Решение № 277 от 14.04.2016 година

За процедури за изваждане от капитала на „Столичен електротранспорт” ЕАД и „Пазари Изток” ЕАД на недвижими имоти, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Решение № 276 от 14.04.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейности” за разплащане на разходи по Проект „Медико-Психологически Център за деца и юноши”; по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 5 „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, хив/спин и др.)”, в рамките на норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве”, номер на договора РД-13-185/ 04.12.2015 година.

Решение № 275 от 14.04.2016 година

За даване на съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество за пет годишен период между Фондация Де Пасарел, Холандия и Столична община и на Споразумение за сътрудничество за 2016 г. в изпълнение на Меморандума, за реализиране на „Годишна програма за 2016 г. за обмяна на опит и обучения за повишаване на квалификацията, практическите умения и мотивацията на работещите в социалните услуги за хора с увреждания в Столична община”.

Приложение № 1
Приложение № 2 

Решение № 274 от 14.04.2016 година

За именуване на парково пространство на територията на Район „Средец”, Столична община на името на Хулио Паленсия.

Решение № 273 от 14.04.2016 година

За изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Столичен общински съвет.

Решение № 272 от 14.04.2016 година

За програма за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община 2016-2018 година.

Приложение № 1

 

Решение № 271 от 14.04.2016 година

За приемане на инвестиционен план на „Център за градска мобилност” ЕАД за 2016 година.

Приложение № 1

Решение № 270 от 14.04.2016 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

Приложения № 1 и № 2
Приложения № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7

Решение № 269 от 14.04.2016 година

За приемане на икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2016 година и Механизъм за разпределение на средствата за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Приложения № 1 и № 2

Решение № 268 от 14.04.2016 година

За приемане на декларация от Столичния общински съвет за достъпност на хората в неравностойно положение.

Приложение

Решение № 267 от 31.03.2016 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Иван Тодоров Иванов.

Решение № 266 от 31.03.2016 година

За обявяване на 179 ОУ „Васил Левски”, с. Доброславци, Район „Нови Искър” за средищно училище, обучаващо ученици от населени места без училище.

Решение № 265 от 31.03.2016 година

За прекратяване на съсобственост и уреждане на взаимоотношенията между Столична община и Катина Крумова Ценева, относно застроена част от недвижим имот, извън обема на учреденото право на строеж, построен върху общински урегулиран поземлен имот, чрез заплащане на стойността на правото на собственост, от която е приспадната стойността на инвестицията.

Решение № 264 от 31.03.2016 година

За определяне характера и категоризацията на спортен терен, съгласно Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столична община.

Решение № 263 от 31.03.2016 година

За обявяване на 72 ОУ „Христо Ботев”, кв. „Суходол”, намиращо се на територията на Столична община - Район „Овча купел” за средищно училище, обучаващо ученици от с.Мало Бучино, в което няма училище.

Решение № 262 от 31.03.2016 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение Народно читалище ”Джон Атанасов 1999” за срок от 10 години върху недвижим имот - частна общинска собственост (АОС № 2087/05.01.2015 година на Столична община).

Решение № 261 от 31.03.2016 година

За даване на съгласие ”Първа МБАЛ-София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи-иновативна апаратура.

Решение № 260 от 31.03.2016 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център V-София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение № 1

Решение № 259 от 31.03.2016 година

За даване на съгласие ”Диагностично-консултативен център XXIV- София” ЕООД да разходва собствени средства за доставка и монтаж на нова дограма.

Решение № 258 от 31.03.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на две детски площадки в кв. „Банишора”, Район „Сердика”.