Решение № 97 от 14.01.2016 година

За допълване на списъка на недвижимото имущество, предоставено за управление на ОКИ „Музей за история на София”.

Решение № 96 от 14.01.2016 година

За предложение за отпускане на десет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 95 от 14.01.2016 година

За закриване на Дом за деца с умствена изостаналост „Дъга” - гр.София, бул. „Никола Петков” № 141.

Решение № 94 от 14.01.2016 година

За съгласуване на Анекс към Стратегически план за периода 2014- 2016 г. и Годишен план за 2016 г. на дирекция „Вътрешен одит” - Столична община.

Приложение

Решение № 93 от 14.01.2016 година

За откриване на процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти - публична общинска собственост.