Решение № 521 от 26.09.2013 година
Спряно изпълнението му със заповед на областния управител

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Приложение
Приложение - схема


Решение № 522 от 26.09.2013 година

За подписване на финансов договор с Европейска инвестиционна банка за осигуряване на заемно съфинансиране за проект „Рехабилитация на общински улици в Столична община”.

Приложение № 1


Решение № 523 от 26.09.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 524 от 26.09.2013 година

За предоставяне безвъзмездно право за ползване на един брой микробус марка „Фолксваген Транспортер”, 5+1 места, двигател № CS089082, шаси № WV2ZZZ24ZEN133159, регистрационен номер СА 9859 АР за срок от две години на Сдружение „Деца и юноши” - София, ул. „Боян Магесник” № 2.


Решение № 525 от 26.09.2013 година

За одобряване на Споразумение за партньорство на Столична община с Фондация „За Нашите Деца” в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.5.15 „Шанс за щастливо бъдеще”.

Приложение


Решение № 526 от 26.09.2013 година

За придобиване на дълготраен материален актив на стойност над 10 000 лв. без ДДС.


Решение № 527 от 26.09.2013 година

За приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура.

Приложение


Решение № 528 от 26.09.2013 година

За утвърждаване на проекти във връзка с обявена сесия през месец септември и Програми за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 529 от 26.09.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 530 от 26.09.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - обособена част от капитала на общинско дружество.


Решение № 531 от 26.09.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизацията на общинското участие в капитала на ”Спортно - развлекателен комплекс ”Корали” АД.


Решение № 532 от 26.09.2013 година

За изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2013 година.


Решение № 533 от 26.09.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 534 от 26.09.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на м. „Голямата локва - Търговски парк” II на поземлени имоти в м. „Доло” и м. „Османска могила” от КККР и Парцеларен план (ПП) за поземлени имоти с идентификатори 68134.6001.40, 68134.6001.46 и 68134.6001.128 (участък между о.т. 385 и о.т. 326а), съгласно приложения проект.


Решение № 535 от 26.09.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ I - „за водни площи", УПИ „за отводнителен канал" от кв. 7 (6а); промяна профила на улична регулация между о.т. 13а - о.т. 15 и между о.т. 529 - о.т. 376; отпадане № на кв. 6а за създаване на нов УПИ I-134 - „за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост" от кв. 7, м ."Кръстова вада"; ПЗ за УПИ I-134 - „за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост" и ИПЗ за УПИ II-2202, 2204 - „за магазин "Билла" с паркинг и подземен гараж" от кв. 7, м. "Кръстова вада", район "Триадица".


Решение № 536 от 26.09.2013 година

За подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация на УПИ ХХ-23 и XXI-CO; изменение на план за улична регулация на улица от о.т. 192н до о.т. 192о за създаване на задънена улица от о.т. 192с до о.т. 192т,  кв. 3а, м. „Национален киноцентър", район „Витоша".


Решение № 537 от 26.09.2013 година

За подробен устройствен план - изменение на плана за регулация за кв. 23а, създаване на нов УПИ III-582, изменение на границите на УПИ I - за обществени нужди и озеленяване, кв. 22, изменение на улица от о.т. 94 до о.т. 96 и от о.т. 22 до о.т. 94, заличаване на улица от о.т. 22 до о.т. 96 и план за застрояване за новосъздаден УПИ III-582, кв. 23а, местност ,,в.з. Градището", район „Панчарево".


Решение № 538 от 26.09.2013 година

За проект за ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на м. „Волуяк", кв. 22, УПИ IV-563, V-566 и VI-568 за създаване на нови УПИ IV-563, V-566, ХХ-566 и VI-568 и задънени улици по о.т. 123б - о.т. 123в и по о.т. 123г - о.т. 123д, район „Връбница".


Решение № 539 от 26.09.2013 година

За промяна характера на общинската собственост от публична в частна за имот на територията на Район ”Илинден”.


Решение № 540 от 26.09.2013 година

За откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободни помещения - публична общинска собственост, намиращи се в сградата на 150-то ОУ „Цар Симеон Първи”, Район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, за срок от 5 (пет) години.