Решение № 412 от 28.06.2018 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на 44. СУ „Неофит Бозвели”, СО - Район „Подуяне”, съгласно т. 20 от ДДС № 7/ 04.04.2018 г. за разплащане на разходи за изпълнение на договор 2016-1-PL01-KA219-026119_4, № KA2019/S2S-205/19.10.2016 г. по проект по Програма „Еразъм+” на ЕС.

Решение № 411 от 28.06.2018 година

За продажба на 30% идеални части от застроен УПИ XVIII-7, кв. 11, м. „ГГЦ - Зона Г-14”, находящ се на ул. „Георги Бенковски” № 24.

Решение № 410 от 28.06.2018 година

За процедура по прекратяване на съсобственост чрез закупуване на 35/100 идеални части от недвижим имот, собственост на Столична община, съгласно АОС (чос) № 1438/23.06.2017 година.

Решение № 409 от 28.06.2018 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VII - София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой ехограф.

Решение № 408 от 28.06.2018 година

За даване на съгласие „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи, на обща стойност до 43 000 лева с ДДС.

Решение № 407 от 28.06.2018 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света София” ЕАД, чрез непарична вноска.

Решение № 406 от 28.06.2018 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение- Шейново” ЕАД, чрез непарична вноска.

Решение № 405 от 28.06.2018 година

За даване на разрешение „Водоснабдяване и канализация - София" ЕАД да сключи съдебна спогодба.

Приложение А

Решение № 404 от 28.06.2018 година

За даване на разрешение „Пазари Север” ЕАД да извърши продажба чрез търгове с тайно наддаване на дълготрайни материални активи (ДМА) - 2 (два) броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Приложение А и Б

Решение № 403 от 28.06.2018 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 402 от 28.06.2018 година

За разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия за обект „Възстановяване на електропроводна връзка за захранване на с. Желява”, район „Кремиковци" - Столична община и одобряване на задание.

Приложение

Решение № 401 от 28.06.2018 година

За проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I-430, 480, 497, 500, 2759 от нов кв. 180, м. „с. Лозен", прилежащата нова улица от о.т. 489б - о.т. 1000 - о.т. 1003 до о.т. 1008, о.т. 1003 - о.т. 1004 - о.т. 1005 - о.т. 1006 до о.т. 1007 и план-схема за вертикално планиране, Район „Панчарево”.

Решение № 400 от 28.06.2018 година

За допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти с идентификатори 04234.6989.5, 04234.6989.17 и 04234.6989.18 по КККР на с. Бистрица, Район „Панчарево".

Решение № 399 от 28.06.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ III-2113-„за обществено обслужване”, кв. 1, м. „Дружба 1 - I и II част", Район „Искър", представляващ неразделна част от плана за застрояване на м. „Дружба 1 - I и II част", одобрен с Решение № 555 по протокол № 19/28.07.2016 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 398 от 28.06.2018 година

За финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 7-ми клас.

Решение № 397 от 28.06.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 396 от 28.06.2018 година

За изменение и допълнение на Решение № 85 по Протокол № 48 от 22.02.2018 година.

Решение № 395 от 28.06.2018 година

За промяна на предназначение на жилища от предишен фонд „Оборотен” на Столична община във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.

Решение № 394 от 28.06.2018 година

За актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2018 г.”, приета с Решение № 6 по Протокол № 46/25.01.2018 г.

Решение № 393 от 28.06.2018 година

За приемане на „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 - 2019 г.” на Столична община.

Приложение