Решение № 1 от 24.01.2013 година

За кандидатстване на Столична община (СО) по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) с „Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.


Решение № 2 от 24.01.2013 година

За приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2012 г. и  приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2013 г.

Приложения № 1 - № 2


Решение № 3 от 24.01.2013 година

За финансиране на проект за изграждане, разширение и рехабилитация на улици и булеварди от уличната мрежа в гр.София.


Решение № 4 от 24.01.2013 година

За поправка на явна фактическа грешка в Решение № 405 по Протокол № 94/14.07.2011 г. на СОС, касаещо увеличаване на капитала на „ДКЦ Св. Лука – Диабетен център” ЕООД чрез непарична вноска.


Решение № 5 от 24.01.2013 година

За закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – CR система за дигитализация на конвенционални рентгенови образи за нуждите на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД.


Решение № 6 от 24.01.2013 година

За закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1 (един) брой мултидиапазонен доплеров сонограф за нуждите на „Първа МБАЛ - София” ЕАД.


Решение № 7 от 24.01.2013 година

За закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – рентгенов апарат – графичен и скопичен  за нуждите на „ДКЦ VII – София” ЕООД.


Решение № 8 от 24.01.2013 година

За участие на Столична община като водещ партньор в проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” „ENERGY VISION 2020 FOR THE SOUTH EAST EUROPEAN CITIES” (En Vision 2020), съфинансиран по програмата за междурегионално сътрудничество „Югоизточна Европа” (SEE) на ЕС.


Решение № 9 от 24.01.2013 година

За предоставяне на Министерство на културата безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост.


Решение № 10 от 24.01.2013 година

За отчет за изпълнение на Едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2012 г. и Едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2013 г.  

Приложения № 1 - № 2


Решение № 11 от 24.01.2013 година

За приемане на Календар на културните събития на Столична община за 2013 г.

Приложение № 1


Решение № 12 от 24.01.2013 година

За отпускане заемообразно на финансови средства за финансиране на проект „Ново начало – образование към заетост” на НЧ „Св. Иван Рилски 1926”, район „Панчарево”.


Решение № 13 от 24.01.2013 година

За обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през месец февруари 2013 година в изпълнение на Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

Приложение


Решение № 14 от 24.01.2013 година

За утвърждаване на Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столичните училища.


Решение № 15 от 24.01.2013 година

За присъединяване на Столична община към Национална кампания ”Достъп до спорт в българските общини” чрез подписване на декларация.


Решение № 16 от 24.01.2013 година

За преобразуване на бюджетно мероприятие „Зоологическа градина София” в Общинско предприятие с наименование „Зоологическа градина София” и утвърждаване статута на ОП ”Зоологическа градина София” като разпоредител втора степен с бюджетни кредити.


Решение № 17 от 24.01.2013 година

За проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим за застрояване за преструктуриране на ж.к. „Бъкстон – Север”, в граници: бул. „Братя Бъкстон”, бул. „Цар Борис III”, бул. „Тодор Каблешков”, район „Красно село”.


Решение № 18 от 24.01.2013 година

За подробен устройствен план – изменение на план за регулация на квартали 1, 2, 7, 28, улица от о.т. 14 - о.т. 15 до о.т. 177; улица от о.т. 177 - о.т. 171 - о.т. 170а до о.т. 169, откриване на задънена улица от о.т. 171 до о.т. 172а; алея от о.т. 172а северно от УПИ IX-455, кв. 7, откриване на задънени улици от о.т. 170а до о.т. 170в и от о.т. 170а до о.т. 170б, местност „Детски град” за създаване на нови УПИ IV-312, V-685 от кв. 1, УПИ XXII-733, XXIII-733, XXIV-733, XXV-733, XXVI-733, XXVII-733 от кв. 7, УПИ V-310, 316, VI-316,317 от кв. 28, изменение на УПИ I - за озеленяване, кв. 2 и план за застрояване на нови УПИ IV-312, V-685, кв. 1, УПИ XXII-733, XXIII-733, XXIV-733, XXV-733, XXVI-733, XXVII-733, кв. 7, УПИ V-310, 316, VI-316, 317, кв. 28, местност „Детски град”, район „Панчарево”.


Решение № 19 от 24.01.2013 година

За подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. „с. Бистрица”, кв. 15, изменение на границите на кв. 15а, изменение на улица от о.т. 647 - о.т. 647в до о.т. 647д, откриване на задънена улица от о.т. 647в до о.т. 647г, създаване на нов УПИ IV – 6964.99, план за застрояване за УПИ IV – 6964.99, кв. 15а, местност „с. Бистрица”, район „Панчарево”.


Решение № 20 от 24.01.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ), м. с. Подгумер, кв. 17а, нови УПИ от I до VI и изменение на план за улична регулация (ИПР) от о.т. 75а - о.т. 75б; о.т. 75б - о.т. 72г - о.т.75д - о.т. 75е - о.т. 75ж - о.т.75и, район „Нови Искър”.