Решение № 792 от 22.11.2018 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м. „кв. Овча купел - стар кв. 12а и част от кв. 23”, квартал 223 и квартал 227, от които се създават нови квартали 227 и 230 с урегулирани поземлени имоти в тях, в граници: улица от о.т. 460 до о.т. 463; улица от о.т. 463 до о.т. 464а; улица от о.т. 464 до о.т. 61=469; УПИ I „за търговия, бизнес център и трафопост от кв. 223; улица от о.т. 486а до о.т. 460.

Решение № 791 от 22.11.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства на 25 локации на територията на Столична община, съгласно одобрени схеми от главния архитект на гр. София.

Решение № 790 от 22.11.2018 година

За одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма „Европа” на Столична община за 2019 година.

Приложение № 1

Решение № 789 от 22.11.2018 година

За даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (NewGenerationSkills), финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ DTP1-415-1.2. по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 - 2020” на Европейския съюз.

Решение № 788 от 22.11.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 787 от 22.11.2018 година

За подписване на финансов договор с Европейската инвестиционна банка за финансиране изграждането на трета метролиния на метрото в гр.София, етап II.

Решение № 786 от 22.11.2018 година

За прехвърляне на собственост безвъзмездно на държавата на имот с идентификатор 02659.2265.105, с начин на трайно ползване - „язовир”, находящ се в землището на кв. Градоман, Район „Банкя”.

Решение № 785 от 22.11.2018 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 784 от 22.11.2018 година

За отпускане на средства за довършване на реставрацията на ценни стенописи в олтара на Курилски манастир „Св. Иван Рилски”.

Решение № 783 от 08.11.2018 година

За дарение на суми за постигнати високи постижения в областта на спорта - шахмат.

Решение № 782 от 08.11.2018 година

За освобождаване на „Пазари Юг” ЕАД oт заплащане на цените по т. 19 и т. 19а от Приложение № 12 „Услуги, извършвани от Направление „Транспорт и транспортни комуникации” от приложения към Глава Трета на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Решение № 781 от 08.11.2018 година

За предоставяне на имоти от общински поземлен фонд (ОПФ) по реда на § 27 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ, бр. 62 от 2010 г.).

Решение № 780 от 08.11.2018 година

За закриване на 155 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Кривина , ул. „Просвета” № 9, Район „Панчарево”.

Решение № 779 от 08.11.2018 година

За учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, за изграждане на трансформаторен пост тип БКТП с площ от 8 кв.м., върху общински имот - частна общинска собственост.

Решение № 778 от 08.11.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична общинска собственост за срок до 10 (десет) години, представляващ плувен басейн и прилежащите спомагателни помещения, находящи се в сградата на 90-то СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин” гр. София, ж.к. „Люлин - 2”, ул.”Стефана Кличарова” № 3 с индентификатор 68134.4356.424.3., АОС № 8745/2014 г. с предназначение за плувен басейн.

Решение № 777 от 08.11.2018 година

За придобиване от Столична община чрез изкупуване на имоти, собственост на граждани, попадащи в действащия регулационен план на м. „Гробищен парк - разширение - кв. Горна баня”, Район „Овча купел”.

Решение № 776 от 08.11.2018 година

За прехвърляне правото на собственост върху бетонов фундамент, за монтаж на МКТП на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с площ 6 кв.м, построен върху общински поземлен имот с идентификатор 68134.1935.2223, съгласно действащ ПУП - УПИ XIII - за трафопост, кв. 190, м. „ж.к. Гърдова глава”.

Решение № 775 от 08.11.2018 година

За допълнение на Решение № 715/11.10.2018 г. на Столичния общински съвет, с което е дадено съгласие на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД за провеждане на акредитационна процедура на цялостната медицинска дейност и отделните медицински дейности.

Решение № 774 от 08.11.2018 година

За допълнение към Програмата на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ), приета с Решение № 498 от 12.07.2018 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 773 от 08.11.2018 година

За увеличаване на капитала на „Пазари Север” ЕАД, чрез непарична вноска.

Приложение № 1