Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: 

Председател:

 • Прошко Прошков

Зам.-председатели: 

 • Ваня Тагарева
 • Николай Велчев

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Антон Койчев
 • Радослав Влахов
 • Димитър Антов
 • Борислав Игнатов
 • Симеон Ставрев
 • Альоша Даков
 • Иван Мечков

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Юлия Пашалийска, тел.: 9377 361

Дневен ред

 

на  заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и

 

енергийно планиране, което ще се проведе на 06.07.2020 г., понеделник,

 

 от 13,00 ч.  чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се

 

 излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: jp@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. относно приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4227/02.06.2020 г. относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2020-2022 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-4395/3/23.06.2020 г. относно разрешение изработването на проект на ПУП – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, с. Иваняне, м. „Садината“, район „Банкя“.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-6309/1/10.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – проект за ПУП – изменение на специализиран ПУП – изменение на план за регулация (ИПР), план за застрояване (ПЗ) и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за обект „Трети метродиаметър“  по бул. „Владимир Вазов“ и прилежащи територии, в участъка между МС III-2 и МС III-5, район „Подуяне“.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4506/09.06.2020 г. относно Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о. т. 309 и о. т. 310 с цел създаване на нова задънена улица от о. т. 310 (съществуваща), о. т. 500 (нова), о. т. 501(нова), о. т. 502(нова), о. т. 503(нова), о. т. 504(нова), о. т. 505(нова), о. т. 506(нова), о. т. 507(нова), о. т. 508(нова), о. т. 509(нова), о. т. 510(нова), о. т. 511(нова) до о.т. 512 (нова) и свързаното с това изменение на контактен УПИ VI-375,657,658,659,660,661,662 от кв. 22а; план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имот (ПИ) с идентификатор 55419.6701.1293 за образуване на нов УПИ XVIII -1293-„за жилищно строителство“ от кв. 22а, м. "Детски град-Панчарево", план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част "Водоснабдяване", "Канализация" и план за вертикално планиране на новопроектираната улица на м. „Детски град Панчарево“, район „Панчарево”.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6273/1/02.07.2020 г. относно даване на съгласие „Топлофикация- София“ ЕАД да сключи Договор за банков кредит за оборотни средства с цел възстановяване/прихващане на суми по изравнителни сметки на клиенти, вследствие на нормативни промени, и учредяване на обезпечения.

Николай Стойнев,

Прошко Прошков,

Карлос Контрера, и

д-р Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6273/2/02.07.2020 г. относно утвърждаване на актуализиран Бизнес-план на „Топлофикация – София“ ЕАД за 2020 година.

Николай Стойнев,

Прошко Прошков и

д-р Георги Георгиев – общински съветници и д-р Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

 1.  

Разни