ДНЕВЕН РЕД
на 48-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 22 февруари 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1142/14.02.2018 г. относно приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

2.  Доклад вх.№ СОА18-ВК66-412/17.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-412/5/09.02.2018 г. относно отмяна на Решение  № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г. на СОС, с което е приета Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община и проект на решение, с което се приема Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

3.  Доклад вх.№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. с допълнение доклад вх.№ СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. относно отмяна на Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията  на Столична община и проект на решение, с което се приема нова Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

4.  Доклад вх.№ СОА18-ВК66-868/05.02.2018 г. относно даване на съгласие за продължаване дейността на проект „Социална кухня“ със средства от бюджета на Общинско предприятие „Социален патронаж“ за 2018 г.
Докл. Албена Атанасова

5.  Доклад вх. № СОА18-ВК66-1126/13.02.2018 г. относно стартиране на Програма на Столична община за финансиране на проекти за социални иновации и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 г.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх. № СОА17-ВК66-8931/2/15.02.2018 г. относно уреждане на правните последици от Решение № 15592 от 19.12.2017 г. на Върховен административен съд /ВАС/, с което се оставя в сила Решение № 1596 от 13.03.2017 г. на Административен съд София-град, постановяващо отмяна на чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ (НПСУАНЖ).
Докл. Албена Атанасова

7.  Доклад вх. № СОА16-ДИ05-3201/1/23.01.2018 г. относно актуализиране на имотите от Общинския поземлен фонд, определени за обезщетяване на имащите право собственици по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Йоана Христова

8. Доклад вх. № СОА18-ВК66-663/26.01.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещи – частна общинска собственост на общинско дружество „Чистота-Искър“ ЕООД.
Докл. Йоана Христова

9. Доклад вх. № СОА17-ВК08-683/21/06.02.2018 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.
Докл. Йоана Христова

10.  Доклад вх. № СОА18-ВК66-1200/15.02.2018 г. относно даване на съгласие за участие на Столична община в проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“ („D_NOSES – Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability“), финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз.
Докл. Йоана Христова

11.  Доклад вх. №СОА16-ВК66-940/07.02.2018 г. относно утвърждаване на Годишен план Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмет на Столична община за 2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

12.  Доклад вх. № СОА16-ПП00-141/41/13.02.2018 г. относно продължаване участието на Столична община във II фаза на проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ (Creative Spirits), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

13. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1133/14.02.2018 г. относно участие на Столична община в проекти „Повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш“ (Increasing the touristic attractiveness of Sofia and Nis) по програма за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия, приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

14. Доклад вх.№ СОА16-ДИ04-374/17/14.02.2018 г. относно изменение на Решение № 343 по Протокол № 15 от 19.05.2016 г. на Столичен общински съвет, изменено с Решение № 738 по Протокол № 24 от 24.11.2016 г. на Столичен общински съвет.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

15. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1155/14.02.2018 г. относно участие на Столична община в проект „Опазване и възстановяване на екосистемите в градските зони на София и Зайчар“ (Preservation and restoration of ecosystems in urban zones of Sofia and Zajecar) по програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия, приоритетна ос 3 „Околна среда“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

16. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-2362/16/17.01.2018 г. относно приемане на схема (обща част и подробна част) за поставяне на обществени информационни елементи (тристени) на територията на ЦГЧ (I, II и IV зона).
Докл. арх. Здравко Здравков

17. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-542/23.01.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на нов УПИ I -89, „за ЖС и трафопост“ и нов УПИ II – 4229, 4230, 4231 „за ЖС“, кв. 65 и улица от о.т.212 до о.т.266 и от о.т.265а до о.т.265г, м. „Орлова круша“, с Лозен, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

18. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-556/23.01.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на нов УПИ VI-1990,2278, кв. 143а и изменение на плана за улична регулация от о.т.622в до о.т.622д, м. „с. Лозен”, район “Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков

19. Доклад вх. № СОА18-ВК66-728/31.01.2018 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-263 "за жилищно строителство и магазини", кв. 410, м. "Зони Г-Центъра" (част), район "Средец", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. "Зони Г-Центъра" (част) в обхват: бул. "Витоша", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Фритьоф Нансен", бул. "Евлоги Георгиев", ул. "Шести септември", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Княз Александър I-ви", ул. "Алабин", бул. "Витоша", одобрен с Решение № 821 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

20. Доклад вх. № СОА18-ВК66-878/06.02.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План-извадка - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-792,2301 „за спортна зала, КОО и ТП“, кв. 5 и изменение на уличната регулация между о.т.27 и о.т.28=3 на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ и между о.т.34 и о.т.35 на ул. „Хайделберг“ за предвиждане на пешеходна алея, м. „Комуникационна връзка ж.к. Дружба-2 част”, район „Искър”.
Докл. арх. Здравко Здравков

