ДНЕВЕН РЕД
на 20-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 24 септември 2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting

 

1. Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-2118/1/11.09.2020 г. относно прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление.
Докл. Йорданка Фандъкова

2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7245/08.09.2020 г. относно заемообразно отпускане на средства за разходи по Проект № BG05M9OP001-2. 004-0047-C03 „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“, процедура  BG05M9OP001-2. 004 „Услуги за ранно детско развитие“, Оперативна програма „Развитие човешките ресурси“ 2014-2020.
Докл. Албена Атанасова

3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7571/16.09.2020 г. относно участие с проект „Иновативен градски транспорт“ по /Покана 5/ с приоритет Подобряване качеството на въздуха по програма „Новаторски дейности в областта на устойчивото градско развитие“ от проектите на UIA (Urban innovative action).
Докл. Кристиан Кръстев

4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1600/4/16.09.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения, в сграда с идентификатор 68134.202.1.2 – Акт за частна общинска собственост № 1821 от 27.01.2019 г. и идентификатор 68134.202.1.3 – Акт за частна общинска собственост № 1822 от 29.01.2019 г., намиращ се на ул. „Дамян Груев“ № 8а.
Докл. Кристиан Кръстев
 
5. Доклад вх.№ СОА20-ТД26-8676/1/16.09.2020 г. относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване „Метрополитен“ ЕАД върху търговски обекти, разположени в метростанциите от Трета линия на Софийското метро.
Докл. Кристиан Кръстев
 
6. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8457/3/16.09.2020 г. относно оптимизиране транспортната схема на масовия градски транспорт поради въвеждане в експлоатация на първия участък /метростанция „Красно село“ – метростанция „Хаджи Димитър“/ от третия лъч на столичното метро,  продължаващата епидемиологична обстановка и последствията от нея, като и други необходимости.
Докл. Кристиан Кръстев, Карлос Контрера, Зафир Зарков
   
7. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3189/23.04.2020 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Дружба 1 – I и II част“, в частта му относно поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1500.2231, 68134.1500.2232, 68134.1500.2233 и 68134.1500.2234 по КККР на район „Искър“, попадащи в кв. 19 по плана, одобрен с Решение № 555/28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, отменено частично с Решение № 4880/18.07.2018 г. по адм. Дело № 4107/2018 г. на АССГ.
Докл. арх. Здравко Здравков

8. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2873/08.04.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-232 и УПИ ІІ-231 за създаване на нов УПИ ХХІІІ-259 „за жс“, кв. 2, по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1980.259 по КККР и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 56 и о.т. 57 за създаване на нова задънена улица от о.т. 56б до о.т. 56в, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци - I част“, район „Витоша“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

9. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-7750/1/20.07.2020 г. относно издаване на решение за изменени и продължаване срока на действие на Разрешително № 0050/20.07.2001 г. за водоползване на минерална вода, изм. и продължено с Решение № 248/05.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите с титуляр „Национална специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД с ЕИК 121461642, от водовземно съоръжение Сондаж № 1хг към находище на минерална вода „София-Овча купел“ – изключителна държавна собственост № 80 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, предоставено на Столична община с решение № 37/04.02.20011 г. на министъра на околната среда и водите – безвъзмездно за ползване и управление за срок от 25 години, материализирани в ново разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващи съоръжения.
Докл. арх. Здравко Здравков

10. Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-2457/28.08.2020 г. относно приемане на Годишен общински план за насърчаване на инвестициите и политиката в областта на инвестициите на СО за 2020 г.,  утвърден от Кмета на СО, проект на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен  контрол за 2020-2021 г. и утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАПИ по изпълнението на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г.
Докл. Николай Стойнев

11. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7007/28.08.2020 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД с непарична вноска, представляваща право на собственост върху недвижим имоти в район „Младост“ – СО и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството, във връзка с процедура по прилагане на план за регулация за прилежащите улици на УПИ II- 9997, 9998, 9999, кв.32-А, м. „Бул. Александър Малинов“, район „Младост“ – СО.
Докл. Силвия Христова, Николай Стойнев, Лорита Радева, Милка Христова, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Арх. Здравко Здравков

12. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7574/16.09.2020 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2019г. на „Чистота Искър“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Лорита Радева, Десислава Билева, д-р Георги Георгиев, д-р Дончо Барбалов

13. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7310/09.09.2020 г. относно провеждане на конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ – общински еднолични акционерни дружества.
Докл. д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов

14. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7312/09.09.2020 г. относно провеждане на конкурс за избор на управители на лечебни заведения за извънболнична помощ – общински еднолични дружества с ограничена отговорност.
Докл. д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов

15. Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-147/1/09.04.2020 г. относно даване на съгласие „Втора специализирана акушеро-гинекологична“ болница за активно лечение – Шейново“ ЕАД да  закупи  със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов

16. Доклад вх.№СОА20-МЦ29-412/1/17.09.2020 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 28.09.2020 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД.
Докл. д-р Антон Койчев, д. м.
  
