Решение № 157 от 11.02.2016 година

За изменение на Решение № 376 по Протокол № 64 от 26.06.2014 г. на Столичен общински съвет за разпределение на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2013 г. на едноличните търговски дружества с общинско участие и отчисляване на дивидент за Столична община.

Решение № 156 от 11.02.2016 година

За даване на съгласие ”Топлофикация София” ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56- 611/15.06.2011 г., сключен със Столична община.

Приложение

Решение № 155 от 11.02.2016 година

За даване на разрешение на ”Водоснабдяване и канализация” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи - 2 (два) броя моторни превозни средства и универсален струг, собственост на дружеството.

Приложения № 1 и № 2

Решение № 154 от 11.02.2016 година

За приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (Приет с Решение № 1 по Протокол № 7 от 19.01.2004 г., доп. - с Решение № 433 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г., Решение № 465 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г., изм. и доп. с Решение № 568 по Протокол № 35 от 16.12.2004 г., изм. с Решение № 1 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение № 168 по Протокол № 74 от 23.03.2006 г., изм. и доп. с Решение № 514 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., доп. с Решение № 578 по Протокол № 84 от 20.07.2006 г., доп. с Решение № 615 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г., доп. с Решение № 707 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г., изм. и доп. с Решение № 826 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г., Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., Решение № 573 по Протокол № 22 от 09.10.2008 г., Решение № 353 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г., Решение № 701 по Протокол № 51 от 19.11.2009 г„ Решение № 64 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г.. Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г„ Решение № 3 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г).

Решение № 153 от 28.01.2016 година

За придобиване безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в Район „Младост”, представляващ ПИ с идентификатор 68134.4083.6095, за който е отреден УПИ Х-„за специални нужди”, кв.2Б, местност „Младост-3”, предоставен за управление на Министерство на отбраната.

Решение № 152 от 28.01.2016 година

За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В005М90Р0001- 2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Решение № 151 от 28.01.2016 година

За изменение свързано с констатирано несъответствие в Решение № 316 по Протокол № 82 от 28.05.2015 г. на Столичен общински съвет, свързано с откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на Район ”Изгрев”, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти.

Решение № 150 от 28.01.2016 година

За даване на съгласие за кандидатстване по Програма „Красива България, мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на Район „Илинден” - СО с проект „Изграждане на спортно игрище в двора на 45 ОУ „Константин Величков”, УПИI, кв.856, м ”Вълчо Иванов - север”, с административен адрес: ул. "Пловдив” № 20.

Решение № 149 от 28.01.2016 година

За избор на главен изпълнителен директор, изпълнителен директор по приватизация и изпълнителен директор по следприватизационен контрол на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции.

Решение № 148 от 28.01.2016 година

За приемане на Отчет за изпълнение на Програма Европа за 2015 г. и на Приоритетни области и финансиране по Програма Европа за 2016 г..

Приложения № 1 и № 2

Решение № 147 от 28.01.2016 година

За решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения - 2016 г.

Приложения № 1 и № 2

 

Решение № 146 от 28.01.2016 година

За промяна в състава и броя на членовете на УС на фондация „София - Европейска столица на спорта”.

Решение № 145 от 28.01.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация на Околовръстен път заедно с локалните платна и изменение регулацията на прилежащите квартали.

Решение № 144 от 28.01.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация на улица ”Вардар” от бул. ”Възкресение” до бул. ”Ал.Стамболийски”, изменение на плана за регулация на контактните територии на ж.к. ”Красна поляна” и м.”ж.к. Разсадника-Коньовица” и изменение на плана за регулация и изменение на плана за застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на кв.109 и кв.131 (нови квартали 131, 131а, 131б, 131в), ж.к. ”Красна поляна”, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура, Район ”Красна поляна”, Столична община.

Решение № 143 от 28.01.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ XVI-443, УПИ ХХ-1266-„за жилищно строителство”, нова задънена улица по о.т.369а - о.т.369б от кв.30, м. „Кръстова вада”, Район „Триадица”.

Решение № 142 от 28.01.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 141 от 28.01.2016 година

За допускане допълнително на паралелки от IX-ти клас под минималния брой ученици за учебната 2015/2016 година в общински училища на територията на Столична община.

Решение № 140 от 28.01.2016 година

За обявяване на сесия през месец февруари 2016 г. в изпълнение на Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта /2016 г. - 2020 г./ на Столична община.

Решение № 139 от 28.01.2016 година

За приемане на годишни отчети за изпълнение на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на СО и Програма за реиновиране на спортна инфраструктура за 2015 г.

Приложения № 1 и № 2

Решение № 138 от 28.01.2016 година

За приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020 и План за действие за нейното изпълнение за 2016 г.

Приложения № 1 и № 2