Решение № 597 от 28.07.2016 година

За обявяване от публична в частна общинска собственост на имот с площ 17 кв.м. и имот с площ 10 кв.м., находящи в гр.София, Район „Витоша”, местност в.з. „Симеоново-Север”, кв.63, поради отпадане на предназначението им по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Решение № 596 от 28.07.2016 година

За процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на подробен устройствен план за промяна на границите на УПИ III „За районен подцентър”, кв.9, ж.к.”Дружба 2”.

Решение № 595 от 28.07.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ корпус „Г” - етаж II-ри на 163-то ОУ „Черноризец Храбър”, гр.София, Район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, ул. „Обиколна”, № 36, АОС № 1778/15.01.2016 година.

Решение № 594 от 28.07.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект - публична общинска собственост, находящ се в гр.София, Район „Искър”, ж.к. „Дружба 1”, ул. „Тирана” № 12, приземен етаж на сградата на 4-то ОУ „Проф. Джон Атанасов”, АОС № 1779/18.01.2016 година.

Решение № 593 от 28.07.2016 година

За процедура за прекратяване на съсобственост между Столична община и трети лица на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез изкупуване на реална част от общински поземлен имот № 1845, кв.24, м. ”Кръстова вада”, Район ”Триадица”, с площ от 247,00 кв.м., представляващ част от урегулиран поземлен имот I-1845, 1853, 2200, кв.24, м. ”Кръстова вада”, целият с площ от 512,00 кв.м., АОС № 1653/20.02.2014 година, вписан в Агенцията по вписванията.

Решение № 592 от 28.07.2016 година

За изменение на Решение № 234 по Протокол № 10 от 17.03.2016 г. на Столичния общински съвет, касаещо придобиване право на собственост върху реална част с площ от 832 кв.м. от поземлен имот ПИ № 1109, местност ”Манастирски ливади-изток”, Район „Триадица”, частна собственост, попадаща по действащия подробен устройствен план, в улица о.т.24 - о.т.263а - о.т.263, обслужваща квартали 2 и 22.

Решение № 591 от 28.07.2016 година

За придобиване право на собственост от Столична община върху ПИ 1638 - частна собственост, чрез покупка, който имот попада в улица по О.Т.501- О.Т.502 (ул. „Христаки Павлович”), кв.12Г, м. „Суха река-запад”, бул.„Ботевградско шосе-рамка”, Район ”Подуяне”, гр.София.

Решение № 590 от 28.07.2016 година

За изкупуване от Столична община на поземлен имот, обозначен в одобрената кадастрална карта като ПИ с идентификатор 68134.514.64, с площ от 4487.00 кв.м. и поземлен имот, обозначен в одобрената кадастрална карта като ПИ с идентификатор 68134.514.63, с площ от 95.00 кв.м., в които по Подробен устройствен план е предвидено реализиране на обект: „Пробив на бул.”Данаил Николаев” и прилежащи квартали”.

Решение № 589 от 28.07.2016 година

За отмяна на Решение № 729 по Протокол № 71, точка 14 от 06.11.2014 г. на Столичен общински съвет за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на религиозна институция с наименование „ЕВРЕЙСКИ ЦЕНТЪР ХАБАД-ЛЮБАВИЧ” на нежилищни помещения-частна общинска собственост, находящи се на ул.”Драговица” № 15 и за предоставянето им безвъзмездно за управление на 129-то ОУ „Антим I”.

Решение № 588 от 28.07.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост на територията на СО - Район ”Възраждане”.

Решение № 587 от 28.07.2016 година

За изкупуване на поземлен имот, предвиден по действащ ПУП за мероприятие публична общинска собственост, собственост на наследници на АД „Братя Витанови”.

Решение № 586 от 28.07.2016 година

За създаване на временна комисия за проверка и контрол над разходването на средства от общинските дружества.

Решение № 585 от 28.07.2016 година

За закриване на „ЦГМ” ЕАД и създаване на общинско предприятие за стопанисване и управление на зоните за платено паркиране.

Решение № 584 от 28.07.2016 година

За наименуване на безименна улица в Район „Лозенец” с името „Проф. Михаил Андреев”.

Решение № 583 от 28.07.2016 година

За наименуване на безименна улица в Район „Изгрев” с името „Мара Рачова”.

Решение № 582 от 28.07.2016 година

За програма на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ) на жените от персонала на комплексите за детско хранене, самостоятелните детски ясли, здравните кабинети в училищата, общинските културни институти, заведенията за социални услуги, както и на непедагогическия персонал от училищата и детските градини на територията на Столична община.

Приложение №1

Решение № 581 от 28.07.2016 година

За отпускане на безвъзмездна парична помощ.

Решение № 580 от 28.07.2016 година

За приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура” и в Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Програмата за 2017 година.

Приложения №1 и №2

Решение № 579 от 28.07.2016 година

За придобиване чрез принудително отчуждаване собствеността върху имот УПИ VI-528, отреден „за гробищен парк”, кв.1, м. „Централни гробища”, Район „Сердика” от „СИБАНК” ЕАД.

Решение № 578 от 28.07.2016 година

За подписване на извънсъдебна спогодба и договор за обществен превоз на пътници с „МТК Гроуп” ООД, с ЕИК 121538055, със седалище в гр.София, Район „Триадица” и адрес на управление - бул. ”България” № 109, ет.17, представлявано от Росен Илиев, за автобусните линии от проведения конкурс за пакет № 1.

Приложение №1, №2, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж