Решение № 839 от 16.12.2021 година

За даване на съгласие управителите на общински диагностично-консултативни центрове да получат допълнително възнаграждение, извън определеното с договора за възлагане на управлението.

Приложение №1

Решение № 838 от 16.12.2021 година

За осигуряване на финансови средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори.

Решение № 837 от 16.12.2021 година

За резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2020 година.

Приложение №1

Решение № 836 от 16.12.2021 година

За промяна на срока за изпълнение и отчитане на дейности на одобрени за финансиране проекти с Решение № 183 по Протокол № 31 от 08.04.2021 година на СОС по Програма „София-град на младите и активните“.

Приложение №1

Решение № 835 от 16.12.2021 година

За приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Фондация „София-европейска столица на спорта“ за 2021 година, основни насоки, бюджет и програма за дейността на Фондацията за 2022 година.

Решение № 834 от 16.12.2021 година

За приемане на документ „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2022 година”.

Приложение №1

Решение № 833 от 16.12.2021 година

За предоставяне на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане и ремонт на 3 броя детски площадки на територията на Район „Връбница“ - Столична община.

Решение № 832 от 16.12.2021 година

За дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обект: „Благоустрояване и озеленяване на УПИ I - „за озеленяване“, кв. 32А и УПИ II - „за озеленяване“, кв. 32 с прилежаща алейна мрежа в м. „Люлин“ - 10 м.р., гр. София“ (Западна порта към Западен парк).

Решение № 831 от 16.12.2021 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на сградния фонд на детска градина № 100 „Академик Пенчо Райков“, гр. София, ул. „Велико Търново “ № 2 и № 4.

Решение № 830 от 16.12.2021 година

За предоставяне на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за окончателните плащания на строително-монтажни работи и услуги по строителен надзор в „Северен парк“, Район „Надежда“ - Столична община.

Решение № 829 от 16.12.2021 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 828 от 16.12.2021 година

За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл. 30, т. 1б и т. 1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Решение № 827 от 16.12.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот [ПИ] с кадастралeн идентификатор КИ 11884.5595.117 и 11884.5595.118 от кадастралната карта и кадастралните регистри КККР на с. Войнеговци, район „Нови Искър" - СО за създаване на нови урегулирани поземлени имоти УПИ II-117 - „за жилищно строителство" и УПИ III-118 - „за жилищно строителство" от кв. 26а на м. "с. Войнеговци"; нова улица по о.т. 79е - о.т. 79ж - о.т. 79з - о.т. 79и; нова задънена улица по о.т. 79з - о.т. 79к; план-схема по част „ВиК", район „Нови Искър" - СО.

Решение № 826 от 16.12.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.1970.1874 по КККР и изменение на плана за улична регулация (ПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т. 58а до о.т. 59в, кв. 18, м. „Ботаническа градина", район „Витоша", Столична община.

Решение № 825 от 16.12.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация и застрояване на м. „Левски - зона Г", кв. 33, УПИ I - „за ЖС", УПИ II - „за озеленяване", УПИ IV - „за ТП" и УПИ V-98, новообразувани УПИ I-405, 1124, 1126 „за ЖС", УПИ II - „за озеленяване", УПИ IV - „за ТП", УПИ V - „за озеленяване и паркинг", УПИ VII - „за озеленяване"; изменение на улична регулация по о.т. 203 - о.т. 155 и по о.т. 203 - о.т. 202, район ,,Подуяне“.

Решение № 824 от 16.12.2021 година

За план за регулация на УПИ I-317, 793, 840 „за ЖС и общ. обслужване“ и свързаното с това Изменение на плана за регулация на УПИ II „за озеленяване“, кв. 23а, м. „ж.к. Люлин - 2 м.р.“, Район „Люлин“.

Решение № 823 от 16.12.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I-1780, 1784, 1785, 1816, 1829, 1830, 1831, 1832, 1837, 1839, 1843, 1871, 1897, 1900, 1903, 1909, 1916, 1925, 1926, 1953, 1954, 1959, 1973, 2082, 2046, 2083, 2158, 2272, 2284, 2328, 2364, 2273 - „за търговски комплекс и тп“, кв. 4, м. „кв. Модерно предградие", ПИ с идентификатори 68134.2823.2958 и 68134.2823.2730 по КККР, район „Връбница“; изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 31а до о.т. 35в; от о.т. 189 - о.т. 140а - о.т. 142а; о.т. 145а до о.т. 145б; създаване на нови УПИ в нови квартали с прилежащи улици; работен устройствен план (РУП) за нов кв. 4а; план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на ИПРЗ за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Решение № 822 от 16.12.2021 година

За резултати от въвеждане на новата електронна услуга „Адресна регистрация“ в районите „Студентски“, „Средец“, „Слатина“ и „Витоша“ и освобождаване на гражданите от административна такса за период от шест месеца.

Решение № 821 от 16.12.2021 година

За допълване на Решение № 309/10.06.2021 г. на Столичен общински съвет, относно сключване на Споразумение за партньорство, в случай на одобрение на проектно предложение „Дигитално достъпни обекти на територията на Столична община - гарант за съхраняване на културната идентичност и опазване на културното наследство за бъдещите поколения“ по Процедура BGCULTURE (БИДЖИКАЛЧЪР) -1.002 - Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 - 2021 г.

Решение № 820 от 16.12.2021 година

За изменение и допълнение на Решение № 2 на Столичен общински съвет по Протокол № 68 от 17.01.2019 година относно Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.

Приложение №1