в Столична община, Район „Банкя”, гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски”, представляващ ПИ с идентификатор 02659.2193.3598 с площ 546 кв.м., съгласно скица с № 15-665952-24.07.2020 г. на СГКК - гр. София, актуван с АОС № 1737/21.09.2020 г. на Столична община - Район „Банкя” (вписан в Агенцията по вписванията) чрез провеждане на публичен търг.


Решение № 744 от 28.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот или част от него - частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.


Решение № 743 от 28.10.2021 година

За отмяна в частта касаеща точка II, подточка 1.12 на Решение № 376, по Протокол № 18, т. 58 от 23.07.2020 г. на Столичен общински съвет, изменение на Решение № 108 по Протокол № 29/25.02.2021 г., като в Раздел X „Сделки по придобиване от страна на Столична община на недвижими имоти собственост на граждани или юридически лица“ отпада т. 77, а именно поземлен имот с проектен идентификатор 40436.5420.124, попадащ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента“ - бул. „Илиенци“ до съществуващия път между с. Кубратово и кв. “Бенковски“, който е част от поземлен имот с идентификатор 40436.5420.79 и същият да бъде включен Раздел XI. „Отчуждаване“, към обекти на транспортната инфраструктура.


Решение № 742 от 28.10.2021 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване от „Медицински център ХХХI“ ЕООД върху части от имот, в полза на СО - Район „Нови Искър“, за срок от 3 (три) години.


Решение № 741 от 28.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.


Решение № 740 от 28.10.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост на територията на СО - Район „Връбница“.


Решение № 739 от 28.10.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на детско заведение с две градински и две яслени групи в УПИ XII-СО-251, кв. 58, м. „Бояна“, по плана на гр. София.

Приложение №1


Решение № 738 от 28.10.2021 година

За процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 17, ал. 2, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с приемане на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на ПИ с идентификатори 68134.2045.3032, 68134.2045.1281, 68134.2045.3026, за създаване на нов УПИ XXI-1281, 3026, 3032 - за жс в кв. 7, м. „Малинова долина - Обслужващи обекти на околовръстен път“, район „Витоша, гр. София.


Решение № 737 от 28.10.2021 година

За прилагане на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).


Решение № 736 от 28.10.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот (терен) - частна общинска собственост на територията на Район „Надежда“.


Решение № 735 от 28.10.2021 година

За даване на съгласие за премахване на съществуваща сграда и приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на детска градина в УПИ II - за детска градина, кв. 13, м. НПЗ „Захарна фабрика“, по плана на гр. София, с адм. адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 6.

Приложение №1


Решение № 734 от 28.10.2021 година

За приемане на дарение под формата на предоставяне на труд и услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи на стойност 198 046.00 (сто деветдесет и осем хиляди и четиридесет и шест) лева без ДДС или 237 655.20 (двеста тридесет и седем хиляди шестстотин петдесет и пет лева и 20 стотинки) лева с ДДС от фирма „КрисНик КС” ЕООД в полза на спортното училище 57 СУ ,,Св. Наум Охридски”, Район „Красна поляна“, гр. София за подмяна на изкуствената тревна настилка на футболното игрище и възстановяване на осветлението на същото.


Решение № 733 от 28.10.2021 година

За изкупуване на имоти, собственост на юридическо лице, изцяло попадащи в трасето на улици в ж.к. „Манастирски ливади - изток“, Район „Триадица“, София.


Решение № 732 от 28.10.2021 година

За откриване на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот - публична общинска собственост - Първа стоматологична поликлиника (Дентален център).


Решение № 731 от 28.10.2021 година

За провеждането на конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа, съгласно одобрени план-схеми за „Южен парк - III част“ и градина „Буката“.


Решение № 730 от 28.10.2021 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Район „Слатина“ във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0119-C03 „Топъл обяд за нуждаещите се хора в Район „Слатина“ по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане ФЕПНЛ BG05FMОP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.


Решение № 729 от 28.10.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на „Пристройка за две градински групи към ДГ № 183 „Щастливо детство“ в УПИ III за ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ (ПИ с идентификатор 68134.704.572 по КККР), кв. 113, м. „Гео Милев“, по плана на гр. София, СО - Район „Слатина“. 

Приложение №1