Решение № 452 от 12.07.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 451 от 12.07.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 450 от 12.07.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 449 от 12.07.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 448 от 12.07.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 447 от 12.07.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 446 от 12.07.2018 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, в размер на 2 992 499,76 (словом: два милиона деветстотин деветдесет и две хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки), обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД-02-37-48/10.05.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „BG16RFОP001-1.001-0003 „Възстановяване на Западен парк - представителна част, гр. София”, по ОПРР.

Решение № 445 от 12.07.2018 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 444 от 12.07.2018 година

За приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети с Решение № 580/28.07.2016 г. на Столичен общински съвет.

Приложение № 1

Решение № 443 от 12.07.2018 година

За дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, Район „Оборище” и Район „Лозенец” и приемане на дарение на недвижим имот - частна собственост, находящ се в гр. София, Район „Слатина” и парични средства.

Решение № 442 от 12.07.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на квартали 5 и 6, отпадане на улица от О.Т. 347 до О.Т. 337 и създаване на нови УПИ XXII-2603, 2602, XXIII-2604, 2602, XXIV-1886, 2605, XXV-1416, XXVI-1257 и XXVII-общ. от нов кв. 5, м. ”Малинова долина - Обслужващи обекти на околовръстен път”, Район „Витоша”.

Решение № 441 от 12.07.2018 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител от Столична община, изпълнител-шофьор, дирекция „Транспорт”.

Решение № 440 от 12.07.2018 година

За приключване на отчуждително-обезщетително производство, проведено при условията на ЗТСУ (отм.), чрез промяна на определено имотно обезщетение в парично, при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ (отм.), по заявление на Иванка Методиева Павлова и Силвия Методиева Младенова.

Решение № 439 от 12.07.2018 година

За утвърждаване частична промяна на структура на районна администрация „Младост” при Столична община.

Приложение № 1

Решение № 438 от 28.06.2018 година

За присъждане на „Значка на София” на Рашко Иванов.

Решение № 437 от 28.06.2018 година

За присъждане на „Значка на София” на проф. Захари Първанов Георгиев.

Решение № 436 от 28.06.2018 година

За удостояване с отличие „Почетен знак на Столична община” на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн.

Решение № 435 от 28.06.2018 година

За присъждане на „Почетен знак на Столична община” на Фолклорен танцов ансамбъл „ЖАР” при НЧ „д-р Петър Берон 1926”.

Решение № 434 от 28.06.2018 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Васил Найденов - поп певец и автор на музика.

Решение № 433 от 28.06.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на терени - публична общинска собственост, находящи се на територията на Район „Панчарево” за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) „за лотарийни игри”, съгласно одобрени от Гл. архитект на София локални схеми.