ДНЕВЕН РЕД
на 58-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 26 юли 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа
 

1. Доклад вх. №СОА18-ВК66-5310/19.07.2018 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2018 година.
Докл. Дончо Барбалов

2.
Доклад вх .№ СОА18-ВК66-851/1/19.07.2018 г. относно предоставяне на концесия за управление и поддържане на спирките на обществения транспорт на територията на Столична община, представляващи елементи на градското обзавеждане по смисъла на чл. 56 от Закона за устройството на територията, разположени върху части от имоти – публична общинска собственост.
Докл. Йорданка Фандъкова

3.
Доклад вх.№СОА18-ВК66-5329/19.07.2018 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова
 
4. Доклад вх.№ СОА18-КИ18-266/1/19.07.2018 г. относно изменение на Решение № 518 на СОС от 20.07.2017 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
 
5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2580/10.04.2018 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Столичния общински съвет за преместваемите  обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
Докл. Силвия Христова, Искра Ангелова, Милка Христова, Зафир Заркова, Борислав Бориславов, арх. Здравко Здравков
  
6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3983/05.06.2018 г. и допълнение с вх.№ СОА18-ВК66-5151/13.07.2018 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
 
7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4301/14.06.2018 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол №48/19.05.2005 г., последно изменение и допълнение с Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.). 
Докл. Зафир Зарков, Борислав Борисов, д-р Ваня Тагарева

8.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4484/21.06.2018 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, приета с Приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., Решение № 178 по Протокол № 6 от 15.04.2010 г., изм. и доп. с Наредба за общинската собственост – приета с Решение  № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
 
9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5297/18.07.2018 г. относно откриване на нова социална услуга в общността  - „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ „Светлини“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава, опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.
Докл. Албена Атанасова
 
10. Доклад вх.№ СОА18-ДИ04-40/8/18.07.2018 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Кризисен център /с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик/ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова
 
11. Доклад вх.№СОА18-ВК66-5262/18.07.2018 г. относно поемане от Столична община на частична гаранция по дългосрочен дълг на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов

12.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5258/18.07.2018 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община и капитала.
Докл. Дончо Барбалов
 
13. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4788/03.07.2018 г. относно предложение за промяна на управленската структура на Общинско предприятие „Гробищни паркове“, промяна на Списъка на недвижимото имущество, предоставено за управление на ОП „Гробищни паркове“ и промяна в числения състав на предприятието.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
 
14. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5330/19.07.2018 г. относно утвърждаване на Приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за 2019 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Ирина Йорданова, Михаела Иванова, Станчо Станков
 
15. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5303/18.07.2018 г. относно допълнение към Решение № 808 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет за откриване на самостоятелен общински Център за подкрепа за личностно развитие за кариерно ориентиране и консултиране /ЦПЛР-КОК-София/.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
 
16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5307/19.07.2018 г. относно в изпълнение т. 3 от Решение № 90-22.02.2018 г. на СОС – допълнително включване на ученическа кампания „Лятна академия“ в Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмет на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
 
17. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5311/19.07.2018 г. относно учредяване на ежегодна парична награда на Кмета на Столична община в размер на 2 000 лева за един ученик от столично училище (държавно, общинско частно) с изявени дарби.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев
 
18. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5309/19.07.2018 г. относно утвърждаване на изменения в Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо възпитание и спорт, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели на Трети /зонален/ етап – Градско първенство за град София и Четвърти финален етап  - Републикански първенства от Ученически игри, утвърдени с Решение № 452/ 14.07.2016 г на СОС.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев

19.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5314/19.07.2018 г. относно отмяна на Решение № 14/24.01.2013 г. и утвърдените с него Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас - /общински, държавни, частни/, класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри по повод 17 май - Ден на Българския спорт и  утвърждаване на  Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас /общински, държавни, частни/, класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Европейски купи, Световни първенства, Световни купи, Олимпийски игри и международни турнири, и ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на Параолимпийски игри и Световни летни и Световни зимни игри на Спешъл Олимпикс и международни турнири, по повод 17 май- Ден на Българския спорт и формуляр – искане за предоставяне еднократна стипендия.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев
 
20. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5332/19.07.2018 г. относно издаване на Запис на заповед на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с издател СО, обезпечаващ авансово плащане по договор сключен между Регионален исторически музей – София и ИА „ОПНОИР“ за проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
 
21. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5235/17.07.2018 г. относно пълноправно членство в  POLIS (Мрежа от Европейски градове и региони за иновативни транспортни решение) и заплащане на годишен членски внос.
Докл. Евгени Крусев
 
22. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4824/04.07.2018 г. относно проект за подробен устройствен план - план за регулация на улица от о.т-104а-о.т.104г до о.т.104ж; план-схема за вертикална планировка с надлъжни профили, план-схема по част „ВИК” и план за регулация и застрояване за нов УПИ Х-545 ,,за жс”, кв. 151а, м. "с. Лозен”, район "Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
23. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4852/04.07.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ ХVI-601 (пи с идентификатори 49206.2633.9116, 49206.2633.9115 и 49206.2633.9114 по КККР), кв. 36, м. „с. Мрамор“, район „Връбница“, за създаване на нови УПИ ХХIII-9114-„за ЖС“, УПИ ХVI-9116-„за ЖС“, изменение на плана за регулация на контактни УПИ ХVII-166 и УПИ ХV-170, и задънена улица по о.т.136а-о.т.136б-о.т.136в.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
24. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5190/16.07.2018 г. относно одобряване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57011.5522.35 от КККР на с. Подгумер, район "Нови Искър" за създаване на нов УПИ II-35-"за жилищно строителство" от кв. 2а; изменение на плана за улична регулация между о.т. 8а - о.т. 8б по плана на с. Подгумер, район "Нови Искър", Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
25. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5180/16.07.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 2“, в частта му относно УПИ Х-97 (пи с идентификатор 68134.4091.97) от кв. 8, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 549 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
26. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5179/16.07.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VІІI-2129,2130„за ЖС”, кв.46, м. „Надежда 4”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 4”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 342 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
27. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5183/16.07.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за новосъздадени УПИ ІІІ-1828 „за ЖС“ от кв.14б (нов) и УПИ ІІ-2777 „за ЖС“ и УПИ ІІІ-835 „за ЖС“ от кв.14а, свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ХVІ-1004 от кв.14а и УПИ ХІV-447 от кв.14б (нов), план за улична регулация (ПУР) за новосъздадена улица от о.т. 95а (нова) до о.т.111а (нова) и от о.т. 111а (нова) до о.т. 111, между квартали 14а и 14б (нов), м. „в.з. Малинова долина - 2а част“, район „Витоша“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
28. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2437/4/16.07.2018 г. относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за УПИ VIII-815, 816, 817, 818-"за ЖС" от кв. 28, попадащ в обхвата на т. 4 от Решение № 166 по Протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. "Връбница-2", който имот с тази точка "се изключва".
Докл. арх. Здравко Здравков
 
29. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4826/04.07.2018 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация – създаване на задънена улица от о.т. 316а (нова) до о.т. 316б (нова) и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I-50021 с цел разделянето му на нови УПИ I-21 “за ЖС”, УПИ VII-21 “за ЖС” и УПИ VIII-21 “за ЖС” от кв. 30, м. “с. Иваняне”, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
30. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4774/03.07.2018 г. относно проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за улична регулация-откриване на локално платно от о.т.1 - о.т.3 - о.т.5 до о.т.42т; план-схема за вертикално планиране на новопроектирания локал и план за регулация и застрояване на нов УПИ VІІІ-108 ,,за автомивка, ПГТП, авто-сервиз, тир паркинг и заведение за обществено хранене”, кв. 42, м. ,,Голямата локва-търговски парк 2”, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
31. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5119/12.07.2018 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация за откриване на нова улица от съществуваща о.т. 361д, нови о.т. 364е, о.т. 364д, о.т. 364г, о.т. 364в, о.т. 364б до съществуваща о.т. 364а, създаване на нов УПИ ХIII-2530 „за жилищно строителство”, кв. 141, м. „с. Лозен”, район „Панчарево” и ПУП - ПЗ за нов УПИ ХIII-2530 „за жилищно строителство”, кв. 141, м. „с. Лозен”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
32. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5111/12.07.2018 г. относно план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48393.4997.994, 48393.4997.995, 48393.4997.996 и 48393.4997.997 от КККР на с. Мировяне, район „Нови Искър” за създаване на нови УПИ ІV-995-„за жилищно строителство”, УПИ V-997-„за жилищно строителство” и УПИ VI-994-„за жилищно строителство”; нова задънена улица по о.т.199в – о.т.199г; изменение на плана за улична регулация по о.т.199а – о.т.199б, кв.55 м. „с. Мировяне”, район „Нови Искър“.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
33. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5098/12.07.2018 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. „еделвайс“ и от съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс“ до х. „Трендафила“, включващо водопроводи до х. „Филхармония“ и „Почивен дом на адвокатите", с отклонение – х. „Рудничар“ в природен парк „Витоша“, землищата на с. Мърчаево и кв. „Бояна“, район „Витоша“, в обхвата на мотивираното предложение с одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
34. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5112/12.07.2018 г. относно одобряване проект за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „в.з. Братковица”, землище с. Кътина , район „Нови Искър”, кв. 4 (нов), УПИ I-4475.2 -„за ЖС”, изменение на план за регулация на улица от о.т. 4а до о.т. 4в и нова задънена улица по о.т. 4в - о.т. 4г - о.т. 4д - о.т. 4е - о.т. 4ж - о.т. 4з.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
35. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5251/17.07.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка - изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II-„за администрация, складове, гаражи и обсл. дейности“, УПИ XIV-„за ОЖС“, УПИ XV-„за офиси, складове, гаражи, УПИ XXVI-„за администр. обсл. дейност, складове, гаражи”, УПИ XXVIII-„за паркинг”, УПИ XXIX-„за администр. и офиси”, УПИ-XXX „за администр. и офиси”, кв.1 и прилежащите улици, м. „Дианабад - изток“, (м. ,,Дианабад”), район „Изгрев“.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
36. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5252/17.07.2018 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „водоснабдяване на с. Владая - ПС „Владая”, Тласкател Ф200 ПЕВП от ПС „Владая” до резервоар „Владая”, главен клон и в участъка от резервоар „Владая” до кръстовището на ул. „Витошки гранит” и ул. „Жълтата вода”- Ф250 ПЕВП, с. Владая, район „Витоша“, в обхвата на мотивираното предложение с одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
37. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5253/17.07.2018 г. относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и план-схеми-част електроснабдяване в обхват: от о.т.489б, кв. 165, м. ,,с. Лозен” през имот с идентификатор 44063.6216.471 до имот с идентификатор 44063.6216.3565; парцеларен план за осигуряване трасе на електропровод 20 Kv в обхват: от имот с идентификатор 44063.6216.3565 през имот с идентификатор 44063.6216.3564, през имот с идентификатор 44063.6215.701, през имот с идентификатор 44063.6215.696, през имот с идентификатор 44063.6208.458, през имот с идентификатор 44063.6207.1067 до улица между о.т.221а /кв. 34, кв. 32а, м. ,,Врана-Лозен-Триъгълника”/ и о.т.1 /м. ,,Орлова круша”/; план-схема-част електроснабдяване в обхват: по улица с о.т.1 до о.т.74 /прилежаща на квартали 1, 10 и 9 м. ,,Орлова круша”/; парцеларен план за осигуряване трасе на електропровод 20 Kv в обхват: през имот с идентификатор 44063.6213.240, през имот с идентификатор 44063.6207.1047, през имот с идентификатор 44063.6213.258, през имот с идентификатор 44063.6213.239, през имот с идентификатор 14831.6533.456 до улица между о.т.204 и о.т.205, прилежаща на кв. 59, м. ,,Орлова круша”; план-схема-част електроснабдяване в обхват: по улица с о.т.205-о.т. 203-о.т.165р до о.т.165о, прилежаща на кв. 49б, м. ,,с. Герман”, район ,,Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
38. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5232/17.07.2018 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в землищата на кв. „Ботунец“ и кв. „Сеславци“ и изменение на план за улична регулация /ИПУР/ с одобряване на план – схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Газоснабдяване“ в урбанизирана територия с действаща улична регулация за трасета на разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци” до консуматори на територията на СО в кв. „Долни Богров“, кв. „Горни Богров“, кв. „Ботунец“, кв. „Челопечене“ и м. „ЗСК Кремиковци”, район „Кремиковци” – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
39. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5263/18.07.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за улична регулация между о.т. 162 и о.т. 182, прилежаща на квартали 46 и 46а; план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ XX-„за гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти и урнови стени“, кв. 46а, м. с. “Герман“; план-схема за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
40. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-8609/8/17.07.2018 г. относно приемане на обемно-устройствено проучване и одобряване на Специфични правила и нормативи към подробните устройствени планове в обхвата на урегулираните поземлени имоти в квартали, оформящи рамката на бул. „Тодор Александров”, от ул. „Опълченска” до бул. „Христо Ботев”, м. „Центъра – Западно направление” – част, район „Възраждане”.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
41. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5299/18.07.2018 г. относно подробен устройствен план – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Дружба 2 –II част“, район „Искър“ в граници: бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, бул. “Крайречен“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
42. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4123/5/19.07.2018 г. относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение (сондаж № С-6хг) към находище на минерална вода „София - Баталова воденица” - изключителна държавна собственост - № 74 от Приложение № 2 на Закона за водите, предоставено с решение № 35/04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване на Община Столична.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
43. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5344/19.07.2018 г. относно приемане на дарение на поземлен имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Младост“ и парично дарение и дарение на общински поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Младост“.
Докл. Карлос Контрера, Симеон Славчев, Йордан Господинов
 
44. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5345/19.07.2018 г. относно дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“ и район „Лозенец“ и приемане на дарение на недвижим имот – частна собственост, находящ се в гр. София, район „Слатина“ и парични средства.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Карлос Контрера, Симеон Славчев, Светослав Витков
 
45. Доклад вх.№СОА18-ВК66-4276/2/17.07.2018 г. относно утвърждаване на окончателни списъци за 2018 г. по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвиждат да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Силвия Христова, Ралица Стоянова
 
46. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5290/18.07.2018 г. относно създаване на комуникационна платформа на Столична община и Столичен общински съвет.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов
 
47. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4887/05.07.2018 г. относно приемане на пилотна програма „Предприемчиви учители“.
Докл. Малина Едрева, Михаела Иванова, Йоанна Драгнева
 
48. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5204/16.07.2018 г. относно приемане на документ „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2019 г.“
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
 
49. Доклад вх.№СОА18-ВК66-5158/13.07.2018 г. относно утвърждаване на Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – Площадка „Мавзолей“.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов
 
50. Доклад вх.№СОА18-ВК66-5159/13.07.2018 г. относно утвърждаване на Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Столична програма „Култура“ за 2019 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Венцислав Мицов, Борислав Бориславов
 
51. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-2231/17.07.2018 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
 
52. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5238/17.07.2018 г. относно увеличаване на капитала на „Център за градска мобилност“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов

53.
Доклад вх.№ СОА18-ТД26-4444/6/19.07.2018 г. относно промяна в правния статут на имот с идентификационен номер 22304.7950.103.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
 
54. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-8852/2/19.07.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Север“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване на ремонтни – възстановителни дейности на пазар „Герена“, находящ се в гр. София, ж. к. „Сухата река“, ул. „Тодорини кукли“, автогара Подуяне.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
 
55. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6980/5/19.07.2018 г. относно намаляване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД и утвърждаване на актуализирания устав на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев

56.
Доклад вх.№ СОА18-ГР94-3083/7/17.07.2018 г. относно освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите на „Егида - София“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
 
57. Доклад вх.№СОА18-ГР94-2717/1/19.07.2018 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Метрополитен“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
 
58. Доклад вх.№СОА18-ТД26-2813/11/19.07.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Запад“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване на строително – монтажни дейности върху имот, находящ се на ул. „Йосиф Щросмайер“, район „Илинден“.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Дончо Барбалов
 
59. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-14122/7/19.07.2018 г. относно даване на разрешение на „Спортна София - 2000“ ЕАД да проведе търг с явно наддаване за продажба на реална част от недвижим имот.
Докл. Николай Стойнев, Татяна Георгиева, Анатоли Илиев
 
60. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-8465/4/18.07.2018 г. относно даване на разрешение „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД да извърши продажба чрез търгове с тайно наддаване на дълготрайни материални активи /ДМА/ -3 /три/ броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов

61.
Доклад вх.№СОА18-ТД26-8147/4/19.07.2018 г. относно даване на съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства за извършване на строително-монтажни дейности върху имот, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 1“, между жил. бл. № 94 и бл. № 98 и даване на разрешение за провеждане на конкурс за отдаване под наем на същия имот за срок от 10 години.
Докл. Николай Стойнев, Ботьо Ботев
 
