Решение № 937 от 14.09.2023 година

За именуване на безименна улица в гр.София, СО - Район „Витоша“ по плана на м. „Симеоново - север разширение“, с името „Мила Павлова“.

Решение № 936 от 14.09.2023 година

За именуване на улица в CO - Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - изток“, с името „Георги Божилов - Слона“.

Решение № 935 от 14.09.2023 година

За проведен конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност, съгласно Решение № 463 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 934 от 14.09.2023 година

За откриване на втора сграда - пристройка към ДГ № 104 „Моят свят“ с административен адрес: гр. София, Район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 15.

Решение № 933 от 14.09.2023 година

За прекратяване дейността на „Медицински център IX - София“ ЕООД чрез ликвидация.

Приложение

Решение № 932 от 14.09.2023 година

За даване разрешение на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД да сключи договор за наем на обект, находящ се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 (десет) години.

Приложение

Решение № 931 от 14.09.2023 година

За увеличаване на капитала на „Дентален център II - София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложения

Решение № 930 от 14.09.2023 година

За отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXVIII - София“ ЕООД.

Приложение

Решение № 929 от 14.09.2023 година

За увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложения

Решение № 928 от 14.09.2023 година

За даване съгласие на Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - микропроцесорен респиратор за нуждите на „Отделение по анестезиология и интензивно лечение“ и дигитална ултразвукова система за нуждите на „Отделение по кардиология“ към лечебното заведение.

Решение № 927 от 14.09.2023 година

За даване съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София“ ЕАД да закупи със собствени средства медицинска апаратура - HD видеобронхоскопска система, представляваща дълготраен материален актив.

Решение № 926 от 14.09.2023 година

За даване съгласие на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина - София" ЕАД да закупи със собствени средства 1 (един) брой пътнически бус, места 8+1, представляващ дълготраен материален актив.

Решение № 925 от 14.09.2023 година

За кандидатстването за пълноправно членство на Столична община в Общество за култура и креативност към Европейския институт за иновации и технологии.

Решение № 924 от 14.09.2023 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите във „Воден свят - Банкя" АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 25.09.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите.

Решение № 923 от 14.09.2023 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 26.09.2023 година редовно Общо събрание на акционерите.

Решение № 922 от 14.09.2023 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 05.10.2023 г. редовно Общо събрание на акционерите.

Решение № 921 от 14.09.2023 година

За изменение на Решение № 712/27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за подобряване транспортното обслужване чрез промяна на маршрутните разписания на автобусни линии №№ Х50, 58, 120, 304, 310 и оптимизиране на транспортната схема.

Решение № 920 от 14.09.2023 година

За увеличаване на капитала на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, чрез извършване на непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложения

Решение № 919 от 14.09.2023 година

За даване на предварително съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8555.605, находящ се на територията на Район „Кремиковци“, без провеждане на търг или конкурс, на „Иновекс Технолоджи“ ЕООД, с ЕИК 207049450, като насърчителна мярка във връзка с подадено пред Българската агенция за инвестиции заявление за издаване на сертификат за инвестиция клас „Б“.

Решение № 918 от 14.09.2023 година

За освобождаване на „Би Ес Джи Медиа“ ООД, „Момичетата от града“ ООД и „Пазари Север“ ЕАД от задължението за плащане на местна такса по чл. 30, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.