Решение № 439 от 22.07.2021 година

За разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура - ел. кабел Ср.Н и водопровод до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56624.7201.836 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Плана, район ,,Панчарево".

Приложение

Решение № 438 от 22.07.2021 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 3", район „Младост" в частта му относно проектни УПИ I-737 и УПИ II-737, кв. 2б, които са изключени от обхвата на одобряване с т. 1 от решение № 548 по протокол № 45/29.07.2009 год. на Столичен общински съвет.

Решение № 437 от 22.07.2021 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. „гр. Банкя - разширение" от о.т. 218 до о.т. 218е (нова) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2246.94 по КККР на гр. Банкя.

Решение № 436 от 22.07.2021 година

За одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от бул. „Президент Линкълн" до ж.п. линия София - Перник и свързано с това изменение на плана за регулация (ИПР) на територия контактна на продължението на бул. „Монтевидео" в м. „Юбилейна гора 1 и 2 част", м. „Юбилейна гора", м. „Овча купел " и ж.к. „Овча купел - 1", район „Овча купел" и план за улична регулация (ПУР) от ж.п. линия София - Перник до ул. „Суходолска" в район „Красна поляна" - Столична община.

Решение № 435 от 22.07.2021 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ I-44, 369, 501, 502, кв. 42, м. „ж.к. Люлин 3 м.р." район „Люлин", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин 3 м.р.", в граници: бул. „Царица Йоана", бул. „Добринова скала", ул. „Захари Стоянов" и бул. „Панчо Владигеров", одобрен с Решение № 412 по протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС.

Решение № 434 от 22.07.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VI-105, 120, 1401, 557 и изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ IX „за озеленяване", кв. 13, м. „ж.к. Овча купел 2", район „Овча купел", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Овча купел 2" в граници: улица от о.т. 26 - о.т. 9а - о.т. 10а - о.т. 12 - о.т. 14 - о.т. 16б - о.т. 18 до о.т. 19; улица от о.т. 19 - о.т. 19а - о.т. 20 - о.т. 22а до о.т. 83; улица от о.т. 83 - о.т. 89а; улица от 89а - о.т. 1а до о.т. 44; улица от о.т. 44 до о.т. 54, одобрен с Решение на СОС № 237 по протокол № 38 от 16.04.2009 година.

Решение № 433 от 22.07.2021 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) за образуване на УПИ VI-70, 71, кв. 122, м. „Бул. Сливница - Люлин 10 м.р.", район „Люлин", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Бул. Сливница - Люлин 10 м.р.", в граници: бул. „Сливница", бул. „Петър Дертлиев", ул. „Ген. Владимир Динчев" и бул. „Луи Пастьор", одобрен с Решение № 396 по Протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС.

Решение № 432 от 22.07.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) на част от локалното платно на „Северна скоростна тангента" за създаване на нова транспортна връзка от о.т. 73 до о.т. 73ж и промяна на УПИ IX-за озеленяване от кв. 7 в УПИ I-за озеленяване в кв. 7а (нов), м. НПЗ „Илиянци - запад", район „Надежда".

Решение № 431 от 22.07.2021 година

За допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти с идентификатори 68134.3997.2 и 68134.3997.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Овча купел", кв. „Суходол", м. „Куртов валог", район „Овча купел", попадащ в територия, отредена с ОУП на СО, приет с Решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009 г. за далекоперспективно развитие.

Решение № 430 от 22.07.2021 година

За одобряване на план-схемa за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в УПИ II, кв. 148, м. „Суха река“, Район „Подуяне“.

Решение № 429 от 22.07.2021 година

За кандидатстване на Столична община с проектно предложение „REACTION - now you see me“ („Реакция - сега ме виждате“) по отворена покана „Европейско сътрудничество“ на Програма CREATIVE EUROPE („Творческа Европа“), подпрограма „Култура“ на Европейския съюз.

Решение № 428 от 22.07.2021 година

За утвърждаване на Устройствен правилник на Регионален културен институт - “Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“.

Приложение №1

Решение № 427 от 22.07.2021 година

За кандидатстване с проектно предложение „Следва продължение - ситуационна културна лаборатория /To be continued - site - specific culture lab“ по открита покана BGCULTURE-2.002 - Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

Решение № 426 от 22.07.2021 година

За утвърждаване на окончателни списъци за 2021 година по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.

Решение № 425 от 22.07.2021 година

За приемане на възмездно и безсрочно сервитутно право на преминаване за изместване на Стратегически водопровод Ф 900 мм стомана върху УПИ VIII-за трудови казарми, кв. 1в, по плана на местност „Терен за трудови казарми, с. Суходол“, Район „Красна поляна“, собственост на юридическо лице.

Решение № 424 от 22.07.2021 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 423 от 22.07.2021 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 422 от 22.07.2021 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 421 от 22.07.2021 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 420 от 22.07.2021 година

За заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на здравеопазването по проект BG05M90P001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”.