Решение № 1 от 23.01.2014 година

За приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2016 година.

Приложение № 1


Решение № 2 от 23.01.2014 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община.

Приложение № 1


Решение № 3 от 23.01.2014 година

За приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.


Решение № 4 от 23.01.2014 година

За кандидатстване на Столична община в международния конкурс „Mayor’s challenge” на фондация Bloomberg Philanthropies с конкурсно предложение „Мобилна работилница за граждански инициативи”.


Решение № 5 от 23.01.2014 година

За утвърждаване на окончателни списъци за 2013 г. по чл.16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.


Решение № 6 от 23.01.2014 година

За предложение за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 7 от 23.01.2014 година

За финансова подкрепа за дейността на театър „Мим – Арт” при Сдружение „Тишина” за 2014 г. чрез реализиране на проект „Развитие и устойчивост на театър „Мим – Арт” и група „Жестим””.


Решение № 8 от 23.01.2014 година

За даване на съгласие на „ДКЦ ХХІІ – София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – 1 брой мамографски апарат и един брой ехографски апарат.


Решение № 9 от 23.01.2014 година

За сключване на споразумения за заплащане на финансови обезщетения за рекламни и информационни елементи.


Решение № 10 от 23.01.2014 година

За възлагане на изпълнителния директор на „Софийски имоти” ЕАД  да проведе преговори с правоимащи лица по силата на Решение № 5519 от 14.06.2005 г. на ВАС и решение от 12.08.2010 г. на СГС, ІІІ-Д състав по АД № 60/2000 г.


Решение № 11 от 23.01.2014 година

За увеличаване капитала на „Пазари Север” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложения № 1 и № 2
Приложение № 3


Решение № 12 от 23.01.2014 година

За даване на разрешение на „Пазари Север” ЕАД за сключване на договор за кредит с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД за финансиране на проект „Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”” и учредяване на обезпечения по него.

Приложение № 1


Решение № 13 от 23.01.2014 година

За членство на град София в асоциация „Атриум”.

Приложение


Решение № 14 от 23.01.2014 година

За отчет за изпълнение на Едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столичната община за 2013 година и Едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2014 година.

Приложение № А
Приложение № Б


Решение № 15 от 23.01.2014 година

За  приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столичната община за 2013 г. и годишен отчет за изпълнение на Програма за реновиране на спортна инфраструктура за 2013 г.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 16 от 23.01.2014 година

За приемане на годишен отчет на Програмата за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община – обявени сесии за програмното финансиране през м. февруари и м. септември 2013 г.

Приложение


Решение № 17 от 23.01.2014 година

За обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през месец февруари 2014 г. в изпълнение на Общинската Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

Приложение


Решение № 18 от 23.01.2014 година

За одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на кв. 16 и кв.17, м. „с. Кривина”, заличаване на улица от о.т. 45 до о.т. 49 и откриване на задънена улича от о.т. 49 до о.т. 49а и план за застрояване на нови УПИ Х-198, ХІ-198, кв.16, местност „с. Кривина”, район „Панчарево”.


Решение № 19 от 23.01.2014 година

За одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ ХІІ-6501.9, ХІІІ-6501.106, ХІV-6501.9, за КОО, ХV-6501.1002, ХVІ-6501.991, кв. 46, откриване на задънена улица от о.т. 136а – о.т. 135б – о.т. 136в – о.т. 136 г. – о.т. 136д, местност „с. Герман”, район „Панчарево”.


Решение № 20 от 23.01.2014 година

За подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за кв. 1а, м. „Национален киноцентър” и кв.1, в.з. „Бояна”, район „Витоша”.