Решение № 879 от 16.12.2021 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община и юридическо лице върху недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, находящ се в гр. София, Район „Възраждане“, ул. „Опълченска“ № 56, чрез продажба на частта на общината.

Решение № 878 от 16.12.2021 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община и юридически лица върху недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи поземлен имот, заедно с построената в него сграда, в която са изградени самостоятелни обекти, находящи се в гр. София, Район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 37а, чрез продажба на частта на общината на съсобствениците.

Решение № 877 от 16.12.2021 година

За отпускане на заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Приложение №1

Решение № 876 от 16.12.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, срещу парично обезщетение.

Приложение А

Върнато за ново разглеждане със Заповед № АК-3-1/30.12.2021 г. на областния управител на Област София. 
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град от областен управител на София област. Образувано е адм. дело № 716/2022 г., 22 св., по описа на АССГ.
Образувано е адм. дело № 5413/2022 г., четвърто отделение на ВАС.
Решението на СОС е отменено с Решение № 11455 от 12.12.2022 г., постановено по адм. д. № 5413/2022 г., четвърто отделение на ВАС.

Решение № 875 от 16.12.2021 година

За избор на членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.

Решение № 874 от 16.12.2021 година

За избор на членове на съвета на директорите на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД.

Решение № 873 от 16.12.2021 година

За отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи за трудови възнаграждения по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01 от 21.02.2018 г. между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-С03/12.02.2021 година.

Решение № 872 от 16.12.2021 година

За откриване на филиал на Столична библиотека в Район „Овча купел“.

Решение № 871 от 16.12.2021 година

За изменение и допълнение на Решение № 657 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г. за утвърждаване на Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Столична програма „Култура“ за 2022 г. Удължаване периода на изпълнение на проекти финансирани в рамките на Столична програма „Култура“ - 2021 г. приета с Решение № 97 по Протокол № 28 от 11.02.2021 година.

Решение № 870 от 16.12.2021 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на една персонална пенсия на лице, навършило възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, което е полагало грижи в продължение на повече от 10 години за лице с трайни увреждания - член на семейството му, постоянно нуждаещо се от чужда помощ.

Решение № 869 от 16.12.2021 година

За именуване на безименна улица, находяща се в гр. Нови Искър, СО - Район „Нови Искър” с името „Кръстов път“.

Решение № 868 от 16.12.2021 година

За именуване на безименна улица находяща се в с. Балша, СО - Район „Нови Искър” с името „Уршин дол“.

Решение № 867 от 16.12.2021 година

За именуване на улица на територията на СО - Район “Витоша” в кв. Драгалевци, м. “Драгалевци – разширение - север“, с името „Петър и Руслан Райчеви“.

Решение № 866 от 16.12.2021 година

За именуване на улица на територията на Район “Витоша”, с името „Д-р Винченцо Д`Амико“.

Решение № 865 от 16.12.2021 година

За именуване на безименна улица в СО - Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - Изток“, с името „Чудните мостове“.

Решение № 864 от 16.12.2021 година

За именуване на безименна улица, находяща се на територията на СО - Район “Изгрев” с името “Тончо Русев”.

Решение № 863 от 16.12.2021 година

За преименуване на улица на територията на Район „Слатина“ с името „Стара Слатинска“.

Решение № 862 от 16.12.2021 година

За възстановяване на съществуваща паметна плоча на писателя Константин Константинов и художничката Донка Константинова на фасадата на сградата на ул. „Цар Шишман“ № 53А.

Решение № 861 от 16.12.2021 година

За именуване на безименна улица на територията на Район „Студентски” с името “Мирела Френи”.

Решение № 860 от 16.12.2021 година

За поставяне на паметна плоча на писателката и общественик Блага Димитрова на фасадата на сградата на ул. „Ген. Паренсов“ № 33.