21. Доклад вх. № СОА16-ГР94-6199/40/14.02.2018 г. относно приемане на решение по подписка вх. № СОА16-ГР94-6199/14.09.16 г. с предложения за подобряване качеството на обществения транспорт на с.Владая, кв.Княжево, местностите Килиите, Десети километър, Черния кос и Мала кория от инициативен комитет , избран съобразно чл.47 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Докл. Орлин Иванов

22. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8807/2/14.02.2018 г. относно приемане на дарение на недвижими имоти – частна собственост и дарение на общински недвижими имоти, находящи се  в гр. София, район „Красна поляна“.
Докл. Искра Ангелова, Живка Новкова, Иветка Петрова, Милка Христова, Иван Чакъров

23. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1202/15.02.2018 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация за развитие на София за 2017 г., годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2017 г. на Асоциация за развитие на София (финансов отчет), основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2018 г. и бюджет за 2018 г.
Докл. Общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов

24. Доклад вх. № СОА18-ВК66-1164/14.02.2018 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ за  2017 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Иветка Петрова, Николай Николов

25. Доклад вх.№СОА18-ВК66-1146/14.02.2018 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2018 г. по Програма за развитие на детско – юношеския спорт.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев

26. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-3528/7/15.01.2018 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, касаещ проектен УПИ II-565а, кв.12а, изключен от действащия регулационен план на м. „Суха река-Запад“.
Докл. Ева Митова

27. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-393/8/14.12.2017 г. относно продажба на идеални части от недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

28. Доклад вх. № СОА17-ГР94-5920/3/12.01.2018 г. относно сключване на окончателен договор с „НИКОН НК“ ЕООД, ЕИК 121127450 за прехвърляне на собственост на общински имот с проектен идентификатор 68134.1005.261, представляващ реална част от УПИ XII за КОО от кв. 133, м. „Красно село – Плавателен канал“.
Докл. Николай Терзиев

29. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-4307/4/15.01.2018 г. относно процедура за продажба на ПИ № 68134.1943.2885 – частна общинска собственост, включен в УПИ  XXII-676, кв. 13, м.“в.з. Бояна „ по регулационен план, одобрен с Решение № 22 по Протокол № 31/07.11.2001 г. на СОС, находящ се в гр. София, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков

30. Доклад вх. № СОА16-ТД26-6520/9/15.01.2018 г. относно процедура по чл.15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на план за регулация в обхвата на УПИ I-786, 3148, кв.25, с Лозен чрез разделянето му на два самостоятелни УПИ I-786 и УПИ XVIII-3148.
Докл. Димитър Сичанов

31. Доклад вх. № СОА17-ВК08-8509/2/16.01.2018 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 39791.6003.509.5.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри, с предназначение за обслужваща дейност за битови услуги, находящ се в с. Кривина, район „Панчарево“, ул. „Стара река“ ет. 1, за срок от 10 години, на „Български пощи“ ЕАД, за извършване на пощенски услуги.
Докл. Димитър Сичанов

32.  Доклад вх. № СОА18-ВК08-186/04.01.2018 г. относно именуване на безименна улица в м. „Манастирски ливади - Изток“ с името „Златните мостове“.
Докл. Николай Терзиев

33. Доклад вх. № СОА17-ВК08-15911/29.11.2017 г. относно именуване на улица във м. в.з.“Беловодски път – Боянско-София“ с името „Полк. Никола Ботев“.
Докл. Теодор Петков

34. Питане вх. № СОА17-ВК66-6806/06.10.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно поставени въпроси по време на обществена дискусия в „Дни на отворените врати на Столичния общински съвет“ на 07.09.2017 г.

35. Питане вх. № СОА17-ГР94-6986/13.11.2017 г. от г-н Борис Цветков и г-н Николай Николов – общински съветници, относно възникнало и продължаващо напрежение сред гражданите след действия на фирма НИКМИ и какво предприемат структурите на Столична община за санкциониране на нарушителите и за решаване на проблемите.

36. Питане вх. № СОА17-ГР94-7341/1/07.12.2017 г. от г-н Иво Божков - общински съветник, относно внесената в Столична община „Петиция за искане за ремонт на тротоарите на София“ от страна на граждани и публичните разнородни и противоречиви твърдения за броя пострадали, дължината на тротоарната настилка и средствата изразходвани за подновяването й.

37. Питане вх. № СОА17-ГР94-7772/20.12.2017 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно информация за заловени, осиновени, върнати по места, умрели и евтанизирани  кучета през последните пет години от ОП „Екоравновесие“.

38. Питане вх. № СОА18-ГР94-230/12.01.2018 г. от г-н Стефан Марков - общински съветник, относно резултатът от санкциите  и упражняване на контролните правомощия в периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. върху физически лица, лица извършващи търговска дейност на открито, възложители и/или изпълнители на СМР и на търговски дружества по почистване на територията  на Столична община.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                    /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/