Решение № 244 от 22.04.2021 година

За увеличаване капитала на „Център за градска мобилност“ ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.


Решение № 243 от 22.04.2021 година

За даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи анекс към Договор за банков кредит № 866/24.07.2015 година (№ ДЗОП-10/24.07.2015 година).

Приложение №1


Решение № 242 от 22.04.2021 година

За оптимизиране транспортната схема на масовия градски транспорт (МГТ) поради въвеждане в експлоатация на третия лъч на столичното метро.


Решение № 241 от 22.04.2021 година

За приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за периода януари - септември 2021 година.

Приложение №1


Решение № 240 от 22.04.2021 година

За финансиране на проекти по Програма за развитие на детскоюношеския спорт за 2021 г., в изпълнение на Решение № 92 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г. на СОС.


Решение № 239 от 22.04.2021 година

За финансиране на проекти във връзка на обявена сесия за 2021 година по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.


Решение № 238 от 22.04.2021 година

За поставяне на паметник на Удроу Уилсън.


Решение № 237 от 22.04.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот (терен) - частна общинска собственост на територията на Район „Надежда“.


Решение № 236 от 22.04.2021 година

За приемане на дарение за текущ ремонт по обновяване пространството около църква „Св. Вмчк. Георги Победоносец“ на бул. „Патриарх Евтимий“, Район „Триадица, гр. София.


Решение № 235 от 22.04.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда - на нова двуетажна сграда за музикален и физкултурен салони и една яслена група, на Детска градина № 193 „Славейче” находяща се в УПИ-V, „за детска градина“, в кв. 267, м. „Лозенец -I -ва част”, по плана на гр. София, Виза за проектиране № САГ21-ГР00-418-[2] от 24.02.2021 на Гл. архитект СО.

Приложение №1


Решение № 234 от 22.04.2021 година

За приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда за две допълнителни детски групи към Детска градина № 141 „Славейкова поляна” находяща се в УПИ-III, „за детска градина“, кв. 148, м. „Лозенец - III-та част”, по плана на гр. София.

Приложение №1


Решение № 233 от 22.04.2021 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с довършване на процедура по прилагане на ПУП за УПИ X-1018, кв. 22, м. „ЛЕВСКИ-ЗОНА В“.


Решение № 232 от 22.04.2021 година

За експериментално въвеждане на нова автобусна линия № 173 на обществения транспорт.


Решение № 231 от 22.04.2021 година

За увеличаване капитала на „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение №1


Решение № 230 от 22.04.2021 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център III - София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение №1


Решение № 229 от 22.04.2021 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Света София” ЕАД, чрез непарична вноска.


Решение № 228 от 22.04.2021 година

За утвърждаване на актуализиран устав на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.

Приложение №1


Решение № 227 от 22.04.2021 година

За даване на съгласие „Първа акушеро-гинекологична болница за активно леченне - Света София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой имунологичен анализатор.


Решение № 226 от 22.04.2021 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXVIII - София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 225 от 22.04.2021 година

За приемане на изменения и допълнения в Правилата за работа по Програма „Европа“ на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 759 на СОС от 11.12.2008 г. и допълнени с Решение № 95 от 28.02.2013 г. и Решение № 206 на СОС от 05.04.2018 г.

Приложение №1