Решение № 497 от 14.07.2016 година

За отдаване по наем на част от имот - частна общинска собственост, представляващ част от зала, находяща се в гр.София, Район „Искър”, ж.к. „Дружба 1”, до бл.26, АОС 790/07.11.2001 г. за срок от 10 (десет) години.

Решение № 496 от 14.07.2016 година

За безвъзмездно предоставяне на помещения в самостоятелна сграда към бивше ОДЗ № 29, частна общинска собственост, ж.к. ”Младост - 1”, до блок 47, представляващ нежилищни помещения с обща застроена площ от 159,64 кв.м. на сдружение „Асоциация „И нас ни има за гарантиране на равен шанс за деца и младежи с физически и ментални увреждания”.

Решение № 495 от 14.07.2016 година

За придобиване от Столична община на части от имоти, собственост на граждани или юридически лица, попадащи по действащ подробен устройствен план в обект „Лот 70 „Северна скоростна тангента”, доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента” - бул. „Рожен”, Район „Надежда”.

Решение № 494 от 14.07.2016 година

За предоставяне на безвъзмездно право на ползване от Сдружение „Международна Славянска Община - ПЕРУН-2000” на имот частна общинска собственост на територията на СО - Район „Надежда”, находящ се на адрес: гр.София, Район „Надежда”, кв.Требич, ъгъла на ул. „Латин Колев” и ул. „Михаил Маринов”.

Решение № 493 от 14.07.2016 година

За даване съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество между 135-то СОУ „Ян Амос Коменски” - кандидат по проект „Заедно ще успеем II” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001- 3.002 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” и партньори Сдружение „Л.И.Д.Е.Р - ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ”, Район „Красна поляна” при Столична община и Столична община.

Приложение

Решение № 492 от 14.07.2016 година

За отдаване под наем след провеждане на публично оповестен конкурс за срок от 10 (десет) години на общински нежилищни имоти - публична общинска собственост, представляващи терени-в улица (тротоар) за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на преместваеми обекти по одобрени проекти в съответствие със схемите, одобрени от Главния архитект на София на територията на Район „Красна поляна”, група павилиони с № 11 , находящ се в улица (тротоар) пред кв.58, м.”Разсадника - Бежанци”,бул. ”Александър Стамболийски” и ул.”Вардар” североизточен ъгъл, при условията на чл.56, ал.1 от ЗУТ.

Решение № 491 от 14.07.2016 година

За доброволно прилагане на действащ регулационен план на УПИ IX-1624 - За КОО, кв.116а, м. ”Витоша ВЕЦ Симеоново”, чрез продажба от страна на Столична община на реална част от поземлен имот без планоснимачен номер и придобиване от Столична община на реална част от поземлен имот № 1624.

Решение № 490 от 14.07.2016 година

За отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот - общинска собственост, представляващ част от сграда, находяща се на ул. „Никола Габровски” № 20, ет.4, стоматологични кабинети с условни № № от 1 до 11 за здравни дейности - амбулаторна дентална помощ.

Решение № 489 от 14.07.2016 година

За отдаване под наем без търг или конкурс на свободен нежилищен общински имот, находящ се в Район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Хемус” № 59, на партерния етаж на бл. № 36, на юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност-Сдружение „Джани Родари”, peг. ф.д. № 300/2009г. по описа на СГС.

Решение № 488 от 14.07.2016 година 

За одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по проект „Уча и ще сполуча” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.002 „Образователна интеграция на ученици от етнически малцинства”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. 

Приложение

Решение № 487 14.07.2016 година

За одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по проект „Различни заедно” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Приложение

Решение № 486 от 14.07.2016 година

За промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” на СО и включването му във фонд „Резервен”

Решение № 485 от т 14.07.2016 година

За одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество между кандидата и партньорите по проект ”Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.002 ”Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж”.

Приложение

Решение № 484 от 14.07.2016 година

За даване на съгласие за подписване на Споразумение за сътрудничество между Фондация „ФОНД за превенция на престъпността – ИГА” - кандидат по проект „Училище за амбиции-2” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, схема за безвъзмездна помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи и получили международна закрила" и партньори 67 ОУ „Васил Друмев”, Район „Възраждане” при Столична община и Столична община. 

Приложение

Решение № 483 от 14.07.2016 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на УПИ III „За младежки дом”, кв.535, м. „Центъра-зона А-Север”, ул. „Кракра” 2а, на Общински културен институт „Дом на културата „Средец”, за служебно ползване от ОКИ „Дом на културата „Средец” и от Столичния дом за радостни обреди, и за нуждите на лицата - наематели на помещения в сградата построена в имота, за времето на престоя им в сградата.

Решение № 482 от 14.07.2016 година

За предоставяне на помещение - публична общинска собственост, находящо се на ул. ”Васил Друмев” № 34, безвъзмездно за управление на 05 РУ-СДВР за срок от 3 (три) години, за приемна на полицейските и младши полицейските инспектори. 

Решение № 481 от 14.07.2016 година

За предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Деца с онкохематологични заболявания” на нежилищни помещения - частна общинска собственост, представляващи шест кабинета на бул. ”Ген. Данаил Николаев” № 26, първи етаж. за срок от 6 години.

Решение № 480 от 14.07.2016 година

За утвърждаване на конкурсни документации за провеждане на конкурси от „Софийски имоти” ЕАД за отдаване под наем на имоти, включени в капитала на дружеството.

Приложения А, Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6, Б-7

Решение № 479 от 14.07.2016 година

За даване на съгласие от Столичен общински съвет за разпоредителни действия, чрез продажба на собствени поземлени имоти и продажба на собствения дял в съсобствени с трети лица имоти чрез търгове с явно наддаване от „Софийски имоти” ЕАД на имоти, включени в капитала на дружеството и утвърждаване на тръжна документация.

Приложения А, Б и В

Решение № 478 от 14.07.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.