Решение № 561 от 10.10.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 562 от 10.10.2013 година

За частична отмяна в Решение № 1039 от 18.12.2006 г. и Решение № 576/09.10.2008 г. на СОС, откриване на процедура за приватизация и възлагане откриването на процедура за провеждане на открит конкурс за избор на консултант за цялостно консултиране на приватизацията на акционерното участие на Столична община в капитала на ”Общинска банка” АД.


Решение № 563 от 10.10.2013 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в извънредното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 21.10.2013 година извънредно Общо събрание на акционерите.


Решение № 564 от 10.10.2013 година

За промяна в състава на съвета на директорите на „Егида - София” ЕАД.


Решение № 565 от 10.10.2013 година

За създаване на Работна група със задача: изготвяне на цялостен анализ на капитала на „Софийски имоти” ЕАД и подготвяне на доклад за неговата актуализация.


Решение № 566 от 10.10.2013 година

За връщане за ново разглеждане на Решение № 508 по Протокол № 46 от 12.09.2013 година на Столичния общински съвет, съгласно Заповед № 15-189/26.09.2013 година на Областен управител на Област София.


Решение № 567 от 10.10.2013 година

За отмяна на т. 1 от Решение № 310 по Протокол № 106 от 19.04.2007 година на Столичния общински съвет за предоставяне на общински имот, находящ се на ул. „Овче поле” № 102, АОС 1087/15.01.2007 година на Столичен Дом за радостни обреди за безвъзмездно управление.


Решение № 568 от 10.10.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти на територията на СО - район „Оборище” по одобрени от главния архитект на Столична община схеми за Район „Оборище” № № 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и по типов проект.


Решение № 569 от 10.10.2013 година

За именуване на безименни улици на територията на Район „Изгрев” - Столична община (СО), кв. 2в, „Дианабад - запад”.


Решение № 570 от 10.10.2013 година

За отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Надежда”.


Решение № 571 от 10.10.2013 година

За промяна характера на собствеността на имоти общинска собственост - сграда, състояща се от три тела с идентификатори 68134.4082.563.1; 68134.4082.563.2 и 68134.4082.563.3 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри и прилежащ терен поземлен имот с идентификатор 68134.4082.563, за който е отреден УПИ V за „ОДЗ”, кв. 33, м. „Младост 1”, съгласно ПУП на гр. София одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.


Решение № 572 от 10.10.2013 година

За именуване на безименни улици на територията на Район „Нови Искър”, с. Кътина.


Решение № 573 от 10.10.2013 година

За преобразуване на Целодневна детска градина № 179 „Съюз-33” в Обединено детско заведение № 121 „Щастливо детство” и преминаване на филиал в с. Доброславци от ЦДГ № 179 „Съюз-33” към ОДЗ № 121 „Щастливо детство”.


Решение № 574 от 10.10.2013 година

За преобразуване на Целодневна детска градина № 180, намираща се в град София, Район „Панчарево”, с. Герман, ул. ”Занаятчийска” № 8 в Обединено детско заведение № 180, с нов адрес: град София, Район „Панчарево”, село Герман, ул. ”Патриарх Герман” № 81А.


Решение № 575 от 10.10.2013 година

За продължаване срока на ликвидация на ”Дентален център I - София” ЕООД - в ликвидация и ”Дентален център XXVI - София” ЕООД - в ликвидация.


Решение № 576 от 10.10.2013 година

За отпускане на безвъзмездна парична помощ на служител в Район „Лозенец”.


Решение № 577 от 24.10.2013 година

За определяне предназначението на общински жилища и гаражи за продажба.

Приложение


Решение № 578 от 24.10.2013 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.


Решение № 579 от 24.10.2013 година

За разкриване за периода 15.11.2013 година - 31.03.2014 година на две социални услуги Центрове за кризисно настаняване на бездомни лица като местна дейност с адрес: ж.к. „Захарна фабрика”, бл.51-а, вх. ”А”, ет. 2 и ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 48А, ет. 3.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 580 от 24.10.2013 година

За предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП), във връзка с промяна на предназ- начението на земеделски земи, общинска собственост, необходими за изграждане на обект „Междусистемна газова връзка България - Сърбия”.