Решение № 661 от 21.11.2013 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 32, с. Герман, Район ”Панчарево” - в частта му за УПИ IX - за обществено хранене и УПИ XXI-736.


Решение № 662 от 21.11.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на терен с площ 21 кв.м. - публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, ул. ”Самоковско шосе”, м. „Кокалянско ханче”, представляващ позиция 2 от локална схема - 2, кв. 25 за поставяне на преместваем обект (павилион) по индивидуален архитектурен проект за продажба на дребни пакетирани стоки и напитки.


Решение № 663 от 21.11.2013 година

За увеличаване на капитала на „Пазари Север” ЕАД, чрез непарична вноска.


Решение № 664 от 21.11.2013 година

За даване на съгласие изпълнителния директор на „Първа МБАЛ - София” ЕАД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД (ФУРГС) за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура.


Решение № 665 от 21.11.2013 година

За избор на управител на „Чистота Искър” ЕООД и членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД.


Решение № 666 от 21.11.2013 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София Крематориум” АД за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 02.12.2013 г. редовно Общо събрание на акционерите.


Решение № 667 от 05.12.2013 година

За бракуване на публични активи на Столична община във връзка с писмо вх. № 2600-5521/31.07.2013 г. от „Софийска вода” АД с мотивиран доклад и списък на активи.

Приложение № 1


Решение № 668 от 05.12.2013 година

За съгласуване на Стратегически план за дейността на дирекция ”Вътрешен одит” - Столична община за периода 2014 - 2016 г. и Годишен план за дейността на дирекция ”Вътрешен одит” за 2014 г.

Приложение
Приложение А
Приложение В


Решение № 669 от 05.12.2013 година

За промени в поименния състав на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет.


Решение № 670 от 05.12.2013 година

За изменение и допълнение на Решение № 385 от 18.07.2013 г. на Столичен общински съвет за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.1-11/2011/009 от 31.01.2012 година за проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД - гр. София”, одобрен за финансиране по Оперативна програма ,,Регионално развитие” 2007 - 2013 година.

Приложение


Решение № 671 от 05.12.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 672 от 05.12.2013 година

За предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за обезщетяване на собственици по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 


Решение № 673 от 05.12.2013 година

За предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за обезщетяване на собственици по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).


Решение № 674 от 05.12.2013 година

За осигуряване на допълнителна численост в дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” за разкриване на нови групи.


Решение № 675 от 05.12.2013 година

За проект за ПУП - План за регулация и застрояване на м. „с. Доброславци”, Район „Нови Искър”, кв. 46, УПИ XI-47 - за жс и УПИ XIII-47 - за жс, задънена улица по о.т. 168а - о.т. 168б - о.т. 168в; Изменение на плана за регулация на УПИ VIII-842; изменение профила на улица между о.т. 183 - о.т. 184.


Решение № 676 от 05.12.2013 година

За подробен устройствен план - План за регулация на кв. 8мб, местност „в.з. Бистрица - манастира”, УПИ XIII-260, 265, УПИ XIV-187, 186, УПИ XV-187, 186, УПИ XVI-186, 187, УПИ XVII-134, УПИ XVIII- 293, 292, УПИ ХIХ-293, 292, УПИ ХХ-293, УПИ ХХI-293, 292, УПИ ХХII- 292, УПИ XXIII-292, УПИ XXIV-292, 130, УПИ XXV-130, УПИ XXVI-130, УПИ XXVII-130, 266, УПИ XXVIII-266, 130, УПИ XXIX-265, УПИ ХХХ- 291, УПИ XXXI-291, УПИ XXXII-291, УПИ XXXIII-291, УПИ XXXIV- 2314, 291, УПИ XXXV - за ТП, УПИ XXVI - за ТП, изменение на улица между о.т. 271ж и о.т. 271е за откриване на задънена улица от о.т. 371е - о.т. 371ж - 371о до о.т. 371р и от о.т. 371ж - о.т. 371з - о.т. 371к до о.т. 371н и от о.т. 371к до о.т. 371м и план за застрояване за нови УПИ XIII-260, 265, УПИ XIV-187, 186, УПИ XV-187, 186, УПИ XVI-186, 187, УПИ XVII-134, УПИ XVIII-293, 292, УПИ ХIХ-293, 292, УПИ ХХ-293, УПИ ХХI-293, 292, УПИ XXII-292, УПИ XXIII-292, УПИ XXIV-292, 130, УПИ XXV-130, УПИ XXVI-130, УПИ XXVII-130, 266, УПИ XXVIII-266, 130, УПИ XXIX-265, УПИ ХХХ-291, УПИ XXXI-291, УПИ XXXII-291, УПИ XXXIII-291, УПИ XXXIV-2314, 291, УПИ XXXV - за ТП, УПИ XXVI - за ТП, кв. 8мб, местност „в.з. Бистрица-манастира”, Район „Панчарево”.


Решение № 677 от 05.12.2013 година

За даване на съгласие изпълнителният директор на ”Първа САГБАЛ - Света София” ЕАД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД (ФУГРС) за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура и извършване на ремонтни дейности.


Решение № 678 от 05.12.2013 година

За даване на съгласие изпълнителният директор на ”Четвърта МБАЛ - София” ЕАД да проведе преговори с „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД (ФУГРС) за финансиране чрез предоставяне на заем за закупуване на медицинска апаратура


Решение № 679 от 05.12.2013 година

За избор на управител на „Диагностично-консултативен център V - София” ЕООД, лечебно заведение - еднолично общинско търговско дружество по Решение № 281 от 30.05.2013 година на Столичния общински съвет, видоизменено с Решение № 503 от 12.09.2013 година и допълнено с Решение № 548 от 26.09.2013 година на Столичен общински съвет.


Решение № 680 от 05.12.2013 година

За определяне на представител на Столична община в общото събрание на „Диагностично-консултативен център XXIII - София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 05.12.2013 годинаобщо събрание на съдружниците на „Диагностично-консултативен център XXIII - София” ООД.