Решение № 52 от 08.02.2018 година

За увеличаване капитала на „Столичен автотранспорт” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение А
Приложение Б и В

Решение № 51 от 08.02.2018 година

За даване на съгласие „Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - кула за ендоскопско оборудване с видеоцентър.

Решение № 50 от 08.02.2018 година

За отмяна на Решение № 563 прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 08.11.2012 г., по Протокол № 29 за увеличаване капитала на „Медицински център IX - София” ЕООД, чрез непарична вноска.

Решение № 49 от 08.02.2018 година

За даване на разрешение за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи (ДМА) на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.

Приложение № 1 и 2

Решение № 48 от 08.02.2018 година

За увеличаване капитала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1 и 2

Решение № 47 от 08.02.2018 година

За даване на разрешение на „Четвърта МБАЛ-София” ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в град София, бул. „Монтевидео” № 21, включен в капитала на дружеството.

Приложение А

Решение № 46 от 08.02.2018 година

За провеждане на процедура по акредитация на отделение по „Клинична патология" към „Втора МБАЛ-София" ЕАД.

Решение № 45 от 08.02.2018 година

За продължаване срока на ликвидация на „Диагностично- консултативен център Х - София" ЕООД.

Решение № 44 от 08.02.2018 година

За приемане на отчет по Програма за развитие на детско-юношеския спорт.

Приложение

Решение № 43 от 08.02.2018 година

За даване на разрешение „Пазари Юг" ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи - 7 (седем) броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Приложение А и Б

Решение № 42 от 08.02.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 41 от 08.02.2018 година

За промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2017 година.

Решение № 40 от 08.02.2018 година

За обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община за 2018 година.

Приложение

Решение № 39 от 08.02.2018 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1ОP002-1.007-0001-C01 от 08.11.2016 г., за проект „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община”, Оперативна програма „ Околна среда” 2014-2020 г. (ОПОС).

Приложение

Решение № 38 от 08.02.2018 година

За продължаване на срока на изпълнение на точка VI (Мерки по изпълнение на целите) от „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 - 2016 г." до приемането от Министерски съвет на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.

Решение № 37 от 08.02.2018 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 36 от 08.02.2018 година

За изменение на Решение № 403/19.07.2012 г. на Столичния общински съвет, относно наименованието и капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора със зрителни увреждания чрез обучение с помощта на кучета-водачи.

Решение № 35 от 08.02.2018 година

За приемане на Механизъм за мониторинг и План за действие за 2018 година към Стратегията за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022 г., приета с Решение № 562/ 14.09.2017 г. на Столичния общински съвет.

Приложение № 1 и 2

Решение № 34 от 08.02.2018 година

За даване на съгласие за подписване на Рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Столична община и Военна академия „Г.С. Раковски” с цел професионално обучение за провеждане на теоретични и практически занятия за повишаване и придобиване на професионална квалификация.

Приложение № 1

Решение № 33 от 25.01.2018 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” - Богдана Карадочева - поп певица.