Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: 

Председател:

 • Прошко Прошков

Зам.-председатели: 

 • Ваня Тагарева
 • Николай Велчев

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Антон Койчев
 • Радослав Влахов
 • Димитър Антов
 • Борислав Игнатов
 • Симеон Ставрев
 • Альоша Даков
 • Иван Мечков

Външни експерти :

 • Атанас Харизанов
 • Валентина Узунова
 • Златко Атанасов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Юлия Пашалийска, тел.: 9377 361

Дневен ред

 

на  извънредно заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и

 

енергийно планиране, което ще се проведе на 25.11.2020 г., сряда,

 

 от 13,15 ч.  чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се

 

 излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: jp@sofia.bg

 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-11125/1/23.11.2020 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в извънредното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 15.12.2020 г. извънредно Общо събрание на акционерите.

Николай Стойнев и Прошко Прошков – общински съветници

 1.  

Разни