Решение № 352 от 14.06.2018 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 351 от 14.06.2018 година

За утвърждаване частична промяна на структура на районна администрация „Искър” при Столична община.

Приложение № 1

Решение № 350 от 14.06.2018 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Медицински университет - София за нуждите на „Факултет по обществено здраве” върху част от имот - общинска собственост.

Решение № 349 от 14.06.2018 година

За дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, Район „Оборище” и Район „Лозенец” и приемане на дарение на недвижим имот - частна собственост, находящ се в гр. София, Район „Слатина” и парични средства.

Решение № 348 от 31.05.2018 година

За изменение на Решение № 315 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 347 от 31.05.2018 година

За Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП „Култура” - 2018г. и за финансиране на проекти, свързани с Председателството на България на Съвета на Европейския съюз.

Приложение № 1

Решение № 346 от 31.05.2018 година

За създаване на Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Решение № 345 от 31.05.2018 година

За именуване на безименна улица на територията на Столична община - Район „Банкя”.

Решение № 344 от 31.05.2018 година

За именуване на безименна улица на територията на Столична община - Район „Банкя”.

Решение № 343 от 31.05.2018 година

За именуване на безименна улица на територията на Столична община - Район „Банкя”.

Решение № 342 от 31.05.2018 година

За именуване на безименна улица в с. Казичене - Район „Панчарево”, Столична община.

Решение № 341 от 31.05.2018 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Слатина”.

Решение № 340 от 31.05.2018 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Слатина”.

Решение № 339 от 31.05.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район „Оборище”, ул. „Марагидик” № 4.

Решение № 338 от 31.05.2018 година

За осигуряване на финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на студена глава на апарат за магнитно-резонансна томография за нуждите на „Първа МБАЛ - София” ЕАД.

Решение № 337 от 31.05.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за разширение на съществуващия сграден фонд на детски градини ДГ № 60 „Бор” и ДГ № 37 „Вълшебство” на територията на Район „Витоша”.

Решение № 336 от 31.05.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на проект за изграждане на общински модулни сгради в кв. ”Факултета”, Район „Красна поляна”.

Решение № 335 от 31.05.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изготвяне на работен проект за подобект: „II-ри етап от зона Б - детска площадка и зона В - смесена зона”, явяващ се част от одобрен идеен проект за обект: „Паркоустройство и благоустройство на междублоково пространство” в карето между ул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Антон П.Чехов” и ул. „Еужен Поатие” за УПИ I - за ЖС, кв.74, УПИ VII - за oзеленяване, кв. 74, УПИ IV - за oзеленяване, кв. 74а, УПИ II - за oзеленяване, кв. 74а, местност „Изток - Изток”, гр. София на територията на Район „Изгрев” - СО и изпълнение на одобрени СМР дейности по проекта.

Решение № 334 от 31.05.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СОУ „Братя Миладинови” УПИ I - за училище, кв. 238, м. „Зона Б-5”, гр. София, Район „Възраждане” - Столична община.

Решение № 333 от 31.05.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд Столична община за извършване на строителноремонтни работи и доставка на техника и оборудване за лечебни заведения на Столична община.

Приложение № 1