Решение № 857 от 22.12.2016 година

За изменение на Решение № 754 по Протокол № 24/24.11.16 година на Столичен общински съвет.

Решение № 856 от 22.12.2016 година

За компенсирани промени между обекти финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи.

Решение № 855 от 22.12.2016 година

За определяне на регистриран одитор за извършване одиторски контрол и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Център за градска мобилност” ЕАД.

Решение № 854 от 22.12.2016 година

За даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичен общински съвет.

Решение № 853 от 22.12.2016 година

За създаване на Комитет за наблюдение на изграждането и внедряването на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община от „Център за градска мобилност” ЕАД.

Решение № 852 от 22.12.2016 година

За учредяване на Министерство на здравеопазването безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години, върху двуетажна сграда с идентификатор: 02659.2193.1009.3 с площ 73 кв.м., съгласно скица № 15- 585342/28.11.2016 г на СГКК, разположена в ПИ с идентификатор: 02659. 2193.1009, находяща се в гр. Банкя, ул. „Майор Коста Паница” № 10, частна общинска собственост на основание АОС № 1502/17.11.2016 г., вписан в СВ № 190, том СLХХХV, д.№ 56696, им. парт. № 117097/ 08.12.2016 година.

Решение № 851 от 22.12.2016 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Агенция за Социално подпомагане - „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" с издател Столична община - район „Банкя", обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ /референтен № за заявлението BG05FMOP001-3.002-0202/ по Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016" и за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на дейности по Договор за безвъзмездна финансова помощ /референтен № за заявлението BG05FMOP001-3.002-0202/ по Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016".

Приложение

Решение № 850 от 22.12.2016 година

За одобряване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-за З.Е.П.Е. за създаване на нови УПИ I-9420 за производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения, УПИ III-9420 за производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения от кв.4; нов УПИ I- за парк за ежедневен отдих от кв.4а (нов); създаване на алея между кв.4 и кв.4а (нов); промяна в уличнорегулационните линии на улица „Георги Белов”, улица „Самоковско шосе”, улица „Стадион”, м. НПЗ „Изток - Подзона „Горубляне”, Район „Младост”.

Решение № 849 от 22.12.2016 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Министерството на здравеопазването, върху недвижим имот, находящ се в гр.София, Район „Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” № 121, гр. Нови Искър, Район „Нови Искър”.

Решение № 848 от 22.12.2016 година

За отпускане на безвъзмездна парична помощ на наследниците на служител на Столична община - Юлиан Иванов Диков.

Решение № 847 от 22.12.2016 година

За кандидатстване на Столична община (СО) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001- 3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР).

Решение № 846 от 22.12.2016 година

За промяна в характера на имот от публична в частна общинска собственост, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за общинската собственост и Процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.77 от Наредбата за общинската собственост.

Решение № 845 от 22.12.2016 година

За кандидатстване пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектни предложения за подобряване на енергийната ефективност на:
- 142 ОУ „Веселин Ханчев”, ул. ”Пчела” № 21, гр. София
- 34 ОУ „Стою Шишков”, ул.”Родопски извор” № 41, гр.София.

Решение № 844 от 22.12.2016 година

За приемане на Отчет за изпълнение на Програма Европа на Столична община за 2016 г. и на Приоритетни области и финансиране по Програма Европа на СО за 2017 година. 

Приложения № 1 - № 2

Решение № 843 от 22.12.2016 година

За обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд.

Приложение № 1

Решение № 842 от 22.12.2016 година

За извършване на оценка по реда на чл.72 от Търговския закон на имоти, включени в капитала на „Метрополитен” ЕАД, с цел намаляване на капитала на дружеството.

Решение № 841 от 22.12.2016 година

За даване на съгласие „Пазари Възраждане” ЕАД да сключи извънсъдебна спогодба.

Приложение № 1

Решение № 840 от 22.12.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реализация на инвестиционен проект за озеленяване на квартали в Район ”Изгрев”, местност „Изток-Изток” и възстановяване на детска площадка, находяща в ж.к.”Изток”, ул. „Самоков” до бл.6.

Решение № 839 от 22.12.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд строително-ремонтни работи на шест детски площадки на територията на Район „Триадица”.

Решение № 838 от 22.12.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реконструкция и изграждане на детски площадки на територията на Район „Красна поляна”.