Решение № 105 от 11.02.2021 година

За даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.


Решение № 104 от 11.02.2021 година

За технико-икономическа оценка и допускане на намалени разстояния до уличните регулационни линии на бул. “Генерал Стефан Тошев“ и ул. “Света Марина“ при осъществяване на инвестиционното строително намерение за изграждане на нов Модул - разширение за 6 групи към ДГ № 8 „Проф. д-р Елка Петрова“ с адм. адрес: гр. София 1680, ул. „Ген. Стефан Тошев “ № 34, находяща се в УПИ I - „за детски комбинат“, кв. 290, м. ж.к.„Борово“, по плана на гр. София, район „Красно село“ - СО.


Решение № 103 от 11.02.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на детско заведение в УПИ I - „за детско заведение“ и УПИ IV - за „детско заведение”, кв. 1, м. НПЯ „Червена звезда” (Дианабад- Запад).

Приложение №1


Решение № 102 от 11.02.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на пристрояване на 2 етажа и надстрояване с един етаж на съществуващ корпус на Детско заведение № 49 в УПИ III - „За ОДЗ”, кв. 10, м. „Дианабад”, по плана на гр. София (поземлен имот с идентификатор 68134.803.1308 по КККР, одобрени със заповед РД-18-95/18.12.2015 г. на ИД на АГКК ).

Приложение №1


Решение № 101 от 11.02.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на: Пристройка за 6 групи към детска градина № 30 „Радецки“ в УПИ II - за детско заведение (ПИ с идентификатор 68134.803.871), кв. 15, м. „Дианабад“ по плана на гр. София, район „Изгрев“, ул. „Никола Габровски” № 26.

Приложение №1


Решение № 100 от 11.02.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на детско заведение с две градински и две яслени групи в УПИ IV-144, 145, отреден за „за ОДЗ“, в кв. 228, м. „Павлово - Бъкстон” по плана на гр. София.

Приложение №1


Решение № 99 от 11.02.2021 година

За определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие на СО - район „Панчарево“ за кандидатстване в Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.


Решение № 98 от 11.02.2021 година

За възлагане изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ по административен договор за проект BG05M9OP001-6.002-0020 „Патронажна грижа + в община Столична”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 и предоставяне заемообразно на средства за изпълнение на проекта.


Решение № 97 от 11.02.2021 година

За Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2021 година.

Приложение №1


Решение № 96 от 11.02.2021 година

За процедура по чл.17, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за придобиване на общински имот с идентификатор 04234.6901.1996 с площ 22 кв.м., находящ се във в.з. „Малинова долина - Герена“, кв. № 13а, с. Бистрица.


Решение № 95 от 11.02.2021 година

За продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 44063.6230.4902, с площ 75 кв.м., представляващ реална част от УПИ VII-2038, кв. № 14, с. Лозен, район „Панчарево“.


Решение № 94 от 11.02.2021 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“.


Решение № 93 от 11.02.2021 година

За процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с приемане на план за регулация и застрояване (ПРЗ) и изменение на план за улична регулация (ИПУР).


Решение № 92 от 11.02.2021 година

За обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт в Столична община за 2021 година.

Приложение №1


Решение № 91 от 11.02.2021 година

За приемане на отчет за изпълнение на Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта на Столична община за периода 2012 - 2020 година.


Решение № 90 от 11.02.2021 година

За даване на разрешение на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД за разпоредителна сделка с дълготрайни активи.


Решение № 89 от 11.02.2021 година

За даване на разрешение на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявалия „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД за разпоредителна сделка с дълготрайни активи.


Решение № 88 от 11.02.2021 година

За отмяна на Решение № 372 по Протокол №77 от 13.06.2019 г. на Столичния общински съвет за учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 (десет) години на Национална организация „Малки български хора”.


Решение № 87 от 11.02.2021 година

За приемане на отчет на Общинска Програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение (2011 - 2020) и приемане на Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София (СБДДС) за периода 2021 - 2025 година.


Решение № 86 от 11.02.2021 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършване на ремонтни работи в пешеходен подлез на кръстовището бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“.