17. Доклад вх.№СОА20-МЦ29-284/2/17.09.2020 г. относно даване на съгласие „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов

18. Доклад вх.№СОА20-МЦ29-384/2/17.09.2020 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
Докл. Д-р Антон Койчев, д. м., Милка Христова, Д-р Веселин Милев, Д-р Дончо Барбалов

19. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2927/09.04.2020 г. относно преобразуване на общински дружества „Пазари Юг“ ЕАД, „Пазари Север“ ЕАД, „Пазари Запад“ ЕАД, „Пазари Изток“ ЕАД и „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Докл. Борис Бонев

20. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12325/12/08.04.2020 г. относно процедура за продажба по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС на 8% идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.106.77, целият с площ от 517 кв. м., съставляващ УПИ XII-77, кв.556, м. „Център-Зона “А“ – юг“, находящ се в гр. София, район „Средец“, ул. „Шипка“ № 42.
Докл. Трайчо Трайков

21. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3059/1/23.04.2020 г. относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Николай Александров

22. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6703/1/29.07.2020 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ II-1067, кв. 30 по действащия регулационен план на м. „Левски – зона Г“, одобрен с Решение № 4 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ева Митова

23. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1988/1/23.04.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.3441, попадащ в ул. „Нелсън Мандела“, както и в безименна улица, собственост на физически лица.
Докл. Константин Павлов

24. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8925/1/26.08.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.2287, попадащ в ул. „Флора Кънева“, собственост на физически лица.
Докл. Константин Павлов

25. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-435/15/29.07.2020 г. относно искане за закупуване по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.1001.757, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Тунджа“ № 33-37.
Докл. Димитър Божилов

26. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7182/1/15.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот в улична регулация, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Илинден“, улица „Пиротска“, върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност по индивидуален архитектурен проект и одобрена подробна схема № 38 от главния архитект на СО.
Докл. Иван Божилов

27. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4568/1/15.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на реална част с площ 40 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.1202.456, представляващ частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект и подробна схема № 17, одобрена от главния архитект на СО.
Докл. Иван Божилов

28. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7180/1/15.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на реална част с площ 30 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.1201.67, представляващ частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект и подробна схема № 35, одобрена от главния архитект на СО.
Докл. Иван Божилов

29. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5975/2/15.07.2020 г. относно прилагане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Димитър Димов

30. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9006/1/26.08.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на ЗУТ.
Докл. Димитър Димов

31. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-9275/1/26.08.2020 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Димитър Димов

32. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8369/2/26.08.2020 г. относно учредяване право на строеж върху собствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Надежда“, срещу обезщетение с равностойни самостоятелни обекти в новопостроената сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.
Докл. Димитър Димов

33. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8683/1/26.08.2020 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията и последващо учредяване на право на строеж върху общинската част от новообразувания УПИ, находящ се на територията на район „Надежда“, срещу обезщетение чрез предоставяне в собственост на Столична община на равностойни самостоятелни обекти.
Докл. Димитър Димов

34. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3290/6/18.05.2020 г. относно прилагане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Стефан Стефанов

35. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7509/3/29.07.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.4092.3345, попадащ в улица с о.т.626-о.т.628Б, м. бул. „Копенхаген“, собственост на физически лица.
Докл. Стефан Стефанов

36. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2308/7/26.08.2020 г. относно промяна в характера на собственост на недвижим имот – от публична в частна общинска собственост, процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с проект ПУП – ИПР и сключване на предварителен и окончателен договори за прехвърляне на собственост от страна на Столична община, учредяване на вещно право на преминаване върху недвижими имоти и прилагане на улична регулация, предвидена по действащ подробен устройствен план на м. „Младост 4“, чрез безвъзмездно придобиване от Столична община на частни имоти на територията на район „Младост“.
Докл. Стефан Стефанов

37. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-5345/7/15.07.2020 г. относно прехвърляне право на собственост върху 54,43% идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.1930.345-частна общинска собственост, кв. 198, м. „Павлово - Бъкстон“, бул. „Ал. Пушкин“ № 22, на собственика на законно построена върху него сграда.
Докл. Теодор Петков

38. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7506/1/15.07.2020 г. относно продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1930.344 – частна общинска собственост, съставляващи УПИ III-344, кв. 198, м. “Павлово - Бъкстон“, район „Витоша“, на собственика на законно построена върху него сграда.
Докл. Теодор Петков

39. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-10841/4/15.07.2020 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Теодор Петков

40. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-9190/3/29.07.2020 г. относно предложение за изкупуване от Столична община по реда на чл. 34, ал. 2 от ЗОС, на поземлен имот с идентификатор 68134.1935.2240 с площ 416 кв. м. – частна собственост, попадащ целия в улична регулация, като част от улица „Иван Багрянов“.
Докл. Теодор Петков

41. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-439/1/12.03.2020 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена в имота сграда, находяща се на ул. „Мургаш“, м. „в.з. Мало Бучино“ – II част“, р-н „Овча купел“.
Докл. Ангел Стефанов

42. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7281/1/15.07.2020 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж с площ от 68,65 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 68134.4361.529, съставляващ УПИ VI-отреден за ТП и озеленяване, кв. 11, м. „жк. Люлин – 5-ти микрорайон“, СО – район „Люлин“, за пристрояване на съществуваща сграда – клубно помещение в трафопост, собственост на „РИВА 6“ ЕООД.
Докл. Милко Младенов

43. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8004/1/26.08.2020 г. относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 41 по Протокол № 32 ат 10.12.2001 на Столичен общински съвет и ИПРЗ за кв. 19, м. „жк Люлин 6-ти м. р-н“, одобрен със Заповед № РД-09-50-517/08.12.2008 г. на Главния архитект на Столична община.
Докл. Милко Младенов

44. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-7997/1/26.08.2020 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж с площ от 24,77 кв. м върху поземлен имот с идентификатор 68134.4361.533, съставляващ УПИ  I-отреден за ЖС, ТП и обществено обслужване, кв. 7, местност „жк „Люлин – 4-ти микрорайон“, СО – район „Люлин“, за надстрояване на съществуващ самостоятелен обект в сграда.
Докл. Милко Младенов

45. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-822/6/29.07.2020 г. относно довършване на процедура по прилагане на ПУП чрез сключване на окончателен договор  по  чл. 15, ал.5 от ЗУТ, касаещ ПИ № 68134.2821.815, попадащ в УПИ II-815 и УПИ – 815 и УПИ III-за малко предприятие, кв. 5, м. „кв. НПЗ Орион и съседни жилищни територии“.
Докл. Младен Младенов

46. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8093/29.06.2020 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ чрез изменение на план за регулация, район „Панчарево“.
Докл. Николай Гюров

47. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-6235/1/20.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, на имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част – помещение с площ 14,20 кв. м., припадащи се към него идеални части от общите части на сградата, разположено на втория етаж в триетажна административна сграда, с. Чепинци, район „Нови Искър“, за срок от пет години, за осъществяване на здравна дейност (стоматологичен кабинет).
Докл. Даниела Райчева

48. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-646/11/15.07.2020 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице, чрез продажба на общинската част, представляваща 157/757 идеални части от поземлен имот с идентификатор 11884.5964.113, с. Войнеговци, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева

49. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8778/1/30.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект за търговска дейност с идентификатор 00357.5348.1265.7.5 по КККР на Нови Искър, находящ се в гр. Нови Искър, кв. Курило.
Докл. Даниела Райчева

50. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-13019/7/17.08.2020 г. относно определяне на оценка за ПИ с идентификатор 57011.5983.164 с предоставено право на ползване по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Докл. Даниела Райчева

51. Питане вх.№СОА19-ГР94-5938/09.12.2019 г. от г-н Тома Белев – общински съветник относно наличието на стратегически документи за развитието и устройството на София.

52. Питане вх.№СОА20-ВК66-3266/27.04.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно новата гора на София.

53. Питане вх.№СОА20ВК66-4962/22.06.2020 г. от Грети Стефанова – общински съветник относно водите на София.

54. Питане вх.№СОА20-ВК66-4979/22.06.2020 г. от Диана Тонова, Иван Виделов, Николай Николов и Альоша Даков– общински съветници относно нови общински детски градини построени и открити на територията на Столична община за периода 2012-2019 г., има ли и кои са детските градини на територията на Столична община, които за периода 2012-2019 г., не са финансирани/съфинансирани от бюджета на Столична община.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                       /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/