Решение № 181 от 05.04.2012 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Район "Кремиковци".


Решение № 182 от 05.04.2012 година

За преобразуване на ОДЗ № 176 „Зорница“, с. Волуяк, находящо се в гр. София, Район „Връбница“, ул. „Зорница“ № 42  и ЦДГ № 89, Район „Връбница“, с. Мрамор, ул. „Любен Каравелов“ № 16 в ОДЗ № 176 „Зорница“, с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 42 .


Решение № 183 от 05.04.2012 година

За изкупуване на поземлени имоти с идентификатори №№ 49206.2655.43 и 49206.2655.65, с. Мрамор, Столична община, област София град, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-38/15.07.2011 година на Изпълнителния директор на АГКК.


Решение № 184 от 26.04.2012 година

За одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в районите на Столична община.

Приложения № 1 - № 12
Приложения № 13 - № 25


Решение № 185 от 26.04.2012 година

За провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект – част от сграда, публична общинска собственост.


Решение № 186 от 26.04.2012 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 187 от 26.04.2012 година

За приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2012 година.


Решение № 188 от 26.04.2012 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на система за екстракорпорална литотрипсия за „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД.


Решение № 189 от 26.04.2012 година

За приемане план за оптимизация на мрежата от общински учебни и детски заведения на територията на Столична община за 2012 година.


Решение № 190 от 26.04.2012 година

За присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.


Решение № 191 от 26.04.2012 година

За даване на съгласие за включване на Столична община като асоцииран партньор на Сдружение „Институт по социални дейности и практики“, Национална мрежа за децата, Британска асоциация за приемна грижа и осиновяване – BAAF и други организации за кандидатстване с международен проект по Порграма DAPHNE на Европейската комисия.


Решение № 192 от 26.04.2012 година

За увеличаване капитала на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложения № 3 - № 4


Решение № 193 от 26.04.2012 година

За увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.


Решение № 194 от 26.04.2012 година

За отпускане на еднократна финансова помощ на служител на Столична община с онкологично заболяване за скъпоструващи изследвания и съпътстващо лечение.


Решение № 195 от 26.04.2012 година

За проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. „СПЗ Модерно предградие – разширение“ за Софийски околовръстен път от моста на р. Какач до км 1+640, Район „Връбница“ и Район „Люлин“.


Решение № 196 от 26.04.2012 година

За проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. "Бул. Ломско шосе“ за Софийски околовръстен път от км. 2+800 до км. 3+700, Район „Връбница“.


Решение № 197 от 26.04.2012 година

За съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за Софийски околовръстен път от км. 0+780 до км. 6+310, Район  „Връбница“ и Район „Надежда“.


Решение № 198 от 26.04.2012 година

За промяна предназначението на УПИ V - за обединено детско заведение, кв. 257, м. „Павлово – Бъкстон“, Район „Витоша“ във връзка с проект за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I - за поща, УПИ II - за фабрика „Пролетарий“, УПИ III - за жилищно строителство и фабрика „Пролетарий“, УПИ IV - за жилищно строителство и УПИ V - за обединено детско заведение, за създаване на нови УПИ I - за поща,УПИ II-578 - за жилища, магазини, офиси и подземни гаражи, УПИ III - за жилищно строителство, УПИ IV - за жилищно строителство, УПИ V-86, 747, 749 - за хипермаркет, паркинг, трафопост, подземен резервоар, павилион за закуски и рекламен павилион, УПИ IX-610 - за жилища, магазини, офиси и подземни гаражи, УПИ X-654 - за жилища, магазини, офиси и подземни гаражи, кв. 257, м. “Павлово – Бъкстон“, Район „Витоша“.


Решение № 199 от 26.04.2012 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на „Пазари Запад“ ЕАД.


Решение № 200 от 26.04.2012 година

За конкретизиране на задачите на представителя на „ВиК – София” ЕАД в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД, насрочено за 03.05.2012 година.