Решение № 837 от 22.12.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонтни дейности и закупуване на техника за дейността на театър „Възраждане”.

Решение № 836 от 22.12.2016 година

За допълнително финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонта на Неонаталогично отделение в „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Св. София” ЕАД.

Решение № 835 от 22.12.2016 година

За изменение в Приложение № 1 към Решение № 397 по Протокол № 16 от 09.06.2016 г. на Столичния общински съвет за финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради на учебни и детски заведения през 2016 година.

Решение № 834 от 22.12.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реализацията на инвестиционен проект „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов”, бул. „Княз Ал.Дондуков” № 60, Район „Оборище”.

Решение № 833 от 22.12.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на паркова среда в това число закупуване и засаждане на дървета на територията на Район „Кремиковци”. 

Решение № 832 от 22.12.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт, рехабилитация и монтиране на ново оборудване на спортна площадка и прилежаща към нея площ в двора на 152 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с.Мърчаево, Район „Витоша”.

Решение № 831 от 22.12.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд неотложни ремонти във „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.

Решение № 830 от 22.12.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на абонатна станция за нуждите на „Диагностично-консултативен център XXVIII-София” ЕООД.

Решение № 829 от 22.12.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на нова абонатна станция за нуждите на „Диагностично-консултативен център XIV-София” ЕООД.

Решение № 828 от 22.12.2016 година

За проведен конкурс за избор на изпълнителни директори на общински лечебни заведения за болнична помощ - еднолични акционерни дружества по Решение No 565 от 28.07.2016 г. на Столичен общински съвет и обявяване на нов конкурс за избор на изпълнителен директор на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София” ЕАД.

Приложение №1

Решение № 827 от 22.12.2016 година

За даване на разрешение за сключване на договор за проектно финансиране между „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД и „Фонд за устойчиво градско развитие на София”, чрез предоставяне на заем.

Приложение I част
Приложение II част

Решение № 826  от 22.12.2016 година

За приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и допълнение на Решение No 90 по Протокол No 5 от 17.12.2015 година.

Решение № 825 от 22.12.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на УПИ ХХI-„за почивна станция” за създаване на нови УПИ ХХI-778„за почивна станция", УПИ ХХХIV-778„за почивна станция" и УПИ ХХХV-778„за почивна станция"; откриване на задънена улица от о.т.67а- о.т.67б до о.т.67в; изменение границите на контактни УПИ ХХ-„за почивна станция", УПИ ХХII-3154, УПИ XXXIII-3153, УПИ XXVI-2089 и УПИ XXV-2089, кв.8, м.„Зона за отдих-Панчарево", район „Панчарево".

Решение № 824 от 22.12.2016 година 

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПР и ПЗ) за създаване на задънена улица от о.т.343а до о.т.343и; създаване на УПИ - за озеленяване и техническа инфраструктура от кв.5; създаване на УПИ XVII - за озеленяване и тп, XVIII-2665, 2702 и XIX-2662, 2663 от кв.5а (нов), местност „Малинова долина - Обслужващи обекти на Околовръстен път”, Район „Витоша”.

Решение № 823 от 22.12.2016 година 

За даване на съгласие ”Пазари Запад” ЕАД да продаде чрез търг с явно наддаване, дълготраен материален актив - 1 (един) брой употребяван лек автомобил.

Приложение

Решение № 822 от 22.12.2016 година

За даване на съгласие ”Пазари Запад” ЕАД да закупи дълготраен материален актив - 1 (един) брой лек автомобил със собствени средства.

Решение № 821 от 22.12.2016 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в т.1 и т.2 от диспозитива на Решение No 735 по Протокол No 24/24.11.2016 г. на СОС за промяна на наименованията на Столичен център за работа с деца в Център за подкрепа за личностно развитие - Център за изкуства, култура и образование ”София” и Столична ученическа спортна школа в Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа „София”.

Решение № 820 от 22.12.2016 година

За участие на Столична община в проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище” (IMPACT on ESL), финансиран пo Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.

Решение № 819 от 22.12.2016 година 

За участие на Столична община в проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище” (IMPACT on ESL), финансиран пo Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.

Решение № 818 от 22.12.2016 година

За откриване на нова социална услуга в общността - Център за работа с деца на улицата „Посока” като държавно делегирана дейност при провеждане на конкурс за избор на доставчик, който притежава управленски капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.