ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ №4 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
27 февруари 2024 г. (вторник), 10:00 часа
Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-1543/21.02.2024 г. относно участие на районните администрации на Столична община като водещи партньори по проекти по Процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – етап II“.
Докл. Васил Терзиев

2.Доклад вх.№ СОА23-ДИ04-900/10/08.12.2023 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на  програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и предоставяне заемообразно на средства за изпълнение на подготвителни дейности по процедурата.
Докл. Надежда Бобчева, Никола Барбутов

3.Доклад вх.№ СОА16-ПП00-2/1310/26.01.2024 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFTA001-1.006 с наименование „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 (ПТП).
Докл. Никола Барбутов


                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............
    /ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/