Решение № 872 от 20.12.2018 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за: План за регулация на м. „Бул. Сливница - Люлин - 9 м.р.” в граници: бул. „Сливница”, бул. „Луи Пастьор”, ул. „Крим” и ул. „Ген. Асен Николов”, Район „Люлин” в частта му относно УПИ II-111, 115, 116, 117, 120 от кв. 116, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 423 по Протокол № 65 от 10.07.2014 г. на СОС.

Решение № 871 от 20.12.2018 година

За подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация между о.т. 9д и о.т. 9е за създаване на нова задънена улица от о.т. 9ж до о.т. 9з и откриване на нова улица от о.т. 9е до о.т. 9и, план за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ II-6207.929 „за складове, офиси, магазини и ТП", УПИ III-6207.929 „за складове, офиси и магазини", УПИ IV-6207.929 „за складове, офиси и магазини", УПИ V-6207.929 „за складове, офиси и магазини", УПИ VI-6207.929 „за складове, офиси и магазини", кв. 31б, м. „Врана - Лозен - Триъгълника", район „Панчарево" и план-схема на инженерната инфраструктура по част „ВиК".

Решение № 870 от 20.12.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план-извадка - изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II - „за администрация, складове, гаражи и обсл. дейности", УПИ ХIV - „за ОЖС", УПИ ХV - „за офиси, складове, гаражи", УПИ ХХVI - „за администр. обсл. дейност, складове, гаражи", УПИ ХХVIII - „за паркинг", УПИ ХХIХ - „за администрация и офиси", УПИ-ХХХ - „за администрация и офиси", кв. 1 и прилежащите улици, м. „Дианабад - изток", (м. „Дианабад"), район „Изгрев".

Решение № 869 от 20.12.2018 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация от о.т. 44а (нова) - о.т. 44б (нова) - о.т. 44в (нова) до о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 44в (нова) до о.т. 44г (нова); План за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32216.2310.53 и 32216.2310.60 по КККР на с. Иваняне с цел създаване на УПИ IX-53 "за ЖС", УПИ Х-53 "за ЖС", УПИ XI-53 "за ЖС", УПИ XII-60 "за ЖС", УПИ XIII-60 "за ЖС" и УПИ XIV-60 "за ЖС", кв. 7а, м. в.з. „Спирка Иваняне - м. Бели брег", район "Банкя".

Решение № 868 от 20.12.2018 година

За допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот с идентификатор 29150.7102.696 по КККР на с. Железница, район „Панчарево".

Решение № 867 от 20.12.2018 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация от о.т. 57а (нова) - о.т. 57б (нова) до о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 57б (нова) до о.т. 57в (нова) с цел осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти; План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 32216.2310.52 по КККР на с. Иваняне, създаване на УПИ V-52 „за ЖС", УПИ VI-52 "за ЖС", УПИ VII-52 "за ЖС" и УПИ VIII-52 "за ЖС", кв. 7а, м. „в.з. Спирка Иваняне - м. Бели брег", район "Банкя".

Решение № 866 от 20.12.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-143, 508 (ПИ с идентификатори 07106.1432.143 и 07106.1432.508 по КККР), кв. 11, м. „кв. Димитър Миленков", район „Искър", представляващ неразделна част от ПУП - ПРЗ на м. „кв. Димитър Миленков", одобрен с Решение № 16 по протокол № 75 от 22.01.2015 г. на СОС.

Решение № 865 от 20.12.2018 година

За промяна статута на експериментални автобусни линии и продължение на експериментална експлоатация на автобусни линии.

Решение № 864 от 20.12.2018 година

За разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси - административно производство по чл.183 и сл. от ДОПК.

Приложение

Решение № 863 от 20.12.2018 година

За участие на Столична община в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16М1ОР002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”.

Решение № 862 от 20.12.2018 година

За авансово финансиране от бюджета на Столична община за 2019 г., отчитано като временен безлихвен заем съгласно т. 24,б) от ДДС № 1 26.01.2015 г. по проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците” ("D_NOSES - Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability"), финансиран пo Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз.

Решение № 861 от 20.12.2018 година

За авансово финансиране от бюджета на Столична община за 2019 г., отчитано като временен безлихвен заем съгласно т. 24,б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране” (Stimulating citizens participation to recycle processes - Benefit As you Save - ВAS), финансиран пo Програма за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море” (2014 - 2020).

Решение № 860 от 20.12.2018 година

За приемане на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 - 2023 г.

Приложение № 1

Решение № 859 от 20.12.2018 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 7.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 6.03.2008 г.; разгласена на 7.03.2008г., (изм. и доп. с Решение № 828 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., Решение № 766 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., Решение № 3 по Протокол № 81 от 13.01.2011 г., Решение № 65 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г., Решение № 700 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., Решение № 132 по Протокол № 78 от 12.03.2015 г., доп. - Решение № 674 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г.).

Приложение № 1

Решение № 858 от 20.12.2018 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.).

Приложение

Решение № 857 от 20.12.2018 година

За приемане и одобряване за 2019 г. на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Приложение А
Приложение Б

Решение № 856 от 20.12.2018 година

За приемане на декларация в подкрепа на кандидатурата за Младежки Олимпийски игри „София 2024“.

Приложение № 1

Решение № 855 от 06.12.2018 година

За промяна на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична община в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух, приет с Решение № 21 по Протокол № 46/25.01.2018 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 854 от 06.12.2018 година

За придобиване на имоти от Столична община чрез изкупуване, собственост на граждани, попадащи по улица „Орех” от ул. „Бели брод” до ул. „Падина” по действащия регулационен план на кв. ”Суходол”, Район „Овча купел”.

Решение № 853 от 06.12.2018 година

За участие на „Столичен автотранспорт” ЕАД в обществена поръчка с предмет „Доставка на употребявани соло автобуси за градски условия”, провеждана от Община Габрово с номер на обявата в РОП 9083499 от 26.11.2018 г., с цел продажба на 10 бр. употребявани автобуси MAN SL 232.

Приложение