Решение № 537 от 28.07.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 536 от 28.07.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 535 от 28.07.2016 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в т.2 от Решение № 364 по Протокол № 16/09.06.2016 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 534 от 28.07.2016 година

За кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Насърчаване включването в трудови дейности и трудова заетост на хора с увреждания” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество” и/или по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”, по ОПРЧР.

Решение № 533 от 28.07.2016 година

За кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Транснационални партньорства”, по ОПРЧР.

Решение № 532 от 28.07.2016 година

За съгласие за кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Професионален център за обучение и подкрепа на работещите в социалните услуги в Столична община” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи” и/или по процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”, по ОПРЧР.

Решение № 531 от 28.07.2016 година

За приемане на Плановете за действие на районите на територията на Столична община за изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите (2012-2020 г.) в периода 2015- 2017 г. и до 2020 г., в съответствие с Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.).

Приложения №1 - № 20

Решение № 530 от 28.07.2016 година

За изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община (Решение № 381 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г. на Столичен общински съвет).

Решение № 529 от 28.07.2016 година

За приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. 

Приложение

Решение № 528 от 28.07.2016 година

За приемане на частична промяна в структурата и общата численост на Столична общинска администрация и организационно - щатната структура на районните администрации „Кремиковци” и „Оборище”.

Приложения 1, 2, 3 и 4

Решение № 527 от 14.07.2016 година

За одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ИПР) на кв. 2 от м. ж.к. „Славия”, УПИ IХ-„за конна база" и УПИ ХII-1375-„за КОО, склад и озеленяване" за създаване на нови УПИ IХ-„за конна база" и УПИ ХII-„за автостопанство, трасе и депо на Метрополитена", изменение на улица между о.т.12 до о.т.13, район „Красно село".

Решение № 526 от 14.07.2016 година

За участие на СО - Район „Люлин” като партньор по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Министерство на образованието и науката.

Приложение

Решение № 525 от 14.07.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост на територията на СО - Район ”Сердика”.

Решение № 524 от 14.07.2016 година

За избор на членове на съвета на директорите на „Пазари Изток” ЕАД, „Пазари Запад” ЕАД, „Пазари Север” ЕАД, „Пазари Юг” ЕАД и „Пазари Възраждане” ЕАД.

Решение № 523 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд подмяна на климатичната инсталация на Малък градски театър „Зад канала”.

Решение № 522 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд подмяната на абонатна станция в сградата на пл.„Славейков” № 4.

Решение № 521 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт на два броя детски площадки за игра (за две възрастови групи), разположени в двора на ЦДГ 182 „Пчелица”, с.Пасарел, Район „Панчарево”.

Решение № 520 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основен ремонт и конструктивно укрепване на сградата на Читалище „Черноризец Храбър”, в УПИ I, кв.39а, м. Младост 1 (Мусагеница), Район ”Студентски”.

Решение № 519 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд подмяна на отоплителната инсталация (без корпус В) в сградата на 25 ОУ „Д-р Петър Берон”, Район „Красно село”.

Решение № 518 от 14.07.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършване на основен ремонт на покрива на „Старата административна сграда” в Централни Софийски гробища и подмяната на офис - сградата в Гробищен парк „Горна баня” с два броя контейнери.