62. Доклад вх.№СОА18-ВК66-5261/18.07.2018 г. относно разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2017 г. на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти.
Докл. Николай Стойнев, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
 
63. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-9113/4/19.07.2018 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да разходва собствени средства за осъществяване на СМР дейности във връзка с реализиране на Парк „Възраждане“.
Докл. Николай Стойнев, Лорита Радева, Дончо Барбалов
 
64. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5346/19.07.2018 г. относно изменение и допълнение на договор за обществен превоз на пътници чрез сключване на допълнително споразумение към договора.
Докл. Карлос Контрера, Борислав Борисов
 
65. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-9322/3/19.07.2018 г. относно даване на съгласие за сключване на извънсъдебно споразумение между Столична община и „Юнион Ивкони“ ООД.
Докл. Прошко Прошков, Иван Таков, Андрей Иванов
 
66. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-9871/1/19.07.2018 г. относно одобрение на Договор за заем между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Споразумение за общинска подкрепа между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие, Допълнително споразумение към Договора за обществен превоз на пътници (ДОПП) и удължаване срока на договор СО-РД56-1007/05.12.2013 г. между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД за обществен превоз на пътници от общинската транспортна схема на Столична община, в изпълнение на т. 3 от решение № 313 от 08.06.2017 г. на СОС.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Дончо Барбалов
 
67. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-1437/5/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуването на хардуер и разплащане на лицензи за изпълнение на мерки по подобряване качеството на електронното управление в Столична община.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
 
68. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4406/1/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ изпълнението на обект „Ремонт на алеи в Южен парк  III-та част“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
 
69. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4533/1/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ изпълнението на обект „Възстановяване на Розариум и ремонт на алеи в Борисова градина“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
 
70. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8194/1/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонт на асфалтова настилка в двора 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, район „Слатина”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

71.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3337/4/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ изпълнение на обект „Пристройка към съществуваща сграда на 176 ОУ,, Св. св. Кирил и Методий “ за физкултурен салон в ПИ с идентификатор 51250.5713.96, УПИ I, кв. 33, м. ,,с. Негован ", район „Нови Искър", гр. София".
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

72.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8461/1/17.07.2018 г. относно осигуряване на финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на двуетажна пристройка-разширение за 3 групи с физкултурен салон и основен ремонт на дворната инфраструктура на ОДЗ № 12 „Лилия” (нова ДГ № 12), р. „Студентски”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
 
73. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-16928/12/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ изпълнение на проект „Пристройка за физкултурен салон и две класни стаи към 175 ОУ в, ПИ с пл. № 248, УПИ1, кв.37, м. „с. Мрамор“ по плана на гр. София, р. „Връбница".
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
 
74. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8321/1/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждане на футболно игрище в кв. Ботунец и ремонт на сградата на читалището в с. Горни Богров — публична общинска собственост.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
 
75. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8845/1/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ на мерки за подобряване на енергийната ефективност и обновяване на салона и сцената в НЧ „Елин Пелин - 1926“ с. Бусманци, на територията на СО - район „Искър“.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
 
76. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5210/1/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ изпълнение на ремонтни дейности в училища и детски градини през 2018 г. и 2019 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов

77.
Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5212/1/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ изпълнение на Първи етап: „Пристройка към съществуваща сграда на 64 ОУ „Цар Симеон Велики” за физкултурен салон, учебни кабинети и подмяна на електро, ВиК и отоплителна инсталации в съществуваща сграда, район „Витоша”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
 
78. Доклад вх.№ СОА17-ГР94-7342/7/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ изпълнението на обект” „Подмяна на част от алейната мрежа и реконструкция на 6 бр. детски площадки за деца от градинските групи – 3 до 7 години, възраст в УПИ  II, кв. 15, „Детска градина № 88”, „Детски рай”, ж.к. „Дружба II ч., район Искър.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
 
79. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8483/2/17.07.2018 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждане на пристройка с девет класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев”, находящо се в гр. София, кв. „Требич”, ул. „Леденика” № 12.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
 
80. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1120/6/19.07.2018 г. относно отстраняване на явна фактическа грешка в Решение № 337 по Протокол № 54 на СОС от 31.05.2018 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
 
81. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-315/8/19.07.2018 г. относно удължаване на гратисния период по договор за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXIX - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
 
82. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-296/2/19.07.2018 г. относно предоставяне на целева субсидия на „Диагностично –консултативен център XVI - София“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск.
Докл. д-р Веселин Милев, Симеон Славчев, Йоанна Драгнева, Дончо Барбалов
 
83. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-278/10/19.07.2018 г. относно удължаване на гратисния период по договор за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
 
84. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7510/9/19.07.2018 г. относно поправка на явна фактическа грешка.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
 
85. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14777/6/21.06.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в район „Оборище“, гр. София.
Докл. Васил Цолов
 
86. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5578/1/16.07.2018 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен“ във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Тодор Кръстев
 
87. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8665/1/19.07.2018 г. относно изкупуване от страна на Столична община на реална част от поземлен имот, попадащ по действащия подробен устройствен план в улична мрежа – част от обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА – I-ВИ ЕТАП“ в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до „Северна скоростна тангента“.
Докл. Ева Митова
 
88. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8702/1/19.07.2018 г. относно изкупуване от Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.632.157 – собственост на наследници попадащ, съгласно действащ ПУП в обект: „Изграждане на Източна тангента – I етап в участъка от  бул. „Владимир Вазов“ до „Северна скоростна тангента“.
Докл. Ева Митова

89.
Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5807/1/16.07.2018 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 към Решение № 127 по протокол №49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Терзиев
 
90. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-16037/3/17.07.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда, находяща се на бул. „Гоце Делчев“ № 155-157, район „Триадица“, на Сдружение „Каритас София“.
Докл. Николай Терзиев
 
91. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6007/1/27.06.2018 г. относно съгласие за изграждане на нова сграда за нуждите на 197 ДГ „Китна градина“ /бивша 97 ЦДГ/, район „Люлин“, кв. „Филиповци“ и осигуряване на финансови средства за проектиране.
Докл. Милко Младенов
 
92. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7146/1/28.06.2018 г. относно отпускане на финансови средства за съфинансиране на проект „Подобряване на енергийната ефективност на 79 СУ „Индира Ганди“ в УПИ  XIII – за училище, кв. 4, м. „Люлин – 7 м.р.“ по плана на гр. София съгласно актуализиран Доклад за обследване на енергийна ефективност.“
Докл. Милко Младенов
 
93. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-9107/19.07.2018 г. относно придобиване безвъзмездно право на собственост върху жилище – частна държавна собственост, от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, и прехвърляне безвъзмездно право на собственост върху жилище – частна общинска собственост, на Министерството на отбраната.
Докл. Милко Младенов
 
94. Доклад вх.№ СОА17-УЗ21-820/5/04.07.2018 г. относно преименуване на автобусни спирки  на градския транспорт в гр. София, район „Студентски“.
Докл. Димитър Дилчев
 
95. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-9554/3/19.07.2018 г. относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на имоти и сгради, находящи се в район „Нови Искър“ между Столична община и ГПК „Искра“ и изкупуване на имот с идентификатор 00357.5358.1774.
Докл. Даниела Райчева
 
96. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-17254/6/05.07.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с ПУП – ИПРЗ на УПИ – „за озеленяване“, кв. 23, м. „с. Горни Богров“, район „Кремиковци“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Ивайло Панев
 
97. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-15417/8/09.07.2018 г. относно прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба и изменение на плана за регулация по отношение на урегулирани поземлени имоти VIII – обнс и IX – общ. от кв. № 139 по плана на село Лозен, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов
 
98. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-3612/18.05.2018 г. относно поставяне на паметна плоча на Гиньо Ганев в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 53 на дома, в който е живял.
Докл. Група общински съветници

99.
Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-615/6/19.07.2018 г. относно поставяне на паметник на Махатма Ганди в София.
Докл. Мита Георгиева, Иветка Петрова
 
100. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7473/3/19.07.2018 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на служител от Столична община.
Докл. Младен Младенов

101.
Питане вх.№ СОА17-ГР94-7368/30.11.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно балансовите стойности на имотите частна и публична общинска собственост.

102. Питане вх.№ СОА18-ВК66-2320/1/20.06.2018 г. от г-н Калоян Паргов, г-жа Милка Христова, г-н Альоша Даков – общински съветници, относно ефективност на управление на отпадъците в Столична община.

103. Питане вх.№ СОА18-ГР94-3530/03.07.2018 г. от г-жа Анета Григорова – общински съветник, относно сигурността на Софийското метро.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)