Решение № 752 от 25.10.2018 година

За даване на съгласие „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.

Решение № 751 от 25.10.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за финансиране изграждането на ДГ за осем групи в УПИ I, кв. 40, м. „Манастирски ливади - изток”, по плана на гр. София, Район „Триадица”.

Решение № 750 от 25.10.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане и обзавеждане на обект: „Детска градина” в УПИ II - за детска градина, кв. 35, м. „Кръстова вада” по плана на гр. София, Район „Лозенец” - Столична община.

Решение № 749 от 25.10.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на оборудване и вътрешни ремонтни работи в салона на НЧ „Светлина - 1928”, с. Лозен, Район „Панчарево”.

Решение № 748 от 25.10.2018 година

За финансиране със средства от СУСОПФ за саниране на сграда след реконструкция и преустрояване на старо училище за читалище в с. Казичене, Район „Панчарево”.

Решение № 747 от 25.10.2018 година

За участие на Столична община в Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE 2014-2020 г. на Европейския съюз.

Решение № 746 от 25.10.2018 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-1.007-0001-С01 от 08.11.2016 г. между Столична община и Министерство на околната среда и водите.

Решение № 745 от 25.10.2018 година

За кандидатстване на Столична община с проект „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община” - етап 1, за обект Кризисен център „Вяра, надежда и любов”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - София”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР).

Решение № 744 от 25.10.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в административната сграда на Р-н „Младост” - СО.

Решение № 743 от 25.10.2018 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. София, с. Мърчаево, ул. „Черешова градина” № 1, Район „Витоша” с площ от 18,45 кв.м. (АПОС № 666/15.07.1999 г.). 

Решение № 742 от 25.10.2018 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем срок от 5 (пет) години на общински недвижими имоти, за извършване на търговска дейност при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни, представляващи - терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) по индивидуални проекти в съответствие с одобрени схеми на гл. архитект на гр. София намиращи се на територията на СО - Район „Витоша”.

Решение № 741 от 25.10.2018 година

За отдаване под наем без търг и конкурс на „Български пощи” ЕАД и за срок до 30.12.2025 година на имоти - помещения (частна общинска общинска собственост) на територията на Район „Илинден”.

Решение № 740 от 25.10.2018 година

За прекратяване на съсобственост със Столична община, чрез изкупуване на общинската идеална част от недвижим имот с идентификатор 68134.1001.90.1.15, находящ се на ул. „Княз Борис I” № 75.

Решение № 739 от 25.10.2018 година

За премахване на съществуваща постройка на кухня-столова в 104 ОУ „Захари Стоянов”, находяща се в в УПИ II, кв. 1, по плана на м. ”Жилищна група Мотописта - II част”, с административен адрес: ул. „Костенски водопад” № 60 в кв. ”Гоце Делчев”, Район „Триадица” и на нейно място в същия терен да бъде реализирано изграждане на нова кухня-столова.

Решение № 738 от 25.10.2018 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1811, попадащ в улична регулация от о.т. 14б - о.т. 14а, в обхвата на ул. „Филип Кутев”, кв. 120, собственост на частни лица, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново”, Район „Лозенец”.

Решение № 737 от 25.10.2018 година

За промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен” на СО и включването му във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.

Решение № 736 от 25.10.2018 година

За отдаване под наем на общински нежилищен имот - терен, публична общинска собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение по одобрена схема от главния архитект на София за извършване на търговска дейност на територията на Район „Подуяне”.

Решение № 735 от 25.10.2018 година

За продажба на общински имот - частна общинска собственост, на собствениците на законно построената върху имота сграда, представляващ ПИ с идентификатор 68134.503.1028, съставляващ УПИ XXVI - ОбНС, кв. 74, м. „кв. Бенковски”, ул. „Обрадовски път” № 16, гр. София, Район „Сердика”.

Решение № 734 от 25.10.2018 година

За определяне предназначението на общински апартамент № 7 на втори жилищен (трети) етаж на ул. „Петра” № 13 и включването му във фонд „Резервен” на Столична община.

Решение № 733 от 25.10.2018 година

За прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ апартамент на първия етаж, с площ от 130.75 кв.м., находящ се на бул. „Кн. Мария Луиза” № 21, чрез изкупуване от Столична община на 2/5 ид.част от съсобствениците.