Решение № 172 от 15.03.2018 година

За безвъзмездно придобиване от Столична община на собственост върху поземлен имот - публична държавна собственост - АДС № 02256/ 26.07.2000 г., представляващ терен с площ 14 800 кв.м., върху който е изградена училищна сграда, състояща се от четириетажно и двуетажно тяло, застроени на обща площ от 1580 кв.м.

Решение № 171 от 15.03.2018 година

За наименуване на безименни улици в с. Желява, Район „Кремиковци” - Столична община.

Решение № 170 от 15.03.2018 година

За именуване на безименна улица находяща се в с. Войнеговци, СО - Район „Нови Искър” с името „Слънчева”.

Решение № 169 от 15.03.2018 година

За именуване на улица на територията на Район „Витоша”.

Решение № 168 от 15.03.2018 година

За именуване на улица на територията на Район „Витоша”.

Решение № 167 от 15.03.2018 година

За именуване на безименна улица в СО - Район „Триадица”, м. „Южен парк II част”.

Решение № 166 от 15.03.2018 година

За именуване на улица на територията на Район „Триадица” - СО.

Решение № 165 от 15.03.2018 година

За преименуване на спирки на градския транспорт.

Решение № 164 от 15.03.2018 година
Върнато за ново разглеждане със Заповед № РД-15-039/29.03.2018 г. на областния управител

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се в гр. Бухово, ул. „Янтра” № 3, Район „Кремиковци”.

Решение № 163 от 15.03.2018 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ I-1002, кв. 96, м. „Волуяк - гарата” и придобиване от Столична община на реална част от поземлен имот 12084.2701.1002 попадаща в улица, район „Връбница", Столична община.

Решение № 162 от 15.03.2018 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ I-576, 577, кв. 52, м. „Модерно предградие”, чрез прехвърляне от Столична община на общинската реална част от УПИ I-576, 577, кв. 52, м. „Модерно предградие", отразена с идентификатор 68134.2822.2915, Район „Връбница”, Столична община.

Решение № 161 от 15.03.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.

Решение № 160 от 15.03.2018 година
Върнато за ново разглеждане със Заповед № РД-15-040/29.03.2018 г. на областния управител 

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на ул.„Вихрен” № 34.

Решение № 159 от 15.03.2018 година

За участие на Район „Младост”, Столична община, в проект „Побратимяването - инструмент за сътрудничество” за побратимяване с община Карпош, Скопие, бивша югославска република Македония по Програма „Европа за гражданите” 2014 - 2020, Мярка 2.1 „Побратимяване на градове”.

Решение № 158 от 15.03.2018 година

За прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 68134.1382.155, представляващ УПИ VII-155, кв. 85, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б”, с административен адрес: гр. София, Район „Надежда”, ул. „Света Петка Търновска” № 15, чрез продажба на общинската част от имота на съсобствениците.

Решение № 157 от 15.03.2018 година

За предоставяне под наем, без провеждане на публично оповестен конкурс, на нежилищно помещение - частна общинска собственост, находящо се в гр. София, ул. „Неофит Рилски” № 23, за нуждите на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт.

Решение № 156 от 15.03.2018 година

За продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на общински поземлен имот с идентификатор 68134.801.191 с площ от 712 кв.м., а съгласно ПУП - ПРЗ, м. „Изток - Изток част 1 и част 2", одобрен с Решение № 241 по Протокол № 38, т. 35 от 16.04.2009 г. на СОС, УПИ VI-191, кв. 25а, м. „Изток - Изток", върху който законно е построена жилищна сграда с учредено право на строеж.

Решение № 155 от 15.03.2018 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 4 към Решение № 546 по Протокол № 19 от 28.07.2016 година на СОС.

Решение № 154 от 15.03.2018 година

За промяна на статута на недвижим имот на бул. „Кн. Мария Луиза” № 16 от частна общинска собственост в публична общинска собственост и предоставянето му безвъзмездно за управление на Регионален исторически музей - София за срок от 10 години.

Решение № 153 от 15.03.2018 година

За отмяна на Решение № 650 по Протокол № 69/09.10.2014 г. на Столичен общински съвет, с което е учредено безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Бачо Киро - 1945” върху общински недвижим имот с административен адрес: бул. „Македония” № 16 („Ивайло” № 25).