Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: вторник от 10:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Валя Николчова Чилова

Зам.-председатели:
      1. Ваня Лазарова Тагарева
      2. Симеон Славчев Славчев  

Членове:

Външни експерти:

  • Елизабет Стефанова Петрова
  • Валентина Василева Узунова
  • Йорданка Симеонова Павлова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Семра Якуб, тел.: 9377 599

 

Дневен ред на  заседание на Постоянната комисия по

инженерна инфрастурктура и енергийно планиране, което ще се проведе на 18.04.2019 г., вторник от 09,30 ч. в зала 1, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

 Доклад с вх. в СО № СОА19-ВК66-3139/16.04.2019г. от Мита Георгиева-общински съветник и Дончо Барбалов-зам.кмет на СО, относно одобряване статута на одитния комитет на „Топлофикация София“ ЕАД

 

Мита Георгиева-общински съветник и Дончо Барбалов-зам.кмет на СО

      2.

Разни