Решение № 757 от 24.11.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община на Район „Красно село”, във връзка с изпълнението на Проект „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M90P001-2.002.

Решение № 756 от 24.11.2016 година

За приемане на „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2017 г.”.

Приложение

Решение № 755 от 24.11.2016 година

3a приемане на Становище по Проект на Бизнес план на „Софийска вода” АД за периода 2017 – 2021 г., представен в Столичен общински съвет с писмо вх. № СОА16-ТД26-3913/10/30.06.2016 година и допълнен с информация с писмо вх. № СОА16-ТД26-3913/14/07.09.2016 година.

Приложение № 1

Решение № 754 от 24.11.2016 година

За обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.

Приложение № 1

Решение № 753 от 24.11.2016 година

За промяна на Устава на „Пазари Запад” ЕАД, свързана с изменение на адреса на управление на дружеството.

Приложение № 1

Решение № 752 от 24.11.2016 година

За обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите/управители на общински търговски дружества.

Решение № 751 от 24.11.2016 година

За изменение на Годишния общински план за работа по приватизация и инвестиции за 2016 година.

Решение № 750 от 24.11.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.

Решение № 749 от 24.11.2016 година

За продължаване срока на договора за възлагане на управлението на „Диагностично- консултативен център V-София” ЕООД.

Решение № 748 от 24.11.2016 година

За даване на съгласие Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой дигитална преносима ултразвукова система.

Решение № 747 от 24.11.2016 година

За даване на съгласие „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.

Решение № 746 от 24.11.2016 година

За откриване процедура по акредитация на Клиника по педиатрия към „Втора МБАЛ-София” ЕАД като база за обучение на лекари - специализанти по медицинска специалност „Педиатрия”.

Решение № 745 от 24.11.2016 година

За отмяна на Решение № 260/21.04.2005 г. на Столичния общински съвет относно отстъпване безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот.

Решение № 744 от 24.11.2016 година

За одобряване на проект за: Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II-1231, III-1629 и улица от о.т.438а до о.т.438б с уличен паркинг за създаване на нови УПИ II-2942, III-2943 и XV-2171 и прокарване на задънена улица от о.т.438в до о.т.438г, кв. 148, м. „в.з.Драгалевци-Стадиона", район "Витоша", Столична община.

Решение № 743 от 24.11.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ II-4526,5002,5004-„за КОО и ТП" и УПИ III- 4526, 5003, 5013-„за КОО", кв. 272, м. „Студентски град",, район „Студентски", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град" в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б- о.т.73ж-о.т.658- о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515- о.т.512-о.т.507- о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а- о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 742 от 24.11.2016 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за: План за регулация на ж.к. „Люлин - 2 мр" в граници: бул. „Царица Йоана", бул. „Добринова скала", ул. „Проф. Александър Станишев" и бул. „Панчо Владигеров", Район „Люлин" в частта му относно УПИ I-483,559-за обществено обслужване и IV-322-за обществено обслужване от кв. 23, които са изключени от обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 413 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.

Решение № 741 от 24.11.2016 година

За даване съгласие за безвъзмездно учредяване в полза на държавата - Агенция „Пътна инфраструктура", „Булгартрансгаз" ЕАД и „Топлофикация София" ЕАД на право на прокарване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти частна общинска собственост.

Решение № 740 от 24.11.2016 година

За даване на съгласие Столична община да придобие от държавата, след изваждане от капитала на „Национална специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация" ЕАД, ЕИК 121461642, безвъзмездно, правото на собственост върху недвижими имоти - частна държавна собственост, находящи се в гр. София, район „Овча купел".

Решение № 739 от 24.11.2016 година

За участие на структури на Столична община като партньори в проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, процедури ВС05М20Р001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност" и BG05M20P001-1.001 - „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения".

Решение № 738 от 24.11.2016 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 343 от 19.05.2016 г. на СОС.