Решение № 592 от 26.07.2018 година

За приемане на решение за изграждане на нова сграда на детска градина ДГ № 197 „Китна градина”, находяща се в УПИ IV - за детска градина, кв. 6, по регулационния план на гр. София, м. „кв. Филиповци”, Район „Люлин”.

Решение № 591 от 26.07.2018 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост за създаване на Център за подпомагане на самотни майки „Рождество Христово” на сдружение „Каритас София”.

Решение № 590 от 26.07.2018 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 към Решение № 127 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 589 от 26.07.2018 година

За процедура по изкупуване от Столична община на част от поземлен имот с идентификатор 68134.632.3 - частна собственост, попадаща съгласно действащ ПУП в обект на транспортната инфраструктура от първостепенно значение - улица, публична общинска собственост - за обект: „изграждане на източна тангента - I етап в участъка от бул. „Владимир Вазов" до „Северна скоростна тангента”.

Решение № 588 от 26.07.2018 година

За процедура по изкупуване от Столична община на част от поземлен имот с идентификатор 68134.632.79 - частна собственост, попадаща съгласно действащ ПУП в обект IIA транспортната инфраструктура от първостепенно значение - улица, публична общинска собственост - за обект: „Изграждане на източна тангента - I етап в участъка от бул. „Владимир Вазов" до „Северна скоростна тангента”.

Решение № 587 от 26.07.2018 година

За промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Резервен” на Столична община и включването му във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.

Решение № 586 от 26.07.2018 година

За откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Екзарх Йосиф” № 29, ет. 2, с ограничително условие купувачът да е непосредствен съсед на обекта, в изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 г.. приета с Решение № 80 по Протокол № 29, т. 1 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 585 от 26.07.2018 година

За отстраняване на явни технически грешки в Решение № 376 по Протокол № 55 от 14.06.2018 г. на Столичния общински съвет, с което е утвърдено решение на комисията за избор на контрольори на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност.

Решение № 584 от 26.07.2018 година

За отстраняване на явни технически грешки в Решение № 376 по Протокол № 55 от 14.06.2018 г. на Столичния общински съвет, с което е утвърдено решение на комисията за избор на контрольори на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност.

Решение № 583 от 26.07.2018 година

За предоставяне на целева субсидия на „Диагностично-консултативен център XVI - София” ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск.

Решение № 582 от 26.07.2018 година

За удължаване на гратисния период по договор за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXIX - София” ЕООД.

Решение № 581 от 26.07.2018 година

За отстраняване на явна фактическа грешка в Решение № 337 по Протокол № 54 на СОС от 31.05.2018 г.

Решение № 580 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ за изграждане на пристройка с девет класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев”, находящо се в гр. София, кв. ”Требич” , ул. „Леденика” № 12.

Решение № 579 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ изпълнението на обект „Подмяна, на част от алейната мрежа и реконструкция на 6 бр. детски площадки за деца от градинските групи - 3 до 7 год. възраст в УПИ II, кв. 15, Детска градина № 88 „Детски рай”, в ж.к. „Дружба - II ч.”, Район „Искър”.

Решение № 578 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ за изпълнение на проект: „Пристройка към съществуваща сграда на 64 ОУ „Цар Симеон Велики” за физкултурен салон, учебни кабинети и подмяна на електро, ВиК и отоплителна инсталации в съществуващата сграда, район „Витоша” - първи етап.

Решение № 577 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ изпълнение на ремонтни дейности в училища и детски градини през 2018 г. и 2019 г.

Приложения № 1 и 2

Решение № 576 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ на мерки за подобряване на енергийната ефективност и обновяване на салона и сцената в НЧ „Елин Пелин - 1926" с. Бусманци, на територията на СО - район „Искър".

Решение № 575 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ изграждане на футболно игрище в кв. Ботунец и ремонт на сградата на читалището в с. Горни Богров - публична общинска собственост.

Решение № 574 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ изпълнение на проект „Пристройка за физкултурен салон и две класни стаи към 175 ОУ в ПИ с пл. № 248, УПИ I, кв. 37, м. „с. Мрамор” по плана на гр. София, Район „Връбница”.

Решение № 573 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ за изграждане на двуетажна пристройка - разширение за 3 групи с физкултурен салон и основен ремонт на дворната инфраструктура на ОДЗ № 12 „Лилия” (нова ДГ № 12), Район „Студентски”.