Решение № 317 от 28.04.2016 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 14.05.2016 г. редовно Общо събрание на акционерите.

Решение № 316 от 28.04.2016 година

За изменение на Решение № 77 по Протокол №76 от 12.02.2015г. на Столичен общински съвет за намаляване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение - I част
Приложение - II част
Приложение - III част
Приложение - IV част

Решение № 315 от 28.04.2016 година

За участие на Столична община в проектно предложение по Програма „Европа на гражданите” 2014 – 2020 г.

Решение № 314 от 28.04.2016 година

За предоставяне на безвъзмездно право на ползване на един брой микробус марка „Фолксваген Транспортер”, 5+1 места, двигател №CS089082, шаси №WV2ZZZ24ZEN133159, регистрационен номер СА 9859 АР за срок от три години на Сдружение „Деца и юноши” – София, ж.к. „Надежда 2”, ул. „Свободна” № 30.

Решение № 313 от 28.04.2016 година

За приемане на Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2015 г.

Приложения № 1 и № 2
Приложения № 3 и № 4
Приложения № 5
Приложения № 5.1, № 6 и № 7
Приложения № 8

Решение № 312 от 28.04.2016 година

3a приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2016 г.

Приложение № 1

Решение № 311 от 14.04.2016 година

За даване на съгласие „Софийски имоти” ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на система за видеонаблюдение на парк „Възраждане”.

Решение № 310 от 14.04.2016 година

За промяна на фирмата (наименованието) на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа - Света София” ЕООД.

Приложение № 1

Решение № 309 от 14.04.2016 година

За приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016 година.

Приложение № 1

Решение № 308 от 14.04.2016 година

За участие на Столична община в проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество ,,Балкани - Средиземно море” 2014 - 2020.

Решение № 307 от 14.04.2016 година

За присъждане на ”Почетен знак на Столична община” на струнен квартет „Димов”.

Решение № 306 от 14.04.2016 година

За преименуване на улица на територията на СО - Район „Овча купел”, между кв.80 и кв.83 по плана на м.”в.з. Горна баня”.

Решение № 305 от 14.04.2016 година

За прогласяване на погасено по давност право на строеж върху имот, общинска собственост, находящ се в град София, Район „Овча купел”, нанесен в КККР като ПИ с идентификатор 68134.4337.2025, представляващ УПИ XIV-1058, кв.13 по плана на местност „Овча купел”.

Решение № 304 от 14.04.2016 година

За съфинансиране на проектно предложение: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура за сградата на 90 СОУ „Генерал Хосе Де Сан Мартин”, одобрено от Националния Доверителен ЕкоФонд.

Решение № 303 от 14.04.2016 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Просвета - 1925” върху общински имот.

Решение № 302 от 14.04.2016 година

За учредяване допълнително на 16,75 кв.м. възмездно право на строеж към обект - физкултурен салон, сектор „С”, на строящ се учебен комплекс върху имот - общинска собственост, находящ се в гр.София, Район „Студентски”, представляващ УПИ VI-за училище, кв.43в, м. „Младост 1”.

Решение № 301 от 14.04.2016 година

За разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Съпричастност за независим живот”, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Решение № 300 от 14.04.2016 година

За провеждане на процедура по придобиване от Столична община на части от имоти, собственост на граждани или юридически лица, чрез принудително отчуждаване, попадащи в улична регулация, във връзка с изграждане на обект „Северна скоростна тангента”, доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента” - бул. „Рожен”, Район „Надежда” и отмяна на част от Решение № 89 по Протокол № 5 от 17.12.2015 г., изменено с Решение № 176 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 299 от 14.04.2016 година

За предоставяне безвъзмездно за управление от Национална агенция за приходите на част от общински недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ административна двуетажна сграда, находяща се в Район ”Красна поляна”, бул. „Възкресение” № 1А, първи етаж: 9 стаи с №№ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 и помещение за каса; втори етаж: 2 (две) стаи (архив), 7 стаи с №№ 6, 7, 8, 9, 10а, 10б и 12, с идентификатор 68134.1107.317.1 (стар 68134.1107.63.5) за нуждите на офис „Красна поляна” към ТД на НАП София.

Решение № 298 от 14.04.2016 година

За учредяване право на пристрояване и застрояване над пешеходен проход до съществуващата административно - тьрговска сграда, находяща се в УПИ V-1441, кв.53, м. „Изток-Изток”, по плана на гр.София.