Решение № 201 от 26.04.2012 година

За закупуване със собствени средства на 1 (един) брой графичен рентгенов апарат за нуждите на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД.


Решение № 202 от 26.04.2012 година

За откриване на процедура по акредитация за цялостна медицинска дейност на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕООД.


Решение № 203 от 26.04.2012 година

За създаване на работна група за обсъждане и изготвяне на квартални съвети на територията на Столична община.


Решение № 204 от 26.04.2012 година

За предложение за преименуване на улица „Димо Дичев“ в ж.к. „Младост 3“ с името „Акад. Румен Цанев“.


Решение № 205 от 26.04.2012 година

За осигуряване на терен за строеж на общинска детска градина в Район „Оборище“.


Решение № 206 от 26.04.2012 година

За сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ IV, кв. 6, местност "Младост - 1" в изпълнение на Решение № 551 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС за одобряване на подробен устройствен план за преструктуриране на ж.к. "Младост - 1".


Решение № 207 от 26.04.2012 година

За преобразуване на 145 СОУ в 145 ОУ „Симеон Радев“, Район „Младост“.


Решение № 208 от 26.04.2012 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Младост“ с името "Константин Костенечки".


Решение № 209 от 26.04.2012 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), на основание § 8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ за урегулирани поземлени имоти XVIII-815 и УПИ XVII-1125, кв. 27, по плана на гр. София, кв. Драгалевци, Район „Витоша“.


Решение № 210 от 26.04.2012 година

За отмяна на Решение № 288 по  Протокол № 89 от 12.05.2011 година на Столичен общински съвет.


Решение № 211 от 26.04.2012 година

За даване на съгласие за сключване на договор за наем и увеличаване на бюджета на СО - Район „Нови Искър“.


Решение № 212 от 26.04.2012 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем, по предложение на кмета на Район "Лозенец", на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в 35 СОУ „Добри Войников” на територията на район „Лозенец” за стоматологичен кабинет с цел подобряване профилактичната и лечебна дейност при учениците, както и материалната база на училището.


Решение № 213 от 26.04.2012 година

За учредяване на право на пристрояване за гараж в общински имот, находящ се в гр. София, ул. "Доспат" № 11.


Решение № 214 от 26.04.2012 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти, частна общинска собственост, находящи се в землище Сеславци, Район "Кремиковци".


Решение № 215 от 26.04.2012 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Изграждане на инженерна инфраструктура на В и К мрежата на град Банкя – Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи в трасетата на териториите на район „ Банкя” и район„Люлин ”.


Решение № 216 от 26.04.2012 година

За отпускане на еднократна финансова помощ на служител в Столична община за провеждане на скъпоструващо лечение.


Решение № 217 от 10.05.2012 година

За откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по управление и поддържане на Западен парк – публична общинска собственост, град София.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3


Решение № 218 от 10.05.2012 година

За приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община за 2012 година, съгласно изискванията на чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.


Решение № 219 от 10.05.2012 година

За придобиване безвъзмездно право на собственост върху реална част от недвижим имот, държавна собственост, попадаща в обхвата на обект „Кръстовище на две нива при бул. „Драган Цанков“ и бул. „Пейо К. Яворов“, Райони „Средец“, „Изгрев“ и „Лозенец“.


Решение № 220 от 10.05.2012 година

За промени в персоналния състав на постоянните комисии към Столичния общински съвет.